Internationalisering

Vi lever i en allt mer global värld där vi möter människor med olika referensramar och erfarenheter. För vår högskola är ett respektfullt bemötande centralt och genom internationalisering får vi möjlighet till möten som genom samtal och reflektion kan bidra till att utveckla vårt bemötande liksom kunskap och förståelse för andra människor och oss själva.

Kännedom och förståelse för olika kunskapstraditioner, organisatoriska förutsättningar och synsätt är centralt för de flesta yrken men i synnerlighet för människovårdande yrken där möten med personer med olika kulturella preferenser ofta är en del i det dagliga arbetet.

Vår högskola ser stor potential genom internationalisering vilket framgår i högskolans vision; ”Internationaliseringsarbetet på Marie Cederschiöld högskola ska genom vidgade perspektiv i undervisning och forskning bidra till en bättre värld.”

INTERNATIONALISERINGENS MÅNGSIDIGHET OCH BETYDELSE

På vår högskola ska internationaliseringsarbetet genomsyra såväl undervisning, forskning som organisation. Detta kan innebära en rad olika aktiviteter, se nedan, men med det gemensamma syftet att omsätta visionen till handling.

”Marie Cederschiöld högskolas internationaliseringsarbete ska genomsyra vår akademiska verksamhet och beröra varje student under sin lärotid på högskolan. Detta arbete ska också genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil.”

AKTIVITETETER INOM RAMEN FÖR INTERNATIONALISERING

  • Mobilitet i form av utresande och tillresande studenter, lärare och forskare från jordens alla hörn. Detta sker genom olika mobilitetsprogram och samarbetesavtal.

  • Internationalisering på hemmaplan genom temaveckor, ”Global session”, högskoleövergripande temakväller inom ramen för ”Internationellt forum” och öppna föreläsningar inom ramen för ”Interkulturellt forum” samt pedagogiska aktiviteter i respektive utbildningsprogram. Genom val av kurslitteratur, mål och innehåll i våra utbildningar blir internationaliseringen även synlig.

  • Samarbetespartners med lärosäten i olika delar av världen för att främja internationella akademiska, professionella relationer för utveckling av undervisning, utbildning liksom forskning.

  • Dessa olika aktiviteter bidrar till vår individuella liksom gemensamma professionell kunskapsutveckling men inte minst viktigt till glädje, nyfiken och stimulering till livslångt lärande om oss själva, andra och världen vi lever i.

Som student finns det många på möjligheter att kunna läsa delar av sin utbildning utomlands, och/eller att kunna lägga sin praktik/ verksamhetsförlagda utbildning i ett annat land. Marie Cederschiöld högskola har samarbeten med ett 20-tal universitet och högskolor runt om i världen inom socialt arbete, vårdvetenskap och diakoni med relaterande områden, se länk till vänster.

Under senare år har vi haft över 250 studenter från Institution för vårdvetenskap och Institutionen för socialvetenskap som bedrivit fältstudier och praktik i ett 40-tal länder: Afrika, 9 länder; Asien; 16 länder, Amerika (Nord- och Latinamerika) 7 länder och Europa, 17 länder som exempelvis Filippinerna, Indien, Thailand, Sydafrika, Ghana, Etiopien, Uganda, Irakiska Kurdistan, Brasilien, Argentina, Skottland, England, USA och de nordiska länderna. För en full lista med länder, se dokument till höger.

För de flesta studentutbytesprogram krävs att man har studerat i minst två år innan man kan delta i utbytet. Inom programmen får du en studieplats utan kostnad och kan ta med dig dina studiemedel utomlands. För mer information om vad som krävs för att kunna erhålla stipendier till olika utbildningsprogram i Norden, Europa, Nordamerika och övriga världen, se internationaliseringssidorna på Institutionen för vårdvetenskap respektive socialt arbete på vår hemsida eller kontakta internationella koordinatörerna på institution där du studerar.

Som student på Marie Cederschiöld högskola kan du söka olika stipendier för att möjliggöra mobilitet under din utbildning.

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för mindre fältstudier, kortaste tid att vara borta är två månader. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden. Vi har tidigare haft LP-samarbete med Filippinerna, Indien och Ghana. För mer info, se utlysningarna på respektive institution.

Erasmus är ett stipendium från EU för dig som vill läsa i Europa. För närvarande har vi samarbetsavtal med Skottland (vårdvetenskap och socialt arbete), Tyskland (socialt arbete), Italien (vårdvetenskap), Grekland (socialt arbete), Spanien (socialt arbete och vårdvetenskap) och de nordiska länderna (socialt arbete och vårdvetenskap). Det går också bra att göra en praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på annan ort eller i ett annat land än de där vi har avtal.

Nordplus är ett stipendium finansierat av Nordiska ministerrådet för att främja utbytet mellan nordiska högskolor och universitet. Vi ingår i flera olika nätverk inom socialt arbete, vårdvetenskap och diakoni och det finns flera olika typer av möjligheter att delta i seminarer, kurser och förlägga sin praktik/verksamhetsförlagdutbildning i ett annat nordiskt land.

Sköndalsstipendiet ger också studenter i socialt arbete som inte kunnat få ett annat stipendium möjlighet att resa till länder som inte omfattas av Universitet- och högskolerådets program, för free movers och/eller där det saknas finansiering. Stipendiet finansieras av vår huvudman Stiftelsen Stora Sköndal.

Blixtstipendier finansieras av Marie Cederschiöld högskola och är mindre resestipendier tillgängliga främst för s k free movers.

Kontakta Åsa Kneck (vårdvetenskap) respektive Filip Wollter (socialt arbete) för mer information om våra olika mobilitetsprogram och om du har frågor om vårt internationaliseringsarbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 december 2022