Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Vi vill med utgångspunkt i barns utsatthet och rätt till delaktighet utforska förutsättningarna för och bidra till utvecklingen av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer. Forskningsprogrammet är 6-årigt och finaniseras av Forte.

I fokus för vårt arbete ligger socialtjänstens insatser för upptäckt, utredning och bedömning, skydd och stöd för barn och deras omsorgspersoner. Vi samarbetar med lokala socialtjänster som Stockholm Stad och kommunerna på Södertörn, samt med Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset. Vårt samarbete är tänkt att bygga strukturer och åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik.

Programmet är uppdelat i två perioder. I den första läggs grunden för det systematiska utvecklingsarbetet. I den andra skapas modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext. I tretton olika delprojekt fokuserar vi på barn som brukare, organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella vardagen.

Här ovan finns två olika ingångar till mer information. För dig som är barn eller ungdom finns information riktad direkt till dig och för dig som är forskare eller praktiker finns mer ingående information om våra olika delprojekt.

Vi är medvetna om att de senaste årens pandemi inneburit och fortsatt innebär stora utmaningar för hela samhället och att risker för barn i utsatthet sannolikt ökar. Är du orolig för egen del eller för ett barn eller ungdom i din närhet ber vi dig kontakta något av de stödorgan du hittar under ingången för barn och ungdom.

Nedan kan du ta del av en presentationsfilm av vårt forskningsprogram.

Maria Eriksson
Projektledare
maria.eriksson@mchs.se

Hélène Lagerlöf
Kommunikatör/Forskare
helene.lagerlof@mchs.se

Veronica Ekström
Forskare
veronica.ekstrom@mchs.se

Frågor om Sivin-Barn? Mejla: sivinbarn@esh.se