Forskarutbildning

Två studenter samtalar vid ett bord.

Marie Cederschiöld högskola bedriver forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård.

Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, studeras villkoren för arbets- och ansvarsfördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden. I ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg. Målet är att doktoranderna utbildas till självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området.

Utbildningen leder fram till doktorsexamen (240 hp) eller licentiatexamen (120 hp), fördelade på en kursdel omfattande 60/30 högskolepoäng och en vetenskaplig doktorsavhandling/ licentiatuppsats omfattande 180/90 högskolepoäng. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar.

Vill du ansöka? Håll utkik under lediga jobb, där utlyses doktorandtjänsterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2023