Sjuksköterskeprogrammet

En sjuksköterskas arbete handlar om att leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens behov. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för att ge människor i livets alla skeden god omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet leder till en sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningen är anpassad så att du kan arbeta som sjuksköterska både nationellt och internationellt. Huvudämnet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, där 15 poäng utgör en uppsats. Du läser också medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Utbildningen till sjuksköterska är uppdelad i två delar: en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen vilar på vetenskaplig grund och hjälper dig att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. I den praktiska delen av utbildningen får du praktisera som sjuksköterska. Praktiken kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomförs vid sju olika tillfällen. Varje tillfälle omfattar minst fem veckor och då du praktiserar inom olika områden, exempelvis äldrevård, primärvård och psykiatrisk vård, i Stockholms län. Alla fyra områden ingår i praktiken.

Sjuksköterskeutbildningen utgår från den pedagogiska grundsynen problembaserat lärande (PBL). Det innebär att du som student ansvarar för ditt eget lärande. En viktig del av PBL är grupparbeten, där du som student får undersöka olika problem och därmed träna på att använda ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Utöver grupparbeten ingår föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och handledning.

Var kan jag jobba?

Som sjuksköterska kan du arbeta i många olika delar i samhället, till exempel på sjukhus, i primärvården och i patientens hemmiljö och inom både region, kommun, statlig och privat verksamhet.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

eller

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens - ansökan för dig som inte har behörighet
Om du inte har behörighet till att studera på högskola, men har jobbat eller gått en utbildning som inte ger behörighet till högskolan kan du ansöka på en särskild blankett för så kallad reell kompetens via UHR.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

Under utbildningen förekommer Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst fem veckor vid sex olika tillfällen. Läs mer om VFU här.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhetFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktion

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: VT23
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 september 2022
Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022

Viktiga datum

17 okt
Sista ansökningsdag för vårtermin
15 apr
Sista ansökningsdag för höstterminen

Kontakt

Handläggarna på utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022