Anette Alvariza

Institutionen för vårdvetenskap, Forskarutbildning

Titel: Professor i palliativ vård, leg. specialistsjuksköterska och ämnesföreträdare i forskarutbildning

Telefon: 076-636 50 73

E-post: anette.alvariza@mchs.se

Adress: Palliativt forskningscentrum, Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Anette är professor i palliativ vård vid institutionen för vårdvetenskap. Den forskning hon bedriver vid Palliativt forskningscentrum har sin grund i klinisk tjänstgöring men även teoretiska utgångspunkter. Anette är specialistsjuksköterska i cancervård och har omfattande erfarenhet från arbete inom specialiserad palliativ vård.

Med ett palliativt förhållningssätt ses patient och närstående som en enhet för vård. Med tiden så har insikten för komplexiteten i både patientens och närståendes situation ökat. För den som är sjuk och för de som står nära ställs livet på sin spets och det är en intensiv tid som ofta präglas av förluster och sorg men också sprudlande liv. Det är den sista tiden i livet att spendera tillsammans. Närstående är många gånger oumbärliga givare av vård och omsorg men också i behov av stöd för egen skull. Anettes viktigaste forskningsfrågor har genom åren handlat om vilka stödbehov närstående i olika åldrar i palliativ vård har, hur dessa behov kan mötas, hur stöd kan utformas från sjukvården och vilka betydelser och effekter stöd har under pågående vårdtid. Hon har också ett intresse av att studera vilka betydelser och effekter stödet har på längre sikt och om det har betydelse för hur närstående hanterar sin sorg och livet efter att patienten dött. Pågående och framtida studier kommer även att undersöka om stöd till närstående har någon betydelse och effekt ur patientens perspektiv.

Inom sitt forskningsområde genomför hon även instrumentutveckling och arbetar både med instrument som kan användas för patienter och för närstående. I det arbetet är syftet att skapa förutsättningar för att få så valida och reliabla forskningsresultat som möjligt. Vidare fokuserar forskningen på att studera arbetssätt på vilka standardiserade instrument kan användas i vården som tänkbara underlag för samtal. Forskningen fokuserar även på arbetssätt, kvalitet i och utvärdering av palliativ vård.

