Kyrkomusiker­utbildning

För nuvarande studenter på kyrkomusikerprogrammet kommer högskolan att erbjuda möjligheten att slutföra sin utbildning inom den normerade studietiden. Individuella studieplaner kommer att tas fram för de studenter som vill och har möjlighet att slutföra utbildningen inom utsatt tid.

För antagning till kyrkomusikerutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet.

Antagningsprov konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, 180 hp

Sökande gör prov i:

 • klassiskt pianospel
  - spela två fritt valda stycken från skilda epoker inom konstmusiken, varav ett måste vara från den wienklassiska epoken
  - spela ett kort stycke a vista
 • brukspianospel
  - ackompanjera, efter en kort förberedelse, två melodier, den ena med given harmonisering och den andra utan ackord
 • klassisk sång
  - sjunga två fritt valda sånger från skilda epoker, båda utantill, varav minst en sakral
  - sjunga en obligatorisk sång*
  - förbereda tre fritt valda psalmer ur Den svenska koralbolken att sjungas utan instrumentalt stöd, varav juryn väljer en som ska framföras
  - sjunga en sång a vista
 • kördirigering
  - dirigera ett obligatoriskt körstycke*
  - instudering av ett valt körstycke tillsammans med kör/ensemble i ca 10-15 minuter. Du tar med dig två olika stycken, och juryn väljer ett av dessa.
 • solistiskt orgelspel
  - Du medtar med en lista på minst fem stycken ur din repertoar. Från denna lista väljer du själv två stycken att spela för juryn. Styckena ska vara från skilda epoker inom konstmusiken, och ett av dem måste vara från barocken. Styckena skall inkludera pedalspel.
  - spela ett kort obligatoriskt stycke*
  - spela ett kort stycke a vista
 • liturgiskt orgelspel
  - spela två obligatoriska koraler med förberedda preludium. Koralerna ska framföras fyrstämmigt med pedal. En av de två koralerna ska spelas triomässigt, du väljer själv vilken. *
  - spela en eller två andra koraler a vista, fyrstämmigt med pedal.
 • satslära
  - komplettera en given melodi med funktionsanalys till en traditionell fyrstämmig sats
  - skriva en motstämma till en annan given melodi
  - harmonisera, utan tillgång till instrument, en tredje melodi
 • gehör med musiklära
  - skilja på olika typer av ackord
  - komplettera en ofullständig notbild med rätta tonhöjder, rätt rytm eller rätt harmonik
  - visa grundläggande teoretisk kännedom om intervall, treklanger, skalor, ton- och taktarter

*Givna obligatoriska uppgifter (kursiverade ovan) skickas så att de finns hos de sökande två veckor före provet.

Tänk på att komma väl förberedd till samtliga provmoment! Vid antagning läggs särskild vikt vid provresultaten i liturgiskt orgelspel och kördirigering.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Hållbara städer och samhällenFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50%, individuell studiegång
Utbildningsstart: Ingen antagning
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: -
Sista ansökningsdag: -

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024