Magnus Tideman

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder

Telefon: 0703-71 23 11

E-post: magnus.tideman@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

BAKGRUND

Magnus Tideman är född 1959 i Helsingborg. Socionom, Socialhögskolan i Lund 1982. Socialsekreterare, chef och projektledare inom kommunal verksamhet 1983 - 1992. Disputerade i socialt arbete vid Göteborgs universitet 2000. Docent i socialt arbete 2006. Gästprofessor Malmö Högskola 2006. Professor i handikappvetenskap med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad 2008 – ff (numera i socialt arbete med inriktning funktionshinder). Professor, Discipline lead, social work and social policy, La Trobe University, Melbourne 2016-2018 (numera adjungerad professor). Gästprofessor på Ersta Sköndal Bräcke högskola 2019 – 2021, sedan 2022 professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Marie Cederschiöld högskola.

Magnus Tideman har erfarenhet av en rad uppdrag inom akademin som t.ex. forskningsledare och ämnesansvarig, opponent, betygsnämndsledamot, reviewer, ledamot i editorial boards, nämnder och råd, forskarutbildningsansvar m.m. Utom akademin som exempelvis ledamot i insynsrådet på SPSM, sakkunnig i statliga utredningar, bedömare av forskningsansökningar för bland annat Forte, ledamot i SBU:s vetenskapliga råd, särskild utredare utsedd av regeringen, huvudredaktör för bokserier om funktionshinder och av ett flertal samarbetsprojekt avseende forskning, utveckling och utbildning med offentliga, privata och ideella partners.

UNDERVISNING

Magnus Tideman har mer än 30 års erfarenhet av undervisning inom högre utbildning, på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Han handleder också doktorander samt föreläser för externa aktörer.

FORSKNING

Magnus Tideman är socionom. Efter knappt tio år som socialsekreterare, chef för Halmstad kommuns missbruksvård och projektledare för kommunaliseringen av särskolan och omsorgsverksamheten, började han 1992 som projektsekreterare på dåvarande Wigforssinstitutet på Högskolan i Halmstad. 1995 påbörjade han forskarutbildning i socialt arbete vid Göteborgs universitet. I avhandlingen ”Normalisering och kategorisering” från 2000 var frågeställningarna vilka effekterna decentraliseringen av ansvaret för stöd/service och undervisning för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) fick på deras levnadsvillkor. Dessutom studerades orsaker och konsekvenser av det oväntade ökade antalet elever i särskolan. Efter disputation följde flera års forskning om specialpedagogiska frågor, i synnerhet om hur elever i grundskolan kategoriseras som avvikande. Magnus arbetar numera främst med forskning om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras villkor ur olika perspektiv och som forskningsledare för det femåriga forskningsprogrammet MOD som omfattar ett flertal forskningsprojekt (se vidare https://www.mchs.se/forskning/forskningsprogram/mod.html )

Magnus Tideman forskar med huvudsaklig inriktning på hur förändringar av och i välfärdssamhället påverkar marginaliserade grupper, i synnerhet barn och vuxna med funktionsnedsättning men är också involverad i forskning om makt och självbestämmande samt normalitet och avvikelse. Funktionshinder är ett växande område för socialt arbete och socionomer och en stor fråga både för individer med funktionsnedsättning och för samhället. Det behövs samverkan mellan många kunskapsområden och olika perspektiv för att förstå funktionshinder: biologiska, psykologiska, sociala och så vidare. För att få en bild av helheten måste forskare arbeta tvärvetenskapligt över ämnesgränserna, något som kan bidra med nyanserad och hållbar kunskap om komplexa fenomen.

ÖVRIGA UPPDRAG

Editorial Board, Research and Practice in Intellectual and Developmental Disability
Editorial Board, Journal of Vocational Rehabilitation

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Lill Hultman, Magnus Tideman (2024). Brukarinflytande i daglig verksamhet och gruppboende: Ett pilotprojekt om BIKVA och Qualid i LSS-verksamheter
[Fulltext]
Martin Börjeson, Magnus Tideman (2024). Leder individuella stöd till delaktighet?: En kunskapskartläggning
[Fulltext]
Anna Holmqvist, Maria Eriksson, Magnus Tideman (2023). Being represented by others due to diminished decision capacity: a review of research literature
Ola Segnestam Larsson, Magnus Tideman (2023). Kommunala riktlinjer för LSS-insatser: En uppföljning
[Fulltext]
Lill Hultman, Magnus Tideman, Maria Eriksson (2022). ‘A Limited Guardian Should First and Foremost Get to Know the Person He Helps’: Experiences of Having a Limited Guardian from the Perspective of Adults with Intellectual Disability
Gerd Ahlström, Eva Flygare Wallén, Magnus Tideman, Marianne Holmgren (2022). Ageing people with intellectual disabilities and the association between frailty factors and social care: A Swedish national register study
Christine Linehan, Gail Birkbeck, Tal Araten-Bergman, Jennifer Baumbusch, Julie Beadle-Brown, Christine Bigby, Valerie Bradley, Michael Brown, Femmianne Bredewold, Masauso Chirwa, Jialiang Cui, Marta Godoy Gimenez, Tiziano Gomeiro, Šárka Kanova, Thilo Kroll, Henan Li, Mac MacLachlan, Jayanthi Narayan, Finiki Nearchou, Adam Nolan, Mary-Ann O'Donovan, Flavia H. Santos, Jan Šiška, Tim Stainton, Magnus Tideman, Jan Tossebro (2022). COVID-19 IDD: Findings from a global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) and their caregivers.
Christine Linehan, Tal Araten-Bergman, Jennifer Baumbusch, Gail Birkbeck, Jialiang (Angela) Cui, Marta Godoy Gimenez, Tiziano Gomiero, Brigit Mirfin-Veitch, Adam Nolan, Tim Stainton, Magnus Tideman (2021). Caregivers' experiences of COVID-19 in different living arrangements for people with intellectual and developmental disabilities
Magnus Tideman, Jenny Aspling (2021). Covid-19-pandemins påverkan på personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige: Anhörigas och personals erfarenheter efter sex månader
Magnus Tideman, Petra Björne, Marie Appelgren, Jenny Aspling, Dag Hellberg, Veronica Lövgren, Sofie Szönyi, Martina Takter, Helena Taubner (2021). Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och covid-19-pandemin: personernas egna erfarenheter av hur pandemin påverkat deras vardagsliv
[Fulltext]
Christine Linehan, Tal Araten-Bergam, Jennifer Baumbusch, Julie Beadle-Brown, Christine Bigby, Gail Birkbeck, Valerie Bradley, Michael Brown, Femmianne Bredewold, Masauso Chirwa, Jialiang Cui, Marta Godoy Gimenez, Tiziano Gomiero, Sarka Kanova, Thilo Kroll, Mac MacLachlan, Brigit Mirfin-Veitch, Jayanthi Narayan, Finiki Nearchou, Adam Nolan, Mary-Ann O'Donovan, Flávia H. Santos, Jan Šiška, Tim Stainton, Magnus Tideman, Jan Tossebro (2020). COVID-19 IDD: A global survey exploring family members' and paid staff's perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellectual and developmental disabilities and their caregivers

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024