Likabehandling

Marie Cederschiöld högskola ska värna och respektera alla medarbetares och studenters lika värde och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Marie Cederschiöld högskola ska värna och respektera alla medarbetares och studenters lika värde och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Marie Cederschiöld högskola ska vara en miljö där man förebygger, förhindrar och agerar mot trakasserier och diskriminering. Arbetet med likabehandling ska integreras i det dagliga arbetet där alla ledare, medarbetare och studenter, gemensamt bidrar till att förverkliga visionen.

LIKABEHANDLINGSRÅDET

Marie Cederschiöld högskola har ett likabehandlingsråd som leder och samordnar likabehandlingsarbetet på högskolan för både studenter och anställda. Likabehandlingsrådet består av en ordförande, tre prefekter, en facklig representant, två studentrepresentanter och en representant från biblioteket. En representant från akademiskt kollegium och en representant från pedagogiskt kollegium är adjungerade till rådet samt en sammankallande sekreterare och administrativ resurs från rektorskansliet.

Om du blir utsatt för trakasserier
Om du som student upplever att du blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till din undervisande lärare/kursansvarig för den aktuella utbildningen för dialog kring de problem som uppstått. Mer information finns på Studentwebben.

Om du bedömer att situationen inte kan lösas i samråd med undervisande lärare/kursansvarig, eller om samråd med undervisande lärare/kursansvarig inte leder till förändring, kan du vända dig till prefekten för den institution där du bedriver dina studier med ditt ärende, skriftligt eller muntligt.

Vid högskolan finns Rutiner för ärendehantering vid trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av personal och studenter. som beskriver vem som har ansvar och skyldighet att agera vid kännedom om uppgivna trakasserier, hur processen att utreda och vidta åtgärder ska gå till samt stöd till dig som är utsatt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2023