Forskarutbildning

Två studenter samtalar vid ett bord.

Marie Cederschiöld högskola bedriver forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Civilsamhällesvetenskap, Socialt arbete och Vårdvetenskap. Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme.

Undervisning

Målet för forskarutbildningen är att doktoranderna utbildas till självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar.

Utbildningen leder fram till doktorsexamen (240 hp) eller licentiatexamen (120 hp), fördelade på en kursdel och en vetenskaplig doktorsavhandling/ licentiatuppsats.

Civilsamhällesvetenskap

I ämnet civilsamhällesvetenskap undersöks civilsamhället som en samhällssfär vilken tillsammans med stat, näringsliv och hushållssfär utgör samhället. Här ingår bland annat ideologier, ideella organisationer, informella nätverk och medborgarnas engagemang. Civilsamhälle, ideell sektor, ideella organisationer och ideellt engagemang men också socialt kapital, tillit, folkrörelser, filantropi och socialt entreprenörskap utgör betydelsefulla begrepp.

Socialt arbete

Inom ämnet socialt arbete problematiseras och teoretiseras sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Vidare utforskas insatser för att systematiskt och professionellt hjälpa individer och grupper som på olika sätt möter problem i livet att få mer kontroll över sin situation och öka välbefinnandet.

Vårdvetenskap

Vårdvetenskapen undersöker och teoretiserar frågor rörande hälsa, ohälsa och sjukdom, samt deras betydelse för individer, grupper och samhälle. Fokus ligger på hälsa och välbefinnande i olika vårdande sammanhang genom livets olika faser, för människor i alla åldrar, samt vårdens förutsättningar att stödja individen och dennes närstående.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024