Forskarutbildningskurser

Obligatoriska Kurser i forskarutbildningen

Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • forskningstraditioner
 • centrala inriktningar och begrepp inom modern vetenskapsteori
 • tillämpning av vetenskapsteoretiska begrepp i vetenskapligt arbete
 • olika innebörder av allmänna vetenskapliga grundvärderingar
 • General data protection regulation (GDPR)
 • grundläggande skydd för människor som deltar i forskning
 • allvarliga avsteg från god forskningssed
 • publiceringsetik

Människan i välfärdssamhället, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola. 

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är: 

 • människan i välfärdssamhället som forskningsområde i ett jämförande perspektiv och i ett historiskt perspektiv på välfärdsstatens framväxt
 • forskningsområdet sett till aktuella demografiska trender och ojämlikhet mellan grupper i samhället
 • etik- och livsåskådningsfrågor i förhållande till människan i välfärdssamhället
 • begreppen människan och välfärdssamhället i ett jämförande teoretiskt och idéhistoriskt perspektiv med betoning på svensk och nordisk forskning
 • familjen och närstående i välfärdssamhället
 • professionernas roll i välfärdssamhället

Öppen för ansökan: Palliativ vård som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.
De områden som behandlas i kursen är relaterad till Palliativ vård som forskarutbildningsämne och flervetenskapligt kunskapsområde och utgår från forskning kring:

 • definitioner, teorier och modeller i palliativ vård
 • centrala begrepp i palliativ vård
 • symtomlindring
 • teamsamverkan
 • relation och kommunikation
 • närstående och familj
 • etiskt förhållningssätt
 • metoder för forskning i palliativ vård

Annons palliativ vård , 280 kB.

Ansökan forskarutbildningskurs MCHS Word, 33 kB.

Öppen för ansökan: Social välfärd med inriktning mot civilsamhället som forsknings- och kunskapsområde, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

 • Medborgerligt engagemang i Sverige och Skandinavien
 • Välfärdsproduktion i civilsamhället
 • Civilsamhällesorganisationer som företrädare för intressen
 • Förändringar av den sociala välfärden i civilsamhällesregimer - ett nytt samhällskontrakt?

Annons Social välfärd , 280 kB.

Ansökan forskarutbildningskurs MCHS Word, 33 kB.

Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

 • teorigrundade, teorigenererade och generiska kvalitativa metoder
 • kvalitativ design och metoder för datainsamling och dataanalys
 • vetenskapliga kvalitetskriterier gällande kvalitativ forskning
 • forskningsetiska aspekter och utmaningar av särskild relevans för kvalitativ forskning inom de båda forskarutbildningsämnena

Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

De områden som behandlas i kursen är:

 • olika forskningsdesign med kvantitativ metod
 • metoder för datainsamling och analys av data med kvantitativ metod
 • vetenskapliga kriterier för validitet och reliabilitet
 • forskningsetiska aspekter och utmaningar av särskild relevans för forskning med kvantitativ metod

Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.

Kursens innehåll

I kursen diskuteras olika betydelser av normativitet och objektivitet av relevans för akademiskt forskningsarbete, samt vidare kontraktsetiska teorier, utilitarismens förhållande till rättighetsprinciper, procedurialism samt State of Natureteorier. Vidare kommer politiska ideologier som liberalism, kommunitarism, feminism, multiculturalism diskuteras ur den politiska filosofins perspektiv för att knyta an till den diskussion kring ”det goda livet” och ”det rättvisa samhället” som präglat civilsamhällesforskningen sedan 1980-talet.

 

 

Övriga forskarutbildningskurser

Entry requirements and other criteria for access to studies

General entry requirements for third-cycle courses and study programs. Precedence is given to doctoral students in the doctoral program at Marie Cederschiöld University.

Level of the course in the education system
The course is at third-cycle level and is selectable for doctoral student, students admitted to general syllabus for the third-cycle programme “The individual in the welfare society” have priority.

