Hamiltonseminarium - 2005 till 2021

Hamiltonseminariet har fått sitt namn efter Margareta Hamilton och hennes betydande donation till vårdetisk forskning, undervisning och information. Seminariet hölls för första gången 2005. Under årens lopp har vi behandlat en rad aktuella vårdetiska och livsåskådningsmässiga frågor. 2019 års tema, Psykisk hälsa. Människa och häst, tog sin utgångspunkt i det faktum att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga människor. 2018 lät vi en närläsning av HC Andersens saga ”Den lilla flickan med svavelstickorna” vara utgångspunkt för en undersökning av hur ansvar för människor i utsatta levnadsomständigheter ser ut idag. För mera information om Hamiltonseminariet och tidigare teman se nedan.

Tidigare seminarier

Hamiltonseminariet 2021 : Etikronder ­– teori och praktik

Årets Hamiltonseminarium tar sin utgångspunkt i praktisk etisk problembearbetning.
Praktisk etisk problembearbetning äger rum på olika sätt och under olika former i svenska vårdmiljöer. Det inträffar dagligdags helt informellt genom kollegiala samtal om patientfall men det organiseras också som schemlagda dialogiska möten.

Forskning visar att regelbundna tillfällen till reflektion över svårigheter och dilemman i arbetet minskar etisk stress, utvecklar organisationen och ökar patientsäkerheten. En bärande idé är att medarbetarna ska få del av olika erfarenheter och professionella perspektiv och pröva flera ståndpunkter inför olika situationer.

Flera regioner har etikombud och vissa har inrättat etikråd. Etikronder är benämningen på en form av praktisk etisk problembearbetning som praktiseras i Sverige och andra europeiska länder. Hur vanligt förekommande är denna ativitet? Hur går den till? Vad ger den? Hur ser möjlighetern ut för att initiera den och andra former för reflektion i en organisation där tiden är bristvara? Under året som gått har coronapandemin ställt inte minst intensivvårdspersonal inför särskilda etiska dilemman. Vilken betydelse har etikronder haft för att hantera dessa? Detta är exempel på frågor som kommer att uppmärksammas under seminariet.

Vi hälsar lärare, forskare, studenter, politiker och aktörer inom vården, det sociala arbetets verksamhetsformer, ja alla som intresserar sig för etikarbete i praktiken, varmt välkomna till årets Hamiltonseminarium.
Seminariet hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30. Seminariet är avgiftsfritt.

OBS! Hamiltonseminariet 2021 anordnas under förutsättning att Folkhälsomyndigetens rekommendationer för offentligt anordnade möten medger det.

Program 10 september

Preliminärt program

9.30 - Välkommen, introduktion

Gunilla Silfverberg, seniorprofessor, vårdetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola

9.45 - 25 års erfarenhet av etikråd

Eivor Blomqvist, utredare, Region Jönköpings län
Kommentar: Anna Söderberg,

10.25 - Om etiska dilemman: att undervisa etiska ombud

Lennart Nordenfelt, professor em, hälso- och sjikvårdens teori och etik, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kommentar: Anna Höglund, docent, lektor, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

11.05 - PAUS

11.15 - Etikronder – syfte, genomförande och vad de kan leda till

Marit Silén, docent, lektor, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Kommentar: Malin Olsson, docent, lektor, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

11.55 - En samtalsmodell för etikronder

Catarina Fischer Grönlund, lektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Univiersitet
Kommentar: Lars Andersson, lektor, vårdetik med livsåskådningsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

12.35 - LUNCH


13.30 - Att anpassa etikronder under covid – om den etiska stressen och beslutsfattande om intensivvård

Mia Svantesson Sandberg, Covid-IVA sjuksköterska, docent i medicinsk etik, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region
Örebro
Kommentar: Erica Falkenström, forskare, Institutet för framtidsstudier

14.10 - Den siamesiska tvillingen. Om det etiska och det juridiska

Göran Lantz, professor em, vårdetik

14.50 Panelsamtal

15.30 Avslutning

Hamilton seminarium 2019 och det tredje nordiska forsknings-seminariet om hästunderstödda insatser
Tema: Psykisk hälsa. Människa och häst.

