Kyrkomusiker­utbildning

Som kyrkomusiker har du kyrkan som bas för ditt musikaliska arbete. Det är en spännande och omväxlande uppgift och grundläggande delar i jobbet är att spela orgel och piano, sjunga, leda olika körer och ensembler samt att undervisa i exempelvis orgel, sång eller piano. Kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många orter har kyrkan blivit centrumet för ett aktivt musikliv, tack vare engagerade kyrkomusiker.

 

Inför ansökan läsåret 2024-2025 (uppdaterad information 13/11-2023)

Kyrkomusikerutbildningens framtid är fortsatt präglad av extrem osäkerhet, och fullständig avveckling under 2024 är ett av de möjliga scenarierna.
Slutgiltigt beslut om huruvuda antagningen öppnas för nya studenter inför 2024, och indirekt eller direkt utbildningens fortsatta existens, väntas tas innan innevarande års slut (december 2023) .

Har du ytterligare frågor, kontakta oss gärna enligt nedanstående.

Oskar Ekberg
Professor, Utbildningsledare
Mobilnr: +46 76 636 51 06
E-post: oskar.ekberg@mchs.se

 

 

 

Ansökan (UPPDATERAD INFORMATION 10/3-2023)


-----------------------
OBS! STÄNGD ANSÖKNING TILL LÄSÅRET 2023-2024!

P.g.a. fortsatta osäkerheten kring kyrkomusikerutbildningens ekonomiska förutsättningar kommer Marie Cederschiöld högskola tyvärr ej kunna erbjuda nyantagning till kyrkomusikerutbildningen läsåret 2023-24. Vi beklagar detta.

Högskolan fortsätter under året sitt arbete med att försöka en lösning som tillåter framtida verksamhet, med långsiktig och stabil finansiering av utbildning, med siktet inställt på att ansökningen åter ska kunna öppna nästa år.

Varmt välkomna åter med ansökan år 2024.

Har du ytterligare frågor, kontakta oss gärna enligt nedanstående.

Oskar Ekberg
Professor, Utbildningsledare
Mobilnr: +46 76 636 51 06
E-post: oskar.ekberg@mchs.se


Framtidsutsikterna inom yrket är mycket goda. Över hela landet finns stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Marie Cederschiöld högskolas kyrkomusikerutbildning ger dig bästa möjliga start på ett utmanande och tillfredsställande yrkesliv.

Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp

De två första åren av vår treåriga utbildning till kyrkomusiker kvalificerar dig till en konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik, 120 hp. Du som väljer att avsluta dina studier efter två års heltidsstudier kan erhålla en sådan examen, som kvalificerar dig till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå (motsvarande "kantor"), efter kompletterande pastoralteologiska studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Centrala ämnen är kurser i solistisk orgel, liturgisk orgel, klassiskt pianospel, brukspianospel, klassisk sång, kördirigering, samt satslära och gehör. Vissa övriga pedagogiska och praktiska ämnen ingår också. En fullständig överblick över utbildningens kurser och beskrivning av innehållet finns i "Utbildningsplan för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik", som kan laddas ner här. , 305 kB.

Vår treåriga konstnärliga kandidatexamen i kyrkomusik utgör fackutbildningsdelen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå (motsvarande "organist"), och kvalificerar dig till denna nivå efter kompletterande pastoralteologiska studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Se nedan under Behörighet.

Ansökan


-----------------------

Ansökan f.n. stängd. Se ovan.


------------------------

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan) men även i indiviudellt anpassad studiegång i samråd med utbildningsledare.

För antagning till kyrkomusikerutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet.

 • Särskild behörighet innebär, för antagning till Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp, att den sökande har blivit godkänd vid institutionens antagningsprov. Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser fungerar antagningsproven som urvalsinstrument.
 • ​Behörighet för motsvarande kantor- respektive organisttjänst (Kyrkomusiker på C- resp. B-nivå) i Svenska kyrkan.
 • För att erhålla fullständig behörighet (Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen) för kyrkomusikertjänst i Svenska kyrkan måste man ha genomgått en pastoralteologisk utbildningstermin. Denna ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund, som också utfärdar själva examen. Läs mer om innehåll, studietakt och se kursplaner och övrig information, se Svenska kyrkans utbildningsinstituts hemsida.

Antagningsprov konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, 180 hp

Sökande gör prov i:

 • klassiskt pianospel
  - spela två fritt valda stycken från skilda epoker inom konstmusiken, varav ett måste vara från den wienklassiska epoken
  - spela ett kort stycke a vista
 • brukspianospel
  - ackompanjera, efter en kort förberedelse, två melodier, den ena med given harmonisering och den andra utan ackord
 • klassisk sång
  - sjunga två fritt valda sånger från skilda epoker, båda utantill, varav minst en sakral
  - sjunga en obligatorisk sång*
  - förbereda tre fritt valda psalmer ur Den svenska koralbolken att sjungas utan instrumentalt stöd, varav juryn väljer en som ska framföras
  - sjunga en sång a vista
 • kördirigering
  - dirigera ett obligatoriskt körstycke*
  - instudering av ett valt körstycke tillsammans med kör/ensemble i ca 10/15 minuter. Du tar med dig två olika stycken, och juryn väljer ett av dessa.
 • solistiskt orgelspel
  - Du medtar med en lista på minst fem stycken ur din repertoar. Från denna lista väljer du själv två stycken att spela för juryn. Styckena ska vara från skilda epoker inom konstmusiken, och ett av dem måste vara från barocken. Styckena skall inkludera pedalspel.
  - spela ett kort obligatoriskt stycke*
  - spela ett kort stycke a vista
 • liturgiskt orgelspel
  - spela två obligatoriska koraler med förberedda preludium. Koralerna ska framföras fyrstämmigt med pedal. En av de två koralerna ska spelas triomässigt, du väljer själv vilken. *
  - spela en eller två andra koraler a vista, fyrstämmigt med pedal.
 • satslära
  - komplettera en given melodi med funktionsanalys till en traditionell fyrstämmig sats
  - skriva en motstämma till en annan given melodi
  - harmonisera, utan tillgång till instrument, en tredje melodi
 • gehör med musiklära
  - skilja på olika typer av ackord
  - komplettera en ofullständig notbild med rätta tonhöjder, rätt rytm eller rätt harmonik
  - visa grundläggande teoretisk kännedom om intervall, treklanger, skalor, ton- och taktarter

*Givna obligatoriska uppgifter (kursiverade ovan) skickas så att de finns hos de sökande två veckor före provet.

Tänk på att komma väl förberedd till samtliga provmoment! Vid antagning läggs särskild vikt vid provresultaten i liturgiskt orgelspel och kördirigering.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Hållbara städer och samhällenFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50%, individuell studiegång
Utbildningsstart: HT24
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: Augusti 2024
Sista ansökningsdag: april 2024

Viktiga datum

Stängd antagning 2023

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023