Vårdvetenskap

Sjuksköterska och äldre patient tittar ut genom ett fönster.

Forskning i vårdvetenskap har vuxit fram ur en humanistisk tradition som inspirerat till frågor om människans villkor och hennes sårbarhet i vård och omsorg. Den vårdvetenskapliga forskningen har synliggjort patienten som en unik person med särskilda behov och bidragit till en ökad förståelse för individens sårbarhet.

Forskning omkring detta har bland annat inneburit förändringar i olika vårdverksamheters arbete. Den vårdvetenskapliga forskningen har även understrukit betydelsen av att se patienten i hans eller hennes sammanhang - familj, vänner och arbete – och inte bara betrakta patienten som ett avgränsat ohälsoproblem.

Kvaliteten i relationen mellan vårdare och patient är central i vårdande. Flera forskningsprojekt vid Institutionen för vårdvetenskap problematiserar denna relation. Patienters erfarenheter och upplevelser av sjukdom, liksom även situationen för närstående, studeras för att nå kunskap om vilka förutsättningar som lindrar ohälsa och skapar välbefinnande. Sammantaget vill vi med vår forskning öka vårdorganisationers och vårdares lyhördhet för patienters erfarenheter, önskemål och behov. Forskningen i vårdvetenskap vid institutionen har i huvudsak tre inriktningar: personer med psykisk ohälsa och närstående, vård av äldre, samt hälsa och samhälle.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 maj 2022