Om seminariet

Ersta Sköndal Bräcke högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för utbildning och forskning. Forskningsämnen som vårdetik, socialt arbete, vårdvetenskap, palliativ vård, civilsamhällsstudier och välfärdsrätt har utvecklats för att bidra med kunskap om människors sociala och hälsomässiga villkor. Etiska problem och utmaningar i samhällsutvecklingen som påverkar vård, omsorg och socialt arbete uppmärksammas särskilt i forskning och utbildning. Seminariet hålls varje år.

Hamiltonseminariet har anordnats varje år sedan 2005. I år tar det sin utgångspunkt i det faktum att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga människor. Därför vill vi behandla detta ämne från olika aspekter och utgångspunkter: Vad menar vi med psykisk hälsa? Hur kan denna hälsa begreppsliggöras? Är den något som går att mäta? Hur ser likheterna och skillnaderna mellan människors och hästars psykiska hälsa ut? Hur ska vi förstå relationen, människors och hästars interaktion, i förhållande till psykisk hälsa?

Detta tema knyter an till forskningsprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. I seminariet samverkar vi, liksom vid tidigare nordiska seminarier (2012 och 2014) med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI).

Seminariet äger rum under två dagar. Det går bra att delta i enbart en av dagarna eller båda. Fredagen den 13 september hålls själva Hamiltonseminariet där forskare och doktorander kommer att ge röst åt olika infallsvinklar på temat. På lördagen den 14 september hålls det tredje nordiska forskningsseminariet om häst och människo-relationen. Även här kommer betydelsefulla erfarenheter att delges av praktiker. 
Seminariet hålls på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30.

Program 13 september

Värd: Ersta Sköndal Bräcke högskola

09.00 Registrering

09.30 Välkommen, Gunilla Silfverberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola och dagens moderator: Petra Andersson, fil. dr Göteborgs universitet

09.45 Evidensbasering och det omätbaras renässans: Jonna Bornemark, docent, Södertörns högskola.
Kommentar: Jenny Yngvesson, lektor, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

10.35 Paus

10.50 Det psykiska hälsobegreppet: Lennart Nordenfelt, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kommentar: Henrika Jormfeldt, docent Högskolan i Halmstad

11.30 Paus

11.50 Hästen och psykisk hälsa: Nina Fry-Ekholm, assistant professor, University of Denver, USA
Kommentar: Henrik Lerner, lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

12.30 Lunch

13.30 Kan folkehelsedata si noe om forholdet mellom kontakt med hest og  helse?: Marit Sörensen, professor Norges Idrettshøgskole, NIH
Kommentar: Pernilla Omerov, lektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

14.20 Paus

14.30 Mellan människa och häst: Djur-blivande i den pedagogiska relationens mellanrum: Erica Hagström, tf lektor, Luleå Tekniska Universitet
Kommentar: Susanne Larsson, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

15.20 Paneldiskussion

16.00 Avslutning

Program 14 september (preliminärt)

Värd: OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser

Vad gör vi när ohälsa uppkommit? Var kommer hästen in?

09.00 Samling med fika

09.30 Välkommen: Pia Tillberg, leg.fysioterapeut, ordförande OHI

09.40 Moderator: Margareta Håkanson, med. lic., leg.sjukgymnast

Hästen inom traumabehandling: Nina Fry Ekholm, leg.psykolog, ass. professor University of Denver, USA

Hästunderstödd terapi och rehabilitering vid schizofreni: Henrika Jormfeldt, leg.sjuksköterska, OHI-certifierad, docen,t Högskolan i Halmstad

10.50 Paus med förstärkt fika

11.20 "Du må ut av hverdagen for å kunne endre den - hos hestene blir alt  mulig" Fysioterapi med hest for personer med rus og/eller psykiske  helseproblemer: Tobba Sudmann, leg.fysioterapeut, professor, Högskulen på Vestlandet

