Äldreomsorg

Utbildningar som är särskilt anpassade för äldreomsorgen finns inom högskolans olika kunskapsområden som juridik, psykisk ohälsa, stöd till anhöriga, åldrandets sjukdomar, samsjuklighet, våld i nära relationer etc.

Nedanstående utbildningar kan man beställa till en personalgrupp

Utbildningen syftar till att identifiera egna attityder och värderingar samt reflektera över eget bemötande och förhållningssätt i det professionella samtalet och mötet med äldre, anhöriga och andra vård- och omsorgsgivare. I fokus är deltagarnas yrkesroll, utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt både som individ och som ett arbetslag samt teorier som förklarar det sociala och salutogena synsättets grunder.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Utbildningen ger kunskaper om det normala åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt som ett socialt perspektiv, om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt om vanliga sjukdomar vid åldrande.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Kursen ges på avancerad nivå inom vårdvetenskap och vänder sig till dem som behöver kunskap inom området smärta och smärtskattning hos äldre personer och behandlar aspekter som:
- etiologi och fysiologi vid akut och långvarig smärta
- bedömning, analys och prioritering av vårdinsatser mot smärta, inklusive smärtskattningsinstrument
- personcentrerad vård vid smärta
- omvårdnadsprocessen vid smärtbehandling
- farmakologiska och icke farmakologiska interventioner vid smärtbehandling
- kognitiva sjukdomstillstånd

Kursen är helt digital med inspelade föreläsningar och uppgifter att lösa på lärplattformen.

Utbildningen innehåller sammanlagt tre moduler. Uppgifterna i första modulen måste vara lösta för att kunna gå vidare till nästa. Tentamen genomförs med flervalsfrågor.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Under kursen kommer föreläsningar att varvas med rättslig problemlösning med utgångspunkt från deltagarnas egna professionella erfarenheter. Det huvudsakliga innehållet är rättsregler inom rättsområdet med tyngdpunkt på regler av betydelse för det sociala arbetet, tex. begreppen skälig levnadsnivå, goda levnadsförhållanden, enskildas rättigheter och delaktighet samt ansvarsfrågor kommun/landsting. Härutöver berörs frågor kring anhörigas roll, etik förhållningssätt och värderingar.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Under kursen kommer du få grundläggande kunskap om våld i nära relationer, med särskilt fokus på våld mot äldre. Kursen omfattar också kunskap om hur du kan upptäcka och fråga om äldres erfarenheter av våld i nära relation samt strategier för hur du kan agera i mötet med våldsutsatta äldre.

Kontakt: Studierektor Lisa Lundberg, lisa.lundberg@mchs.se, 070-498 60 98

I ditt arbete inom äldreomsorgen hamnar du med all säkerhet i många svåra situationer. Kanske vill den du hjälper till varje pris handla på ett sätt som medför risk för hälsa och två viktiga värden kolliderar - självbestämmande och välbefinnande.

2011 skrevs den nationella värdegrunden för äldre in i Socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.” Vad betyder de orden i den vardagliga verksamheten och vilka värden ger de uttryck för? Och vad innebär Stockholms stads värdegrund?

Vill du lära dig mer om olika sätt att tänka när du står inför svåra etiska frågor? Vill du reflektera över vilka värden som styr ditt arbete och vad lag och erfarenhet säger kring dem? Vill du förstå mer om ledarskap? Och vill du lära dig att leda samtal om värdegrunden? Nu har du möjlighet.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om den nationella värdegrunden, kunna implementera den i det dagliga arbetet och leda ett samtal kring värdegrundens begrepp värdigt liv och välbefinnande.

Kontakt: Studierektor Ulf Hammare, ulf.hammare@mchs.se, 08-555 051 19

Kursen ger kunskap kring orsaker till missbruk bland äldre och dess konsekvenser. Vidare belyses olika förhållningssätt, behandlingsstrategier för att minska/förhindra missbruket samt juridiska skyldigheter och möjligheter för den som missbrukar och dess anhöriga.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Kursen, inom vårdvetenskap, ges på grundnivå och vänder sig till dem som behöver kunskap inom området Äldre och psykisk ohälsa och behandlar aspekter som:
- psykiatriska tillstånd som depression, ångest och beroende hos äldre
- skattningsskalor
- etiska frågeställningar
- suicidriskbedömning
- stöd till anhöriga

Kursen är helt digital med inspelade föreläsningar och uppgifter att lösa på lärplattformen.

Utbildningen innehåller sammanlagt tre moduler. Uppgifterna i första modulen måste vara lösta för att kunna gå vidare till nästa. Tentamen genomförs med flervalsfrågor.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024