AKADEMISKA MERITER & EXAMEN

2019 Professor
2016 Docent
2012 Med dr vårdvetenskap
2005 Fil mag i omvårdnad
2003 Spec ssk cancervård
1993 Leg ssk

ANDRA UPPDRAG

Vårdutvecklingsledare, forskare, vid Capio ASIH och Sluten palliativ vård, Dalens sjukhus.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Maja Holm, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs (2024). Experiences of being a severely ill parent of dependent children receiving care at home: Hopes and challenges
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2024). Increased preparedness for caregiving among family caregivers in specialized home care by using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
Cecilia Bauman, Viktoria Wallin, Sandra Doveson, Hudson Peter, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2024). Mutuality and understanding through web-based support during specialised palliative home care: Family caregivers’ and patients’ experiences
Louise Häger Tibell, Kristofer Årestedt, Maja Holm, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Peter Hudson, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2024). Preparedness for caregiving and preparedness for death: Associations and modifiable thereafter factors among family caregivers of patients with advanced cancer in specialized home care
Cecilia Bauman, Viktoria Wallin, Sandra Doveson, Hudson Peter, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2024). Recognition and reassurance through web-based support for family caregivers during specialised palliative home care
Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Enabling professional and personal growth among home care nurses through using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention: An interpretive descriptive study
Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Family caregivers’ experiences of discussing their needs with a nurse during specialised home care utilizing the carer support needs assessment tool intervention: A qualitative study
Maja Holm, Megan Weber Falk, Anette Alvariza, Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs (2023). How parents of dependent children reason about their partner's impending death due to cancer
Cecilia Högberg, Viktoria Wallin, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza (2023). Närståendes erfarenheter av webbaserat stöd under pågående specialiserad hemsjukvård: ’Närstående.se’
Tina Lundberg, Kristofer Årestedt, Mariann Olsson, Anette Alvariza, Ulla Forinder (2023). Posttraumatic Growth After Struggling With the Loss of a Parent in Young Adulthood
P L Hudson, C Gardiner, Anette Alvariza, J Nicholas Dionne-Odom, J Öhlén, E Carduff, R Harding, E Witkamp, S Payne (2023). Strategies and checklist for designing and conducting palliative care research with family carers: EAPC international expert elicitation study
Nina Carlsson, Anette Alvariza, Anders Bremer, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt (2023). Symptoms of Prolonged Grief and Self-Reported Health Among Bereaved Family Members of Persons Who Died From Sudden Cardiac Arrest
Ingrid Thermaenius, Camilla Udo, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2023). The Family Talk Intervention för barnfamiljer med palliativa vårdbehov: Hälso- och sjukvårdskuratorers initiala erfarenheter av hinder och möjligheter i klinisk praktik
Annika M Kisch, Karin Bergkvist, Sólveig Adalsteinsdóttir, Christel Wendt, Anette Alvariza, Jeanette Winterling (2022). A person-centred intervention remotely targeting family caregivers' support needs in the context of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A feasibility study
Pardis Momeni, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Ida Goliath, Åsa Kneck, Janeth Leksell, Mats Ewertzon (2022). A survey study of family members' encounters with healthcare services within the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
Anette Alvariza (2022). Att vara nära under livets sista tid: Personcentrerat stöd
Megan Weber Falk, Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Breaking the silence about illness and death: Potential effects of a pilot study of the family talk intervention when a parent with dependent children receives specialized palliative home care
Rakel Eklund, Li Jalmsell, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Children’s experiences of the family talk intervention when a parent is cared for in palliative home care: A feasibility study
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2022). Children's views are not taken into account in accordance with article 12 of the united nations convention on the rights of the child in the family talk intervention when a parent is cared for in palliative care
Nina Carlsson, Kristoffer Årestedt, Anette Alvariza, Lena Axelsson, Anders Bremer (2022). Det professionella och sociala stödets betydelse för symtom på förlängd sorg hos närstående till personersom avlidit till följd av hjärtstopp
Megan Weber Falk, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2022). End-of-Life-Related Factors Associated with Posttraumatic Stress and Prolonged Grief in Parentally Bereaved Adolescents
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja närstående i den specialiserade palliativa hemsjukvården: CSNAT interventionen (CSNAT-I)
Nina Carlsson, Anette Alvariza, Lena Axelsson, Anders Bremer, Kristofer Årestedt (2022). Grief reactions in relation to professional and social support among family members of persons who died from sudden cardiac arrest: A longitudinal survey study
Tina Lundberg, Kristofer Årestedt, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Anette Alvariza (2022). Higher Self-Esteem Associated With Less Symptoms of Anxiety and Depression Among Young Adults After the Loss of a Parent to Cancer-A Longitudinal Study
