Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete

I Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete beskrivs högskolans syn på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete, styrning och organisation av kvalitetsarbetet samt de processer för genomförande, uppföljning och åtgärder som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Ramverket är en del av högskolans verksamhetsstyrning och utgör högskolans kvalitetssäkringspolicy.

En viktig utgångspunkt för högskolans systematiska kvalitetsarbete är European Standards and Guidelines (ESG). ESG syftar till att skapa en gemensam referensram för kvalitetssäkringssystem för högre utbildning i Europa. Högskolans systematiska kvalitetsarbete utgår från del 1 i ESG, dvs standarder och riktlinjer för intern kvalitetssäkring (standarder 1.1 – 1.9).

En annan viktig utgångspunkt är de krav på hög kvalitet inom utbildning och forskning som framgår av svensk lagstiftning. Marie Cederschiöld högskola är en enskild utbildningsanordnare och har examensrätt inom ett antal utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som regleras i Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Enligt den lagen omfattas kvalitetsarbetet inom högskolans forskning och utbildning av, och regleras i 1 kap. högskolelagen, där det bl.a. framgår att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Metoder och cykler för det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet vid högskolan tar utgångspunkt från Ian Demings modell för kvalitetsutveckling inom organisationer, Plan Do Study Act (PDSA). Modellen är en fyrstegsmetod som syftar till kontinuerligt, systematiskt förbättringsarbete genom små modifieringar av aktiviteter snarare än radikala förändringar av processer. Det systematiska kvalitetsarbetet består av; planering för att uppnå satta mål med verksamheten, processer för genomförande av verksamheten, uppföljning och utvärdering av verksamheten och slutligen både intern och extern granskning av verksamheten för återkoppling och förslag till verksamhetsförbättringar.

Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller ett antal centrala komponenter där processer i kvalitetsarbetet beskrivs och kopplas till de årliga, tvååriga och sexåriga cykler som finns inom högskolan och hur de relaterar till ESG. De centrala komponenterna är:

  • Verksamhetsplan, aktivitetsplan och uppföljningar (T1, T2 och budget) samt högskolegemensam kvalitetskultur
  • Programuppföljningar och utbildningsutvärderingar
  • Nyckeltal, kvalitetsindikatorer och resultat av enkäter
  • Kvalitetsdialoger

Läs mer om varje komponent i Ramverk för systematiskt kvalitetsarbete. Ladda ner ramverket här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2022