Course content

The areas covered by the course are:

 • ill children and young individuals’ rights and participation in paediatric palliative care research
 • barriers and facilitating factors of significance in paediatric palliative care research
 • involvement of family and relatives in paediatric palliative care research
 • theories of bereavement and grief in family members, i.e. parents and siblings, in paediatric palliative care
 • barriers and facilitating factors for implementing research into practice in paediatric palliative care

Course director: Ulrika Kreicbergs and Malin Lövgren

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Områden som behandlas i kursen:

 • begreppen hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • begreppsanalytisk forskning om hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • kulturella aspekter på hälsa, välbefinnande och livskvalitet
 • genusaspekter på hälsa, välbefinnande och livskvalitet

Kursledare: Henrik Lerner

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Urban- och bostadspolitisk historia, 5 hp


Områden som behandlas i kursen:

 • grundläggande urbanpolitisk teori
 • sociologiska perspektiv på urban och bostadspolitik
 • bostadspolitikens historia i Sverige
 • internationella perspektiv på urban och bostadspolitik
 • urban- och bostadspolitiken i civilsamhället
 • hyresgäströrelsen som civilsamhällesfenomen
 • hyresrättsaktivism som medborgerligt engagemang

Patienter, policy och intressegrupper, 8,5 hp

Områden som behandlas i kursen är:

 • metoder för demokratisk inkludering av patienter i sjukvården
 • individuellt och kollektivt patientinflytande från ett medborgarperspektiv
 • jämförande studier av hälso- och sjukvårdssystem i olika länder
 • organisering av politiska intressegrupper i civilsamhället
 • hälso- och sjukvården som demokratiska system
 • formulering av mål och medel för hälso- och sjukvårdspolitik

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarnivå och är valbar vid forskarutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola.

Palliativ vård - mångdimensionell smärta, 7,5 hp

Kursens plats i utbildningssystemet

Kursen är på forskarnivå och är valbar i forskarutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning Människan i välfärdssamhället vid Marie Cederschiöld högskola.

Områden som behandlas i kursen är:

 • döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
 • den mångdimensionella smärtan
 • hälsofrämjande palliativ vård
 • sorg, tröst och mening
 • patient, familj och närstående
 • kommunikation och samtal

Kursens områden förankras i teorier och vetenskapliga metoder inom palliativ vård. Kunskapen avser att ligga till grund för analys och syntes av forskningsresultat för utveckling av palliativ vård utifrån ett forskningsetiskt och samhälleligt perspektiv.

För mer information se kursplan.

Makt, social ojämlikhet och motstånd, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att presentera ett urval av teorier som kan användas vid analys av centrala teman inom området social välfärd, såsom olika sätt att förstå och förklara maktrelationer, marginaliserings- och exkluderingsprocesser, social ojämlikhet, främlingskap och motstånd. Fyra teman står i fokus:

 • dominans och ojämlikhet,
 • avvikelse och kontroll,
 • främlingskap och exkludering och
 • mikrointeraktion, klient/patientskapande och funktionalitet

För mer information se kursplan.

Medborgarskap och civilsamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande medborgarskapsteoretiska perspektiv
 • relationen mellan civilsamhälle och medborgarskap från olika teoretiska perspektiv
  relationer mellan ideellt engagemang och medborgarskap med fokus på ”aktivt” medborgarskap

För mer information se kursplan.

Organisationsteoretiska perspektiv och studier av det civila samhällets organisationer , 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.

Kursens mål

Kursens huvudsakliga mål är att ge forskarstuderande fördjupad kunskap om och förståelse för vissa grundläggande teoretiska perspektiv gällande både organisationer generellt och det civila samhällets organisationer mer specifikt.

De områden som behandlas i kursen är:

 • vissa grundläggande teoretiska perspektiv i förhållande till olika typer av organisationer och kontexter
 • kollektivt handlande, makt och organisation
 • resursmobilisering och sociala rörelser
 • nyinstitutionell organisationsteori
 • feministisk organisering och non-profit-organisationer
 • användandet av organisationsteoretiska perspektiv i studier av det civila samhällets organisationer

För mer information se kursplan.

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, 7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Sökande ska vara antagen som doktorand inom ett socialvetenskapligt ämne eller motsvarande.

De områden som behandlas i kursen är:

 • grundläggande teorier och forskningen om välfärdsstat och välfärdssamhälle i ett internationellt perspektiv
 • den svenska socialpolitiska modellens uppbyggnad kring socialförsäkringar, formella och informella relationer mellan olika samhällsintressen och grupper
 • olika perspektiv på det offentliga, marknaden, familjen och civilsamhället som sociala välfärdsaktörer
 • egenorganiseringens och anhörigskapets betydelse i välfärden
 • professions- respektive organisationsstyrning i välfärdens utförande
 • förändringar i statens roll och styrning gällande välfärdsarbete

För mer information se kursplan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2023