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa: Lis-Lott Andersson, leg. specialistsjuksköterska, OHI certifierad, VD och verksamhetschef  Humlamaden Rehab

12.30 Panel och sammanfattande kommentar

13.00 Avslutning

2018 års seminarium tog sin utgångspunkt i "Flickan med svavelstickorna". HC Andersens saga från år 1845 är mångfasetterad. Den handlar om utsatthet, livets slutskede, etik och moral, lidande och hopp, om barns rättigheter, om klassklyftor och bristen på jämlikhet. Sagan appellerar till högskolans område Människan i välfärdssamhället och ger upphov till resonemang från olika forskningsperspektiv. Den har också inspirerat konstnärer från skilda genrer till olika tolkningar.

Föreläsare under Hamiltonseminariet

Flickan med svavelstickorna
Lone Larsen, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
VoNo-ensemblen

En berättelse om utsatthet och om människan i välfärdssamhället
Gunilla Silfverberg, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ideala offer. Om solidaritet och rätt, institutioner och familj
Maria Eriksson, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Flickorna som samhället inte kunde rädda
Rebecka Andersen & Anna O'Sullivan, doktorander, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Tillfälligheternas spel i det mänskliga livet
Mats J Hansson, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om fantasi och hur en berättelse kan förändra oss
Moira von Wright, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om frihet att göra egna val och frihetens baksidor
Titti Melin-Johansson, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ladda ner programmet för Hamiltonseminariet , 119 kB. här.

Tema: Jämlik hälsa - en etisk fråga

Hamiltonseminariet behandlade en aktuell och ur etisk och social synpunkt ytterst angelägen fråga, jämlik vård. Kommissionen för jämlik hälsa hade i dagarna avgett sitt slutbetänkande, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47). I betänkandet konstaterades att folkhälsan - mätt på traditionellt sätt som spädbarnsdödlighet och medellivslängd - i Sverige är god, samtidigt som det finns påtagliga skillnader mellan sociala grupper. Hälsan har en mycket stor betydelse för människors uppfattning om rneningsfullhet och livskvalitet. Att därför skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa är centralt och handlar om ett brett spektrum av frågor. Bland annat rörde frågorna innehåll, utförande, tillgänglighet och kvalitet i välfärdstjänsterna.

Välkommen
Per Nilsson
Rektor, moderator

Om kommissionens arbete och slutsatser
Olle Lundberg
Professor, CHESS, ordförande i Kommissionen för en jämlik hälsa

Hälsobegreppet
Lennart Nordenfelt
Professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hälsorelaterad livskvalitet
Margareta Kristenson
Professor, Linköpings universitet

Hälsa och civilsamhälle
Åsa Kneck, lektor, Anders Kassman, docent
Ersta Sköndal Bräcke högskola

Interkulturella perspektiv på jämlik hälsa
Riyadh Al-Baldawi
Docent, Orienthälsan

Anna O´Sullivan
Doktorand Ersta Sköndal Bräcke högskola

Paneldiskussion

Avslutning

Tema 2016: Människans möte med ny teknik i vården

Välkommen

Per Nilsson, rektor, Ersta Sköndal högskola
Gunilla Silfverberg, professor, moderator för dagen, Ersta Sköndal högskola

Regeringens syn på eHälsa

Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

Elisabeth Strandberg, sakkunnig forsknings- och eHälsofrågor, Svensk sjuksköterskeförening
Kommentar: Astrid Norberg, professor, Ersta Sköndal högskola

Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg

Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Center för eSamhället, Sveriges kommuner och landsting
Kommentar: Lennart Nordenfelt, professor, Ersta Sköndal högskola

Etik och eHälsa

Barbro Westerholm, Sveriges Riksdag, Statens medicinsk-etiska råd
Kommentar: Gunilla Silfverberg

Värdighet och risk i eHälsoarbete, projektpresentation

Lars Andersson, lektor, Ersta Sköndal högskola
Stefan Sävenstedt, professor, Luleå Tekniska universitet
Malin Olsson, bitr. professor, Luleå Tekniska universitet
Dan Harnesk, bitr. professor, Luleå Tekniska universitet

Diskussion

Framtidsperspektiv

Tema 2015: Etik och migration

25 september 2015

Hamiltonseminariet behandlade den ytterst angelägna frågan etik och migration. Med 60 miljoner människor på flykt undan krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former ser vi den mest dramatiska flyktingsituationen sedan slutet av andra världskriget.

