Visselblåsning

Lagen om visselblåsning kom till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan handla om lagöverträdelser, oegentligheter, korruption eller händelser av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras.

Misstänker du eller har du information om att det förekommer missförhållanden vid Marie Cederschiöld högskola? Om så är fallet vill vi att du rapporterar det så att Marie Cederschiöld högskola kan utreda och åtgärda eventuella brister samt missförhållanden för att på så sätt förbättra verksamheten. Det är först när högskolan får kännedom om missförhållanden som de går att utreda.

Visselblåsarfunktionen vänder sig såväl till högskolans medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter, till exempel.

  • Anställda eller har ett uppdrag som är att jämställa med en anställning
  • Inhyrd arbetstagare
  • Studenter
  • Jobbsökande
  • Volontärer/praktikanter
  • Konsulter/egenföretagare som utför uppdrag

Visselblåsarlagen är aktuell vid missförhållanden som påverkar allmänheten negativt, ett så kallat allmänintresse, eller om du misstänker att Marie Cederschiöld högskola bryter mot vissa lagar och regler.

Gäller missförhållandet kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier så ska du istället vända dig till din närmaste chef, HR eller facklig representant. Ju oftare ett missförhållande sker, eller att missförhållandet sker systematiskt, desto större är allmänintresset. Visselblåsarlagen är inte aktuell om informationen gäller ditt eget arbete eller din egen anställning.

Brott mot vissa lagar och regler
Visselblåsarlagen är aktuell om du misstänker att högskolan bryter mot EU-regler inom; offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, allmänt kallad visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet och gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera missförhållanden som strider mot EU-rätten eller är av så allvarlig karaktär att allmänheten har intresse av att de upphör. Kortfattat innebär lagen:

  • att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser
  • att i vissa fall får du kringgå din tystnadsplikt
  • att fler personer än tidigare kan visselblåsa

Anställda som är knutna till ett företags visselblåsarenhet har en särskild tystnadsplikt när det gäller informationen i anmälningarna. Tystnadsplikten ska endast gälla den information som finns i anmälan. Om en registrering leder till att ett ärende inleds, omfattas övriga uppgifter som samlats in under ärendets gång inte av tystnadsplikt.

Marie Cederschiöld högskola har upphandlaat en extern visselblåsartjänst. Genom det får vi extern rådgivare som tar emot och granskar anmälningarna
för högskolans räkning. Du visselblåser genom att fylla i ett elektroniskt formulär via Nordic Whistle, via denna länk. Här finns mer information om hur du går tillväga.

1. När du kommer till startsidan fyller du i så mycket som möjligt av de oegentligheter som du har fått kännedom om.
För att möjliggöra en grundlig utredning bör du bifoga en detaljerad beskrivning, inklusive vad som hände och när och var det hände. Du behöver inte ha bevis för dina misstankar, men en anmälan måste alltid göras i god tro. Du kan ladda upp textfiler och bilder till din rapport. Vårt system tar bort metadata för att garantera din anonymitet.

2. Har du någon dokumentation kan du bifoga den.

3. Avsluta genom att trycka på "Skicka in".

4. När du har skickat in år du en kod som du uppmanas att skriva ner. Det är mycket viktigt att du skriver ner den eftersom det är ditt enda sätt att få tillgång till ditt meddelande och se svaret från ”Handläggaren”. Koden är din personliga kod och kan inte återskapas. Skulle du tappa bort den kan du göra en ny anmälan om det du har kännedom om.

Denna kod ska skrivas ner och sparas. Använd koden när du går in i systemet via https://nordicwhistle.whistleportal.eu. Använd samtalskoden istället för ”e-postadress” och ”lösenord”.

Din anmälan tas emot av en person inom eller utanför högskolan som är särskilt utsedd för detta ändamål. Du har rätt att få en bekräftelse på att anmälan har mottagits inom sju dagar, och efter tre månader har du rätt att få en redogörelse om hur din anmälan har behandlats.

Support
Behöver du support för användningen av systemet, kontakta ? Nordic Whistle support på +46 844 687 424.