Institutionen för socialvetenskap

Vid institutionen för socialvetenskap erbjuds utbildning i socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Här bedrivs också forskning om socialt arbete, och vi medverkar i den forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället som bedrivs vid högskolan.

Varje höst välkomnas till institutionen ett åttiotal studenter till socionomprogrammet och till vårterminen ett trettiotal studenter till magisterutbildning med inriktning mot våld i nära relationer. Utbildningarnas kurser drivs av erfarna och forskarutbildade lärare. Att studentkullarna är relativt små bidrar till flexibilitet i utbildningarna och ett personligt bemötande av studenterna.

Nationella genomgångar visar att det är svårt att komma in på socionomutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola, men att den ger väldigt goda förutsättningar för arbete. Under senare år har vi samarbetat med andra lärosäten för att utveckla deras socionomprogram, vilket varit ett uttryck för att vår utbildning håller en hög kvalitet. För att kunna erbjuda hög kvalitet och stor flexibilitet inom våra utbildningar har institutionen ett stort antal aktiva samarbeten med andra högskolor och med fältförlagda verksamheter – såväl nationellt som internationellt.

Vid institutionen bedrivs forskning i socialt arbete under den samlande rubriken ”Socialt arbete för social rättvisa”. Detta innebär att vi riktar intresset dels mot hur ojämlikhet och utsatthet skapas respektive upprätthålls och hur det sociala arbetet kan utformas för att motverka detta, dels hur det sociala arbetet kan bidra till utsatta gruppers inkludering i samhället. Det bedrivs forskning bland annat genom ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningen om våld i nära relationer och ett femårigt forskningsprogram om funktionshinder med särskild inriktning rörelsehinder.

I vårt arbete med utbildning och forskning bidrar vi till att, tillsammans med professionellt och ideellt engagerade och i samarbete med såväl det offentliga som det civila samhällets organisationer, utveckla kunskapen om och stärka engagemanget för de frågor vi arbetar med. Vill du delta i det arbete – som student, praktiskt verksam eller engagerad medborgare är du välkommen att kontakta oss!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023