Moderator var Gabriella Ahlström.

Program

Välkommen, inledning
Gunilla Silfverberg, professor Ersta Sköndal högskola

Grunderna: tolerans, mångfald, mänskliga rättigheter
Mats J Hansson, docent Ersta Sköndal högskola
Kommentar: Lennart Nordenfelt, professor Ersta Sköndal högskola

Ensamkommande flyktingbarns psykosociala hälsa
Riyadh Al-Baldawi, docent Orienthälsan
Kommentar: Johanna Schiratzki, professor Ersta Sköndal högskola

Vård för papperslösa – en brännpunkt
Anne Sjögren, leg. sjuksköterska Röda Korset, Göteborg
Kommentar: Anna O´Sullivan, leg. sjuksköterska Röda Korset, Stockholm

Biståndsbedömare möter mångfalden
Emilia Forssell, docent Ersta Sköndal högskola
Kommentar: Helena Dahlin Kasse, socionom master i teologi med inriktning ”interkulturella relationer” 

Finns det andra generationens invandrare? Om generationskonflikter i invandrarfamiljer
Håkan Sandvik, präst Svenska Kyrkan
Kommentar: Fatemeh Al-Baldawi, psykolog Orienthälsan

Diskussion: Sverige om 20 år
Medverkande under dagen

Tema 2014: Människan i välfärdssamhället

26 september 2014


Ersta Sköndal högskola har en lång tradition av att sätta människors hälsa, välfärd och utsatthet i fokus för både utbildning och forskning. I forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik studeras människors sociala och hälsomässiga villkor, liksom tendenser i samhällsutvecklingen som särskilt påverkar vård, omsorg och socialt arbete. 2014 års tema, Människan i välfärdssamhället, var också benämningen på högskolans kommande forskarutbildning.

Det årligen återkommande Hamiltonseminariet firade 10-årsjubileum, vilket vi särskilt uppmärksammade genom att bjuda in till ett seminarium och en diskussion om aktuella samhälleliga frågeställningar av synnerlig vikt:

  • Vilket stöd får våldsutsatta kvinnor?
  • Kan vi spåra en ny folkhemsidé i den utveckling av välfärdssamhället vi ser idag?
  • Vad betyder tilliten för välfärden?
  • Finns jämlikhet i vården för dem som befinner sig i livets slutskede?
  • Hur påverkar valfriheten välfärden?
  • Vilka konsekvenser får valfriheten för våra allra äldsta medborgare?

Program 

Välkommen

Gunilla Silfverberg, professor

Hamiltonseminariet 10 år - en kavalkad över de gångna åren

Stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

Veronica Ekström, doktorand

En ny folkhemsidé

Per Nilsson, professor, rektor

Förutsättningar och utmaningar för tilliten i Sverige

Lars Trägårdh, professor
Susanne Wallman Lundåsen, lektor

Jämlikhet och ojämlikhet i den palliativa vården

Joakim Öhlén, professor

Musikintermezzo

Valfri välfärd

Johan Vamstad, fil dr

Valfrihetens konsekvenser för äldreomsorgen

Astrid Norberg, professor emerita

Eftertanke - framåtblick

Jan-Håkan Hansson, f d rektor

Tema 2013: Värde, vinst och vård

20 september 2013

Ska privata företag kunna tjäna pengar och göra vinster på vård- och omsorgsverksamhet? Vilka etiska perspektiv är relevanta för frågan? Äventyras vårdens och omsorgens inneboende etiska värden?