Lena Axelsson, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt (2022). Livskvalitet hos Närstående till personer i livets slut: Validering av The Quality of Life in Life-Threatening Illness - Family carer version
Nina Carlsson, Anders Bremer, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Lena Axelsson (2022). Losing a close person following death by sudden cardiac arrest: Bereaved family members' lived experiences
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Närstående med ej tillgodosedda behov av stöd har sämre livskvalitet: En studie inom specialiserad palliativhemsjukvård (nr 48)
Megan Weber Falk, Alison Salloum, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2022). Outcomes of the grief and communication family support intervention on parent and child psychological health and communication
Jeanette Winterling, Annika Kisch, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Karin Bergkvist (2022). Preparedness for family caregiving prior to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Anna Wikman, Emma Hovén, Anette Alvariza, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Charlotte Skoglund, Emma Fransson, Gustaf Ljungman, Rickard Ljung, Lisa Ljungman (2022). Psychotropic medication use in parents of survivors of adolescent cancer: A register-based cohort study
Susanne Lind, Astrid Bengtsson, Anette Alvariza, Anna Klarare (2022). Registered nurses’ experiences of caring for patients in hospitals transitioning from curative to palliative care: A qualitative study
Maja Holm, Megan Weber Falk, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Josefin Sveen (2022). Sources of social support and its importance for cancer-bereaved spouses and their minor children: A cross-sectional study
Rakel Eklund, Malin Lövgren, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Camilla Udo (2022). Talking about death when a parent with dependent children dies of cancer: A pilot study of the Family Talk Intervention in palliative care
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2022). The Grief and Communication Family Support Intervention: Intervention Fidelity, Participant Experiences, and Potential Outcomes
Jenny Gedda, Ida Goliath, Michael Dabrowski, Anette Alvariza (2022). We Are Co: Ett digitalt verktyg som stimulerar och inspirerar medmänniskor till en förbättradgemensam upplevelse i palliativ vård
Louise Häger Tibell, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Viktoria Wallin, Gunnar Steineck, Maja Holm (2022). Web-based support for spouses of patients with life-threatening illness cared for in specialized home care: A feasibility study
Louise Häger Tibell, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Maja Holm (2022). Webbaserat stöd för närstående inom specialiserad palliativ hemsjukvård: narstaende.se
Charlotte Angelhoff, Josefin Sveen, Anette Alvariza, Megan Weber Falk, Ulrika Kreicbergs (2021). Communication, self-esteem and prolonged grief in parent-adolescent dyads, 1-4 years following the death of a parent to cancer
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Family Communication and Psychological Health in Children and Adolescents Following a Parent's Death From Cancer.
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Susanne Lind, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Maja Holm, Joakim Öhlén, Inger Benkel, Anette Alvariza (2021). Higher levels of unmet support needs in spouses are associated with poorer quality of life: A descriptive cross-sectional study in the context of palliative home care
Kristofer Årestedt, Margareta Brännström, Lorraine S. Evangelista, Anna Strömberg, Anette Alvariza (2021). Palliative key aspects are of importance for symptom relief during the last week of life in patients with heart failure
Megan Weber Falk, Charlotte Angelhoff, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2021). Psychological symptoms in widowed parents with minor children, 2-4 years after the loss of a partner to cancer
Anna O'Sullivan, Anette Alvariza, Joakim Öhlén, Cecilia Larsdotter (2021). Support Received by Family Members Before, at and After an Ill Person’s Death
Anette Alvariza, Li Jalmsell, Rakel Eklund, Malin Lövgren, Ulrika Kreicbergs (2021). The Family Talk Intervention in palliative home care when a parent with dependent children has a life-threatening illness: A feasibility study from parents' perspectives
Anna O'Sullivan, Anette Alvariza, Joakim Öhlén, Cecilia Larsdotter ex. Håkanson (2021). The influence of care place and diagnosis on care communication at the end of life: bereaved family members' perspective
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2020). Children’s Self-Reports About Illness-Related Information and Family Communication When a Parent Has a Life-Threatening Illness
Annika M. Kisch, Karin Bergkvist, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Jeanette Winterling (2020). Family caregivers' support needs during allo-HSCT: a longitudinal study
Anette Alvariza (2020). Hur är det att vara forskare inom palliativ vård?
Lena Axelsson, Anette Alvariza, Maja Holm, Kristofer Årestedt (2020). Intensity of Predeath Grief and Postdeath Grief of Family Caregivers in Palliative Care in Relation to Preparedness for Caregiving, Caregiver Burden, and Social Support
Lena Axelsson, Anette Alvariza, Nina Carlsson, S. Robin Cohen, Richard Sawatzky, Kristofer Årestedt (2020). Measuring quality of life in life-threatening illness: Content validity and response processes of MQOL-E and QOLLTI-F in Swedish patients and family carers
Malin Lövgren, Camilla Udo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2020). Much is left unspoken: Self-reports from families in pediatric oncology
