FoU-verksamhet

Marie Cederschiöld högskola har mångårig erfarenhet av praktiknära och professionsinriktad forskning om samspelet mellan samhälle, organisation och individ. Vi är en kvalificerad resurs i utvecklandet av en kunskaps- och evidensbaserad praktik och genomför olika typer av utvärderingsuppdrag.

I nära samarbete med uppdragsgivare inom offentlig, privat och idéburen verksamhet utför vi kvalificerade förstudier och process- och efterhandsutvärderingar av insatser och metoder.

Utgångspunkten i arbetet är att alla insatser ska vara till gagn för den enskilde brukaren, där den så kallade brukarnyttan hela tiden finns med i de uppdrag vi utför.

Våra främsta kompetensområden är
• socialt arbete
• vård och omsorg för äldre
• vård och omsorg för personer med funktionsvariationer
• vård och omsorg för barn, unga och familjer

I början av ett samarbete för vi samtal kring den så kallade ”förändringsteorin”. Det ger oss vägledning i att identifiera styrkor och eventuella svagheter i ett arbetssätt, och ger oss som utvärderare samtidigt en djupare förståelse för verksamheter och insatser.

Hur resonerar uppdragsgivaren kring orsak-verkan i det som ska utvärderas, och vilka aktiviteter är tänkta att leda till vad? Är sambanden mellan aktiviteter och resultat baserat på egen beprövad erfarenhet eller på tidigare forskning, eller kanske på både och?

Viktiga aspekter vid ett utvärderingsupplägg är vad utvärderingen ska användas till, vem som kan ha nytta av den, samt vilka intressenter som ska vara i fokus.

Vi går även igenom om det är kostnads-effektivitet eller resultat som är det tänkta huvudspåret i utvärderingen eller om ni vill jämföra en insats eller ett resultat med en annan verksamhet. I vissa fall den det vara själva processen och hur en viss insats uppnår sina mål som är av mer intresse för att kunna belysa både måluppfyllelse och processer. Ofta ger en belysning av både process och utfall den mest kompletta bilden av en insats.

Formativa och summativa utvärderingar
Högskolans FoU kan bidra med både formativa och summativa utvärderingar, och uppdragen kan ha inslag av båda modellerna. En formativ utvärdering syftar till att förbättra och fokus ligger därför vid hur en åtgärd eller arbetssätt genomförs. Processtudier, fallstudier eller implementeringsstudier är utvärderingar med formativ ansats och då använder vi ofta kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer eller studier av dokument.

Den summativa utvärderingen har som syfte att bedöma och värdera, där mål och effekter av insatser är av primärt intresse. Summativa utvärderingar är sällan baserade enbart på kvalitativa data (intervjuer eller dokument), utan oftast på enbart kvantitativa data (såsom enkäter, registerdata mm). Vi använder i våra utväderingar ofta en kombination av kvantitativa och kvalitativa data, för att kunna undersöka både måluppfyllelse och process på ett förtjänstfullt vis.

Våra konsulter är disputerade forskare, vilket skiljer oss från andra, icke högskoleanknutna utvärderare. Det borgar för en bred metodkomptens och mångårig kunskap av materialinsamling, analys och rapportering. Forskare har stor och särskild träning i hur man systematiskt söker efter de senaste forskningsresultaten samt erfarenhet av att värdera kvaliteten på olika typer av studier. Våra seniora konsulter har hög utbildning och kompetens, och stor erfarenhet av forskning och utvärdering. Att använda personer som har genomgått forskarutbildning är för oss en tydlig kvalitetsmarkör och ökar förutsättningarna för att kumulativ kunskap byggs upp ute i praktiska verksamheter.

Välkommen att ta kontakt med Marie Cederschiöld högskolas FoU-verksamhet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2023