Forskare och debattörer möttes i en av de mest aktuella samhällsfrågorna.

Program

Välkommen
Per Nilsson, rektor
Ersta Sköndal högskola

Introduktion
Gunilla Silfverberg, professor, moderator
Ersta Sköndal högskola

Mer välfärd med vinst?
Åsa Moberg, författare

Vinster i välfärden?
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande
Landsorganisationen i Sverige
Diskussion

Vård- och omsorgsmarknadens etik
Tomas Brytting, docent
Ersta Sköndal högskola

Effektivitet, kvalitet, mångfald, valfrihet och vinst
Erik Blennberger, professor
Ersta Sköndal högskola

Paneldiskussion
Medverkande under dagen samt:
Kristina Bardh, ordförande för Kosmo
Per Granath, vd för Humana AB
Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni
Ulf Thörnevik, vd för Blomsterfonden
Martin Ärnlöv, vd/direktor för Bräcke Diakoni

Tema 2012: Barn och jämlikhet ur olika perspektiv

14 september 2012

Temat 2012 var jämlikhetsfrågor kopplade till barn. Författaren Susanna Alakoski introducerade temat. I föreläsningar och sessioner kom barns situation ur olika perspektiv i Sverige och internationellt att behandlas. Bland annat behandlades barns möjligheter att göra sig hörda i forskningen, liksom den ”onödiga ohälsan” – den som orsakas av brister i möjligheter till deltagande och brist på sociala kontakter. Vid seminariet medverkade forskare, författare, läkare, utredare och musiker som bearbetat frågeställningar kring dagens tema i sin forskning och i sina publikationer.

Program

Välkommen
Jan Håkan Hansson, rektor, Ersta Sköndal högskola

Introduktion
Susanna Alakoski, författare, moderator

Barnrättighetsregimer och barns välmående: en jämförelse mellan Sverige, USA och Frankrike
Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal högskola

Utsatta barns röst i forskningen - hjälper eller stjälper etikprövningslagen?
Johanna Schiratzki, professor, Ersta Sköndal högskola

Musikaliskt intermezzo, piano
Oskar Ekberg, lektor, Ersta Sköndal högskola

Samhällets insatser för ungdomar som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som utsätts för hedersrelaterat våld
Astrid Schlytter, docent, Stockholms universitet

Paneldiskussion: Sammanfattning och framåtblick
Föreläsarna + Susanna Alakoski
Ersta Sköndal högskola

Avslutning

Parallella sessioner 1-4:

1. Vilka möjligheter till påverkan på sina egna liv har barn med funktionshinder?
Anders Möller, professor, Ersta Sköndal högskola och Eva Melin, sjukgymnast och doktorand, Stockholms universitet

2. Barnrättsbyrån
Elin Wernquist Roberts, verksamhetschef, Ersta Diakoni

3. Mötet med ”de andra” – Hur ungdomar från Jehovas vittnen upplever mötet med det svenska högstadiet
Lars Andersson, lektor och Pernilla Liedgren-Dobrornavoff, lektor, Ersta Sköndal högskola

4. Barnhospice - en fristad i det svåra
Ann Edner, överläkare Lilla Erstagården, Ersta sjukhus

Tema 2011: Värdegrund, välfärd och etik

9 september 2011

2011 års tema var värdegrund, välfärd och etik. Ger en organisations värdegrund färdriktning för medarbetarna? Har kyrkan en roll som välfärdsaktör? Hur vet man att de värden som förespråkas i en värdegrund förverkligas? Diakonin är ett lämpligt studieobjekt för frågor av detta slag. Men vad betyder diakonins ideal? Och vad betyder det för gränssättningar i arbetet med utsatta människor?

Frågorna behandlades i plenarföreläsningar. I mindre sessioner medverkade diakoner och socionomer med bred erfarenhet från både ideell och offentlig sektor, Svenska kyrkan, Fryshuset och Stockholms stadsmission. Diskussioner om visioner och verklighet och om att ha yrket som kall behandlades också.

