Institutionen för vårdvetenskap är ansvarig för det treåriga sjuksköterskeprogrammet, flera specialistsjuksköterskeprogram samt fristående kurser i vårdvetenskap.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder. Vi bedriver forskning, både grundforskning och tillämpad forskning, som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Till institutionen hör även Palliativt forskningscentrum och S:t Lukas utbildningsinstituts psykoterapiutbildning.

YRKESLIV

Utsikterna för att få arbete som sjuksköterska bedöms som mycket goda. En åldrande befolkning beräknas skapa ett ökat behov av sjuksköterskor framför allt inom vård av äldre.
Sjuksköterskans arbetsfält är mycket mångfacetterat med många olika specialiteter och arenor. Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för patientens omvårdnad som kan genomföras på sjukhus, primärvård och i människors hemmiljö. Idag uttalar arbetsgivare att det råder brist på specialistsjuksköterskor som behövs för att kvalitetsutveckla vården

FORSKNING VID INSTITUTIONEN

Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap omfattar både grundforskning och tillämpad forskning som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Till institutionen hör även Palliativt forskningscentrum.

ÄMNESOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

Vårdvetenskap är huvudområde inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. Centrala begrepp inom vårdvetenskap är människa, vårdande, hälsa och miljö, samt etiskt förhållningssätt. Vårdvetenskap tar sin utgångspunkt i människans upplevelse och reaktioner i sin livssituation och bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap karaktäriserad av självständig praktisk och teoretisk kunskapsutveckling.

Kunskaperna tillämpas på individ-, grupp- och samhällsnivå och beaktar exempelvis genus- och sociokulturella perspektiv. Närliggande discipliner såsom medicinska-, samhälls-, beteende- och humanistiska vetenskaper influerar kunskapsutvecklingen inom området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023