Socialt arbete

Bild på en familj i siluett i solnedgång.

Forskningen inom socialt arbete och välfärdsrätt har som mål att öka det vetenskapliga kunskapsunderlaget så att det praktiska sociala arbetet med människor utvecklas och förbättras och att välfärdssystemets ansvar för och bemötande av utsatta grupper stärks. Forskningen bedrivs i en mångkulturell kontext, där humanistisk människosyn och människors lika värde är utgångspunkter för att skapa ett samhälle med goda levnadsvillkor, jämställdhet och delaktighet.

Centrala begrepp och perspektiv i forskningen är social förändring, social gemenskap, social rättvisa och mänskliga rättigheter. En viktig drivkraft är att den vetenskapliga kunskapen produceras i samarbete med och ska komma till nytta för klienter/brukare, deras närstående och för professionella. Centralt för all forskning på ISV är att knyta forskning, praktik och utbildning närmare varandra.

”Socialt arbete för social rättvisa” utgör rubriken för forskningen i socialt arbete och välfärdsrätt. Två teman organiserar forskningen:

  1. Kränkningar av värdighet och rättigheter,
  2. Skapande och upprätthållande av delaktighet och rättigheter.

I det förstnämnda temat är våld i nära relationer centralt medan utsatta gruppers inkludering i samhället utgör det andra temats fokus. Som genomgående aspekter går välfärdsrätt, frågor om företrädarskap, brukar- och anhörigperspektiv samt det sociala arbetets villkor, former och utfall. Förutom omfattande forskning med inriktning på barn, unga och vuxna med särskilt fokus på våld, bedrivs studier om barns rättigheter, frivilligt socialt arbete, brukarperspektiv, anhörigas situation, missbruk, äldre samt funktionshinder.

Till forskningen finns dels ett antal projekt knutna, dels två forskningsprogram: ”Samordnade interventioner mot våld i nära relationer” (SIVIN-Barn) respektive ”Människovärde och delaktighet - om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning” (MOD).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024