Anette Alvariza, Bertil Axelsson, Birgit Rasmussen, Britt-Marie Ternestedt, Carl Johan Fürst (2020). Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande
[Fulltext]
Anette Alvariza, Maria Mjörnberg, Ida Goliath (2020). Palliative care nurses' strategies when working in private homes: A photo-elicitation study
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2020). Poor Psychosocial Well-Being in the First Year-and-a-Half After Losing a Parent to Cancer: A Longitudinal Study Among Young Adults Participating in Support Groups
Maja Holm, Anette Alvariza (2020). Stödinterventioner till närstående under pågående vård
Rakel Eklund, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Li Jalmsell, Malin Lövgren (2020). The family talk intervention for families when a parent is cared for in palliative care: Potential effects from minor children’s perspectives
Maja Holm, Kristofer Årestedt, Joakim Öhlen, Anette Alvariza (2020). Variations in grief, anxiety, depression, and health among family caregivers before and after the death of a close person in the context of palliative home care
Camilla Udo, Malin Lövgren, Josefin Sveen, Tove Bylund-Grenklo, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs (2019). A Nationwide Study of Young Adults' Perspectives on Participation in Bereavement Research
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
Maja Holm, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2019). Associations between Predeath and Postdeath Grief in Family Caregivers in Palliative Home Care
Megan Weber, Anette Alvariza, Ulrika Kreicbergs, Josefin Sveen (2019). Communication in families with minor children following the loss of a parent to cancer.
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2019). Corrigendum to "Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent - A cross-sectional survey" [Eur. J. Oncol. Nurs. 35 (2018) 33-38].
Anette Alvariza, Olav Lindqvist, Joakim Öhlén, Birgit Holritz Rasmussen (2019). Omvårdnad vid livets slut
Anette Alvariza, Maja Holm (2019). Palliativ vård i hemmet
Cecilia Högberg, Anette Alvariza, Ingela Beck (2019). Patients' experiences of using the Integrated Palliative care Outcome Scale for a person-centered care: A qualitative study in the specialized palliative home-care context
Maja Holm, Anette Alvariza, Carl-Johan Fürst, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2019). Psychometric evaluation of the anticipatory grief scale in a sample of family caregivers in the context of palliative care.
Anneli Ozanne, Richard Sawatzky, Cecilia Håkanson, Anette Alvariza, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Joakim Öhlén (2019). Symptom relief during last week of life in neurological diseases.
Anette Alvariza, Maja Holm, Inger Benkel, Maria Norinder, Gail Ewing, Gunn Grande, Cecilia Håkanson, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2018). A person-centred approach in nursing: Validity and reliability of the Carer Support Needs Assessment Tool
Mats Ewertzon, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Janeth Leksell, Birgitta Andershed, Ida Goliath, Pardis Momeni, Åsa Kneck, Maria Skott, Kristofer Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the Family Involvement and Alienation Questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
Anna O'Sullivan, Joakim Öhlen, Anette Alvariza, Cecilia Håkanson (2018). Adaptation and validation of the VOICES (SF) questionnaire - for evaluation of end-of-life care in Sweden.
Anna O'Sullivan, Anette Alvariza, Joakim Öhlen, Cecilia Håkanson (2018). Bereaved Family Members' Satisfaction with Care during the Last Three Months of Life for People with Advanced Illness.
Tina Lundberg, Ulla Forinder, Mariann Olsson, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza (2018). Bereavement stressors and psychosocial well-being of young adults following the loss of a parent: A cross-sectional survey
Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Kurt Boman, Margareta Brännström (2018). Family members' experiences of integrated palliative advanced home and heart failure care: A qualitative study of the PREFER intervention
Maja Holm, Anette Alvariza, Carl-Johan Fürst, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2018). Psychometric evaluation of the Texas revised inventory of grief in a sample of bereaved family caregivers.
Kristofer Årestedt, Anette Alvariza, Kurt Boman, Joakim Öhlén, Ida Goliath, Cecilia Håkanson, Carl Johan Fürst, Margareta Brännström (2018). Symptom Relief and Palliative Care during the Last Week of Life among Patients with Heart Failure: A National Register Study.
Rakel Eklund, Ulrika Kreicbergs, Anette Alvariza, Malin Lövgren (2018). The family talk intervention in palliative care: a study protocol
Lena Axelsson, Anette Alvariza, Jenny Lindberg, Joakim Öhlén, Cecilia Håkanson, Helene Reimertz, Carl-Johan Fürst, Kristofer Årestedt (2018). Unmet Palliative Care Needs Among Patients With End-Stage Kidney Disease: A National Registry Study About the Last Week of Life
Peter Hagell, Anette Alvariza, Albert Westergren, Kristofer Årestedt (2017). Assessment of burden among family caregivers of people with Parkinson's disease using the Zarit Burden Interview.
Maja Holm, Kristofer Årestedt, Ida Carlander (Goliath), Yvonne Wengström, Joakim Öhlen, Anette Alvariza (2017). Characteristics of the Family Caregivers Who Did Not Benefit From a Successful Psychoeducational Group Intervention During Palliative Cancer Care: A Prospective Correlational Study.
Maja Holm, Ida Goliath, Hanna Södlind, Anette Alvariza (2017). Leading an intervention for family caregivers: a part of nursing in palliative care
Jonas Smedbäck, Joakim Öhlén, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza, Carl-Johan Fürst, Cecilia Håkanson (2017). Palliative care during the final week of life of older people in nursing homes: A register-based study
