Remissvar

Här samlas remissytranden som har avgetts av rektor. Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet.

REMISSYTTRANDEN

2019-11-06
Ersta Sköndal Bräcke högskolas underlag till regeringens forskningsproposition från och med 2021. (U2019/02263/UH)

2019-10-25
Gemensamt underlag till regeringens forskningsproposition tillsammans med Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola (U2019/02263/UH).

2019-10-25
Yttrande av betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhhället. (SOU2019:35)

2019-06-24
Yttrande av betänkandet SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

2019-03-07
Yttrande över betänkandet SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.

2019-01-29
Yttrande över Promemorian Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård S2018/05720/FST.

2018-10-12
Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser , 408 kB.
för män som utsätter närstånde för våld. SOU 2018:37

2018-05-03
Remissvar på Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning U2018/01274/UH.

2018-04-27
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård.

2017-10-23
Remissvar på Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning, dnr U2917/03082/UH.

2017-09-15
Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50".

2017-08-23
Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.

2017-06-30
Ersta Sköndal Bräcke högskolas synpunkter på förslag om nytt mål i examensbeskrivningarna, för bl.a. sjuksköterskeexamen och socionomexamen

2017-06-15
Yttrande över. Remiss "Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20"

2016-09-13
Yttrande över. Remiss Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), Dnr S2016/01918/FST

2016-09-05
Yttrande över. Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våd mot barn beaktas i högre utbildning - rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015:25)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2022