Program

Välkommen, introduktion

Jan-Håkan Hansson, rektor, Ersta Sköndal högskola

Kyrkan som välfärdsaktör
Per Eckerdal, biskop
Göteborgs stift

Att arbeta utifrån en värdegrund – ger det färdriktning?

Carl Reinhold Bråkenhielm, professor
Uppsala universitet

När vet man att värdet finns?
Elisabeth Christiansson
Prefekt, lektor
Ersta Sköndal högskola

Om diakonins livsideal
Erik Blennberger, docent
Ersta Sköndal högskola
Respons av Lennart Nordenfelt, professor
Ersta Sköndal högskola och Linköpings universitet

Diakonins goda och mindre goda sidor

Charlotte Engel, teol. dr,
Ersta Sköndal högskola

Om medlevarskapet. Att träna sig i gränssättningar och bedömningar

Bengt Börjeson, professor em, Ersta Sköndal högskola

Utdelning av Hamiltonstipendiet
Sammanfattning och framåtblick
Jan-Håkan Hansson
Göran Lantz, professor em, Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner 1-4

1. Diakonins roll i välfärden – praktiska erfarenheter
Magnus Bodin, socionom, diakon och musiker

2. Diakoni som företrädarskap
Susanne Gustafsson, socionom, diakon
Ersta Sköndal högskola

3. Vad ville vi med diakoni, och hur blev det?
En nyutbildad och en erfaren diakon om förväntningar, visioner och verklighet.

4. När yrke blir kall – om personliga drivkrafter och professionella krav
Mats J Hansson, lektor
Ersta Sköndal högskola

Tema 2010: Etiska utmaningar i psykiatrisk vård

10 september 2010

I föreläsningar behandlades följande frågor:
- vården för personer som både har missbruksproblem och en psykisk sjukdom eller störning; de svårast sjuka inom psykiatrisk tvångsvård
- respekten, eller brist på respekt, för patientens uttalade vilja
- förhållandet mellan forskning och klinisk psykiatrisk praktik

I parallella sessioner behandlades frivilligorganisationernas roll inom psykiatrin, hur människor med psykiska funktionshinder skall kunna hjälpas till en meningsfull vardag, etiska moment inom transkulturell psykiatri samt hur tvångsmedel genom historien har utgjort ett dilemma och en etisk utmaning för psykiatrin.

Vid seminariet medverkade läkare, författare, sjuksköterskor och socionomer som har bearbetat dessa frågeställningar i sin forskning och sina publikationer.

Program

Välkommen, introduktion till dagens tema

Jan-Håkan Hansson, rektor
Ersta Sköndal högskola

Missbruk/beroende och psykisk sjukdom
Mikael Sandlund, lektor i medicinsk etik, överläkare
Umeå universitet

Ordet ”nej” som psykiatriskt symtom – hur tolkas patientens vilja?
Åsa Moberg Boije, författare

Att inte vika undan med blicken – en etisk utmaning inom den psykiatriska tvångsvården
Mårten Gerle, sakkunnig inom psykiatri
Socialstyrelsen

Psykiatrin under det senaste halvseklet – Ur en psykologs perspektiv
Sonja Levander, leg. psykolog, psykoanalytiker

Piano
Oskar Ekberg, lektor, pianopedagog
Ersta Sköndal högskola

Utdelning av Hamiltonstipendiet

Sammanfattning och framåtblick

Jan-Håkan Hansson
Åsa Moberg Boije
Gunilla Silfverberg, professor
Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner 1-4

1. Idéburna organisationers roll på psykiatriområdet
Magnus Karlsson, docent, lektor
Ersta Sköndal högskola

2. Sjuksköterskans etiska utmaning – att stimulera människor med psykiska funktionshinder till aktivitet och sysselsättning
Annabella Magnusson, vik. lektor
Anette Erdner, lektor
Ersta Sköndal högskola