Maria Norinder, Ida Goliath, Anette Alvariza (2017). Patients' experiences of care and support at home after a family member's participation in an intervention during palliative care.
Maja Holm, Anette Alvariza, Carl-Johan Fürst, Yvonne Wengström, Kristofer Årestedt, Joakim Öhlen, Ida Goliath (2017). Recruiting participants to a randomized controlled trial testing an intervention in palliative cancer care: The perspectives of health care professionals
Joakim Öhlén, Lara Russell, Cecilia Håkanson, Anette Alvariza, Carl Johan Fürst, Kristofer Årestedt, Richard Sawatzky (2017). Variations in care quality outcomes of dying people: Latent class analysis of an adult national register population.
Yvonne Olsson, Lena Clarén, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Peter Hagell (2016). Health and Social Service Access Among Family Caregivers of People with Parkinson's Disease
Anette Alvariza, Malin Lövgren, Tove Bylund-Grenklo, Pia Hakola, Carl Johan Fürst, Ulrika Kreicbergs (2016). How to support teenagers who are losing a parent to cancer: Bereaved young adults' advice to healthcare professionals-A nationwide survey.
Maja Holm, Kristofer Årestedt, Ida Carlander (Goliath), Carl-Johan Fürst, Yvonne Wengström, Joakim Öhlen, Anette Alvariza (2016). Short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention for family caregivers in palliative home care: Results from a randomized control trial
Josefin Sveen, Ulrika Kreicbergs, Ulrica Melcher, Anette Alvariza (2016). Teenagers' reasoning about a parent's recent death in cancer
Anette Alvariza, Maja Holm, Tove Bylund-Grenklo, Ida Goliath, Ulrika Kreicbergs (2016). Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig
[Fulltext]
Maja Holm, Ida Carlander (Goliath), Carl-Johan Fürst, Yvonne Wengström, Kristofer Årestedt, Joakim Öhlen, Anette Henriksson (Alvariza) (2015). Delivering and participating in a psycho-educational intervention for family caregivers during palliative home care: A qualitative study from the perspectives of health professionals and family caregivers
Anette Henriksson (Alvariza), Ida Carlander (Goliath), Kristofer Årestedt (2015). Factors associated with feelings of reward during ongoing family palliative caregiving
Anette Henriksson (Alvariza), Ida Carlander (Goliath), Kristofer Årestedt (2015). Feelings of rewards among family caregivers during ongoing palliative care
Ulrica Melcher, Rolf Sandell, Anette Henriksson (Alvariza) (2015). Maintaining everyday life in a family with a dying parent: Teenagers' experiences of adapting to responsibility
Anette Henriksson (Alvariza), Peter Hudson, Joakim Öhlen, Kristina Thomas, Maja Holm, Ida Carlander (Goliath), Peter Hagell, Kristofer Årestedt (2015). Use of the Preparedness for Caregiving Scale in Palliative Care: A Rasch Evaluation Study
Kristofer Årestedt, Ida Carlander (Goliath), Anette Henriksson (Alvariza) (2014). Factors Associated with Feelings of Reward during Ongoing Palliative Family Caregiving
Anette Henriksson (Alvariza), Ida Carlander (Goliath), Kristofer Årestedt (2014). Feelings of Reward among Family Caregivers during Ongoing Palliative Care
Kristofer Årestedt, A Strömberg, T Jaarsma, Joakim Öhlén, Anette Henriksson (Alvariza) (2014). Palliative Care Needs in Terms of Signs, Symptoms and Health Related Quality of Life (HRQoL) among Patients with Advanced Chronic Heart Failure
Maja Holm, Anette Henriksson (Alvariza), Ida Carlander (Goliath), Yvonne Wengström, Joakim Öhlen (2014). Preparing for family caregiving in specialized palliative home care: an ongoing process
Anna Janze, Anette Henriksson (Alvariza) (2014). Preparing for palliative caregiving as a transition in the awareness of death: family carer experiences.
Ulrica Melcher, Anette Henriksson (Alvariza), Rolf Sandell (2014). Teenagers with a Dying Parent: A Qualitative Retrospective Study
Maja Holm, Anette Henriksson (Alvariza), Yvonne Wengström, Joakim Öhlén (2014). The Process of Preparedness for Caregiving among Family Members in Palliative Home Care
Anette Henriksson (Alvariza), Kristofer Årestedt, Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2013). Effects of a support group programme for patients with life-threatening illness during ongoing palliative care
Anette Henriksson (Alvariza), Kristofer Årestedt (2013). Exploring factors and caregiver outcomes associated with feelings of preparedness for caregiving in family caregivers in palliative care: A correlational, cross-sectional study
Anette Henriksson (Alvariza) (2013). Förberedelse för att vårda: en intervention för närstående under pågående palliativ vård
Anette Henriksson (Alvariza) (2013). Stödinterventioner till närstående under pågående vård
Anette Henriksson (Alvariza) (2012). A support group programme for family members: an intervention during ongoing palliative care
Anette Henriksson (Alvariza), Birgitta Andershed, Eva Benzein, Kristoffer Årestedt (2012). Adaptation and psychometric evaluation of the Preparedness for Caregiving Scale, Caregiver Competence Scale and Rewards of Caregiving Scale in a sample of Swedish family members of patients with life-threatening illness
Anette Henriksson (Alvariza), Eva Benzein, Britt-Marie Ternestedt, Birgitta Andershed (2011). Meeting the needs of family members of persons with life threatening illness: a support group programme during ongoing palliative care
Anette Henriksson (Alvariza) (2010). A support Group Programme for family members of persons with life-threatening illness.
Anette Henriksson (Alvariza), Birgitta Andershed (2007). A support group programme for relatives during the late palliative phase.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024