Utbildning i kyrkomusik

Foto på kyrkomusikerstuderande i en kyrka, med orgel bakom.

Kyrkomusikerutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola är Sveriges äldsta fristående kyrkomusikerutbildning och började som en kantorsutbildning 1959.


Marie Cederschiöld högskola avvecklar kyrkomusikerprogrammet på grund av brist på statliga medel

För nuvarande studenter på kyrkomusikerprogrammet kommer högskolan att erbjuda möjligheten att slutföra sin utbildning inom den normerade studietiden. Individuella studieplaner kommer att tas fram för de studenter som vill och har möjlighet att slutföra utbildningen inom utsatt tid.

 

 

UPPDRAGSUTBILDNINGAR M.M.

Är du yrkesverksam och intresserad av fortbildning i högskolans ämnen? Eller vill du komplettera och fördjupa dina kunskaper? Kyrkomusikerutbildningen anordnar uppdragsutbildningar, där vi erbjuder kurser i enskilda ämnen med högskolans ordinarie lärare.
För närmare beskrivning av kurserna: Aktuella uppdragsutbildningar 2022-2023. , 5 MB.

Anmälan till önskad kurs görs genom att du och arbetsgivare fyller i och skriver under denna anmälningsblankett , 51 kB..
Blanketten skickas via vanlig post till adressen nedan, eller mailas till kyrkomusik@mchs.se

Marie Cederschiöld högskola
Att: Oskar Ekberg, kyrkomusikerutbildningen
Box 441
128 06 Sköndal


OBS!
Preparandutbildningen är f.n. inte öppen för antagning till läsår 2023-2024.

Preparandutbildningen för kyrkomusiker på Ersta Sköndal Bräcke högskola startade ht-2018 och är gemensamt utformad och arrangerad av högskolan och Stockholms stift, med syftet att utveckla och stimulera högre studier i kyrkomusik för studerande i åldern 18-23 år.

Utbildningen löper företrädelsevis deltid (möjlighet till heltid finns vid passande fall) under ett läsår, och är kostnadsfri för de preparander som antas via antagningsprov, men berättigar inte till studiestöd från CSN.

Informationsfolder om preparandutbildningen , 3 MB. (ladda ner)
(Notera att informationsfoldern är baserad på heltidsstudier. Vid deltidsstudier görs ett individuellt urval av de ämnen som där förekommer, för att optimera den personliga utvecklingen)

Lärarna och lokalerna är desamma som på högskolans kyrkomusikerutbildning, och du har som student på preparandutbildningen full tillgång till högskolans resurser, exempelvis övningsrum, datasalar m.m.
Kursutbudet innehåller samtliga kärnämnen som i den ordinarie kyrkomusikerutbildningen, inkl. individuella instrumentallektioner.

Urvalet sker i samarbete med Stockholms stift, antingen med underlag från samma antagningsprov som till Ersta Sköndal Bräcke högskolas kyrkomusikerutbildning, eller med hjälp av individuellt utformat sång- och spelprov vid senare tillfälle i mån av plats.
I första hand antas och prioriteras sökande som avlagt de ordinarie antagningsproven.
I samband med detta utformas och föreslås även vilka av högskolans ämnen som ingår i de inidviduellt utformade deltidsstudierna.

Antagningsperioden för år 2022 är f.n stängd.

Ansökningsblankett
Ansökningblankett hittar du i högerspalten längre upp här på sidan. Ifylld blankett mejlas eller skickas till angiven adress.

Kontakta utbildningsledare Oskar Ekberg (kontaktuppgifter ovan i högerspalt) för ansökningshandlingar, resp. bokning av individuellt antagningstillfälle i de fall du inte gjort högskolans ordinarie antagningsprov.

En viktig skillnad mot övriga sökande i proven är att den sökande till preparandutbildningen inte kan bli underkänd i något moment. Preparandutbildningens uttalade mål är att individuellt förbereda och komplettera kunskaper, och därför baseras antagningen på en helhetsbedömning av den sökandes potential.
Sökande till preparandutbildningen konkurrerar heller inte platsmässigt med de sökande till högskoleutbildningen, då preparandutbildningen förfogar över separata studieplatser.

Har du frågor eller funderingar om preparandutbildningen?
Kontakta Oskar Ekberg, oskar.ekberg@esh.se.

Marie Cederschiöld högskola bedriver sedan 1959 kantorsutbildning och fick 1997 rätt till utbildning för högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Sedan 2002 har institutionen rätt att utfärda kandidatexamen 180 hp och sedan 2012 konstnärlig högskole- och kandidatexamen. Huvudämnet är kyrkomusik, vari ingår bl a orgelspel, kör- och ensembleledning, sång och piano.

Undervisningslokalerna ger goda möjligheter till musikalisk utbildning med gott om rum för den individuella övningen. Inte minst gäller det piporglar, av vilka högskolan nu disponerar fyra stycken. Två nya digitalorglar och ett stort antal flyglar och pianon ingår därtill i instrumentariet.

Samarbetet i arbetslaget i församlingen är viktigt och därför utgör olika former av praktik och samverkansutbildning ett viktigt inslag i utbildningen. Bl.a. ingår kontinuerlig praktikmedverkan vid gudstjänster i Stora Sköndals kyrka som organist, dirigent och korist och även medverkan vid andra musikaliska framträdanden i form av kör- och pianokonserter m m.

Vid institutionen finns sju tillsvidareanställda lärare och flera timlärare som komplement. Samtliga anställda lärare kommer från det konstnärliga utbildningsområdet. De flesta av institutionens lärare är dessutom verksamma som kyrkomusiker, utövande musiker och solister. Flera av lärarna undervisar också vid andra konstnärliga högskolor.
De fast anställda huvudlärarna är:

Solistisk orgel: Mikael Wahlin
Liturgisk orgel/improvisation: Olof Andersson
Kördirigering: Lone Larsen
Sång: Birgitta Lindeke Levin
Teori/gehör: Itte Lundgren
Piano: Oskar Ekberg
Brukspiano: Claes von Heijne

För läsåret 2022-2023 antas studenter till motsvarande ca 4-5 helårsplatser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024