3. Vem ska tolka patientens icke verbala signaler – om etiska utmaningar
Riyadh Al-Baldawi
överläkare, specialist i psykiatri, fil. dr i transkulturell psykiatrisk diagnostik Orienthälsan

4. Tvångsmedel som psykiatrins dilemma och etiska utmaning
Gunnel Svedberg
med dr, leg sjuksköterska, leg. psykoterapeut

Tema 2009: Etik och andlighet

11 september 2009

2009 års tema var Etik och andlighet. Frågor som behandlades vid seminariet var:

- Vad står andlighet för?
- Hur kan man ringa in begreppet?
- Vilken betydelse har andlighet i olika vårdformer?
- Finns det någon förbindelselänk mellan vårdetik och andlighet och hur ser den i så fall ut?

Program

Välkommen
Jan Håkan Hansson, rektor
Ersta Sköndal högskola

Introduktion
Göran Lantz, professor em, moderator

Andlighet och vårdetik
Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor
Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Olivier Messiaen – musik och andlighet personifierad


Ögonblick av ursprung och andlighet: om psykoterapins möjligheter och gränser
Björn Elwin, prefekt
S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal högskola

Andlighet i vården
Astrid Norberg, professor em
Ersta Sköndal högskola

Utdelning av Hamiltonstipendiet

Sammanfattning och framåtblick
Jan-Håkan Hansson
Göran Lantz
Ersta Sköndal högskola
Gunilla Silfverberg, professor
Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner 1-4

1. Vad är det som läker? Existentiella aspekter på hälsaoch sjukdom
JenniferBullington, lektor Inst. för vårdvetenskap
Ersta Sköndal högskola

2. Andlighet i vetenskapens tidsålder
Mats J Hansson, lektor Inst. för diakoni, kyrkomusik och teologi
Ersta Sköndal högskola

3. Om andlighet vid demens
Anders Westius, sjukhuspräst, doktorand
Ersta Sjukhus/Ersta Sköndal högskola

4. Att få vara i ett sammanhang –
om etik och andlighet i en diakonal omvårdnadsmodell
Maj-Lis Norrman, adjunkt Inst. för vårdvetenskap
Ersta Sköndal högskola

Tema 2008: Etik och rätten till en värdig död

5 september 2008

2008 års tema var Etik och rätten till en värdig död. Seminariet arrangerades i samarbete med Enheten för forskning i palliativ vård. Denna enhet har kunnat etableras tack vare en större donation från familjen Erling-Perssons stiftelse. Syftet med enhetens forskning är att söka ny kunskap om hur både den döende och närstående upplever livets slutskede samt vilken typ av stöd och hjälp de önskar. Värdighet, självbestämmande och delaktighet är centrala begrepp för de olika projekt som pågår, så även för årets Hamiltonseminarium. I plenarföreläsningar och parallella sessioner presenterades svåra frågor som rör döende och död ur vårdvetenskapliga, medicinska, juridiska samt etiska perspektiv.

Antologiserie

En målsättning är att dokumentera varje seminarium med en antologi lagom till nästkommande års seminarium. Antologin Hemmets vårdetik (red. Gunilla Silfverberg) såldes för första gången under seminariet 2007. Inför 2006 års seminarium kom antologin Nya vägar i vårdetiken (red. Gunilla Silfverberg). Det är en antologi med flera av högskolans forskare som medförfattare. Nya vägar i vårdetiken finns i bokhandeln men kan också beställas från Studentlitteratur.

