Ditt behov av stöd - för närstående och patient

Forskning om en personcentrerad intervention
inom vård och omsorg

Ditt behov av stöd - CSNAT och SNAP

Detta forskningsprogram studerar en personcentrerad intervention inom vård och omsorg – Ditt behov av stöd, CSNAT-I och SNAP – som kan användas för att möta närståendes och patienters stödbehov i samband med vård för livshotande sjukdom. När man arbetar med interventionen används ett omvänt förhållningssätt mot det som kanske är mest vanligt i vårdarbetet där professionen utifrån sin expertkunskap ger vård, råd och stöd. Med användning av Ditt behov av stöd ska professionen ta ett steg tillbaka med sin expertroll och i stället överlämna ett delat ansvar och förtroende till närstående och patient. De ges på så sätt möjlighet att själva reflektera över sin egen situation, egna resurser, resurser i eget nätverk och vilket stöd som finns att tillgå. Interventionen består av två delar: ett samtalsunderlag och en personcentrerad process i fem steg.

Forskningsprogrammet består av olika projekt som studerar patienters, närståendes och personals erfarenheter liksom effekter och betydelser av interventionen. Vidare innehåller programmet metodutveckling och utvärdering av interventionsprocesser samt samverkan med slutanvändare.

Forskningsprogrammet genomförs i nationellt och internationellt samarbete och medverkande forskare kommer från Karolinska Institutet, Linneuniversitetet, Sophiahemmet Högskola, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus samt Manchester University, Cambridge University och University of East Anglia.

En nationell intressegrupp ’Ditt behov av stöd, CSNAT/SNAP’ har regelbundna möten två gånger per termin via digital mötesplattform för att tillsammans diskutera och uppdatera kunskap kring interventionen. Du kan anmäla dig till intressegruppen genom att mejla forskningsprogrammets kontaktpersoner.

Vill du veta mer om Ditt behov av stöd – CSNAT eller SNAP?