Verksamhetsförlagd utbildning under socionomutbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen på socionomprogrammet sker under termin 5 på utbildningen i 16 veckor.

Studenterna ges möjlighet till praktisk tillämpning och fördjupning av sina kunskaper om förhållningssätt, metoder och insatser inom det sociala arbetets område. Detta under handledning av en yrkesverksam och erfaren socionom, i en praktisk verksamhet. Institutionen för socialvetenskap ordnar VFU-platser och placeringsprocessen sker i samverkan mellan student och institution under termin 4.

Under termin 4 får du som student introduktion inför VFU:n på termin 5.


Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del i socionomutbildningen som bidrar till studentens personliga och professionella utveckling. Studenterna får möjlighet att utveckla kunskap och färdigheter i socialt arbete och en yrkesidentitet som socionom. VFU-handledningen har en central funktion i denna utveckling.

I vår VFU på termin 5, som omfattar 16 veckor, ingår handledning från en yrkesverksam socionom. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan vid vår högskola ske i olika slags socialt arbete, allt från det klientnära sociala arbetet i olika former till socialt arbete på mer övergripande nivå i form av ledarskap, organisationer, utredningsarbete och forskning. För studenterna är detta inslag i utbildningen centralt och oerhört värdefullt, både för deras utveckling av kunskap och färdigheter i socialt arbete och för en yrkesidentitet som socionom. Handledningen fyller en mycket viktig funktion i denna utveckling.

Vi erbjudare alla handledare:

  • VFU-handledarutbildning, avsedd för handledning av student i verksamhetsförlagd utbildning, som ger 5 högskolepoäng på grundnivå

  • Handledarintroduktion, handledarträff i mitten av perioden och VFU-avslutning

  • Individuellt stöd i handledarrollen vid behov

  • Ett VFU-besök från högskolan i mitten av terminen

  • Engagerade och duktiga studenter


Vi vill att du som handledare:

  • Är socionom eller har likvärdig kompetens och har minst ett års erfarenhet av socialt arbete

  • Informerar studenten om arbetsplatsens rutiner, administration och organisation

  • Handleder studenten i de uppgifter som studenten gör under sin verksamhetsförlagda utbildning

  • Ger handledning vid ett avsatt handledningstillfälle ca en gång i veckan, vid minst 12 tillfällen

  • Bedömer studentens utveckling och diskuterar denna med studenten, utifrån den utarbetade VFU-planen, samt dokumenterar utvecklingen och uppnådda formella ramar i ett slutintyg


Är du intresserad av att vara handledare för en av våra studenter?

Kontakta VFU-samordnare och kursansvarig

Lena Blomquist
076-636 50 95

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2024