Program

Välkommen
Jan Håkan Hansson, rektor Ersta Sköndal högskola

Forskning om vård i livets slutskede
Britt-Marie Ternestedt, professor, moderator
Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning i palliativ vård

Juridiska aspekter i livets slut
Lena Holmqvist, universitetslektor
Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Samtal om livet och döden – närstående berättar om den sista tiden
Ida Carlander, leg. sjuksköterska, doktorand Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning i palliativ vård

Dödshjälp - argument för och emot
Marit Karlsson, överläkare, universitetssjukhuset, Linköping doktorand, institutionen för onkologi och patologi, KI

Att tolka patienter som inte kan göra sin vilja hörd
Astrid Norberg, professor em Ersta Sköndal högskola

Utdelning av Hamiltonstipendiet

Sammanfattning och framåtblick

Jan-Håkan Hansson
Göran Lantz, professor em Ersta Sköndal högskola
Gunilla Silfverberg, professor Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner 1-5
1. Vårdares erfarenhet av död och döende i sjukhemsmiljö

2. Om val och etiska riktlinjer vid vård i livets slutskede

3. Ovisshetens realitet i dödens närhet

4. ”Värdighet i livets slutskede” - uppfattningar bland äldre personer och personal på äldreboenden

5. Närståendes möte med den professionella vården på sjukhus i livets slut

Tema 2007: Etik och rehabilitering

Hälsa, värdighet, självbestämmande, välbefinnande och livskvalitet var begrepp som stod i centrum under dagen. I plenarföreläsningar och mindre sessioner presenterades medicinska, juridiska, social- och individualetiska perspektiv på rehabiliteringsinsatser.

Program

Välkommen
Jan Håkan Hansson, rektor Ersta Sköndal högskola

Neurologisk rehabilitering
Beth von Schreeb, moderator, överläkare, verksamhetschef Ersta sjukhus neurologiska klinik, Erstagårdskliniken

Den försäkrades rättsliga ställning i rehabiliteringsprocessen
Lotta Vahlne Westerhäll, professor Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Etiska perspektiv på rehabilitering
Gunilla Silfverberg, professor Ersta Sköndal högskola

Specialisering och helhetssyn. Om yrkesetik i vård och rehabilitering
Göran Lantz, professor Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner 1 – 5

Utdelning av Hamiltonstipendiet

Sammanfattning och framåtblick
Beth von Schreeb
Jan-Håkan Hansson
Bengt Börjeson, prof. em. Ersta Sköndal högskola

Tema 2006: Hem och etik


Program


Välkommen
Jan-Håkan Hansson, rektor
Ersta Sköndal högskola

Inledning
Barbro Westerholm, professor em, moderator

Vad är ett hem?
Göran Lantz, adj. professor
Ersta Sköndal högskola

Olika aspekter på begreppet värdighet
Lennart Nordenfelt, professor
Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet

Ethical Dilemmas in Home Care: Seen but not Heard
Patricia Mc Keever, professor
University of Toronto, Kanada

Värdighetsbefrämjande vård – några praktiska exempel
Britt-Marie Ternestedt, professor
Ersta Sköndal högskola

Parallella sessioner

Sammanfattning och avslutning
Barbro Westerholm
Jan-Håkan Hansson
Gunilla Silfverberg, docent Ersta Sköndal högskola

Tema 2005: Nya vägar i vårdetiken

9 september

Program


Välkommen
Jan Håkan Hansson, rektor
Ersta Sköndal högskola

Inledning
Göran Lantz, adj. professor
Ersta Sköndal högskola

Berättelsens betydelse för etiskt tänkande
Merete Mazzarella, professor
Helsingfors universitet

Ovisshetens etik
Gunilla Silfverberg, docent
Ersta Sköndal högskola

Sammanfattning och avslutning
Bengt Börjeson, Professor em

Parallella sessioner 1-5


1. Etik i gamla och nya professioner
Göran Lantz, adj. professor
Ersta Sköndal högskola
Karin Bengtsson, doktorand
Göteborgs universitet

2. Livsåskådningsfrågor och vård
Lars Andersson, teol. dr
Ersta Sköndal högskola

3. Empirisk etik, utmaningar
Kim Lutzén, professor
och möjligheter Ersta Sköndal högskola

4. Vårdetik, makt och genus
Kersti Malmsten Gedda, teol. dr
Mälardalens Högskola

5. Etik i hemmets och institutionens sfär - erfarenheter av ett tvärvetenskapligt projekt
Britt-Marie Ternestedt, docent
Ersta Sköndal högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2023