Matchning i praktiken - om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering

Begreppet matchning står för den process då ett familjehem väljs ut för att passa ett individuellt barn vid placering i samhällsvård. Matchning har betydelse för samhällsvårdens kvalitet, då familjehemsföräldrarna behöver ha de resurser som krävs för att möta barnets behov. En misslyckad matchning kan medföra negativa konsekvenser för barnet, bland annat i form av så kallade ”sammanbrott”, med byte av omvårdnadspersoner.

Det saknas empiriska studier om matchning av familjehem i en svensk kontext, studier som kan ge kunskap om vilka problem som uppstår och hur de kan hanteras. Ett dilemma är till exempel att kommuner har svårt att rekrytera familjehem.

Syftet med studien är att undersöka socialtjänstens praktik vid den matchning som görs mellan barn och familjehemsföräldrar för att säkerställa att placerade barn får god vård. Studien förväntas bidra med kunskap om relevanta faktorer som socialtjänsten behöver beakta. Följande frågeställningar är i fokus:

  1. Hur kommer föreställningar om en lämplig matchning för att möta barns behov till uttryck i det sociala arbetets praktik?
  2. Vilken kunskap och vilka teoretiska antaganden bygger de professionella sina bedömningar på vid matchning mellan barn och familjehemsföräldrar?
  3. Hur och när involveras barnen under matchningsprocessen enligt de professionella?
  4. Vilka faktorer framstår som mest betydelsefulla att ta hänsyn till vid matchning för placeringars stabilitet?

Studien har i huvudsak en kvalitativ ansats och genomförs dels med aktstudier och dels med intervjuer med professionella. Såväl handläggare inom socialtjänsten som personal inom privata konsultföretag intervjuas om sitt arbete med matchning. Undersökningen genomförs i flera olika kommuner med geografisk spridning. Granskning av akter kan synliggöra de professionellas föreställningar och den kunskap de bygger sina bedömningar på. I intervjuer får de professionella reflektera över vilka faktorer de upplever som viktigast vid matchning och vad som försvårar.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Ann-Sofie Bergman, Stockholms universitet
Projektgrupp/medarbetare:
  • Maria Eriksson,
  • Kristina Engwall, CESAR, Uppsala universitet; ,
  • Miia Bask, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet; ,
  • Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet
Tidsperiod: 2021-2023
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Forte

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 februari 2022