Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Inledning
Att vara arbetsledare inom äldreomsorg är både utmanande och kravfyllt. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) skall personer som förestår verksamheten ha adekvat högskoleutbildning och tillräcklig kunskap för att bl a ansvara för att verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande, att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning samt att beprövade metoder och erfarenheter används bl a för att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av arbetet. Vare sig verksamheten bedrivs i offentlig regi inom den kommunala socialtjänsten, i vård- och omsorgsföretag eller inom frivilligorganisationer ställs kompetenskrav på den personal som förestår verksamheten.

Den tidigare regeringssatsningen med en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorg avslutas i och med hösten 2015. Högskolan erbjuder fortsatt en uppdragsutbildning som innehåller de kunskapsområden som ingick i den utbildning som genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ger dig stöd i din roll som arbetsledare och fördjupar frågor kring värdegrund, socialrätt, ledarskap och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare inom äldreomsorgen, men även ledare inom övrig vård och omsorg är välkomna.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen genomförs i fyra delkurser om vardera 7,5 hp, en delkurs per termin.

Delkurs 1 - Den nationella värdegrunden för äldre (Vt 2025)
Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Bemötandets betydelse, etiska teorier och metoder.

Delkurs 2 - Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd (Ht 2025)
Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

Delkurs 3 - Ledarskap, medarbetare och organisation (Vt 2026)
Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap, organisationsteorier och organisationsutveckling, ledarstil, ledarfilosofi, konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

Delkurs 4 - Uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik (Ht 2026)
Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? Evidensbaserad praktik och verksamhetsuppföljning.

Undervisningsformer
Utbildningen är webbaserad och ges delvis på distans. Varje delkurs innehåller tre lärarledda fysiska sammankomster och fem kurstillfällen via internetbaserad plattform. Den webbaserade delen innehåller självstudier av litteratur utifrån arbetsuppgifter som publiceras på högskolans lärplattform. De olika momenten i kursen läggs ut vid förutbestämda tidpunkter och skall enligt uppgjort schema lösas och återsändas på bestämda tider.

Examinationsformer
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid kurstillfällen och seminarier samt godkända skriftliga uppgifter. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd.

Kursdagar
Utbildningen pågår under två år och har tre gemensamma fysiska träffar per termin.

Nästa kursstart planeras till våren 2025. Anmäl ditt intresse här

Plats
De fysiska träffarna hålls i högskolans lokaler på Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm).
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvariga
Delkurs 1:

Gunhild Wallin, socionom och journalist med inriktning på äldreomsorg, ledarskap och nordiskt arbetsliv. Gunhild har medverkat som kursledare i delkursen ”Den nationella värdegrunden” sedan 2013. Hon skriver också regelbundet i tidningen Äldreomsorg och har skrivit flera kapitel i böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden.

Examinator och föreläsare i första delkursen är Tomas Brytting, professor i organisationsetik. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdelegationen mellan 2013-2016 samt tillsammans med Erik Blennberger varit redaktör för böckerna Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik samt Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Han är också författare till böckerna Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen, som kom 2019 och Livets mening – frågan och svaren, som kom 2020.

Delkurs 2:
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Lupita disputerade 2006 vid Stockholms universitet och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Malmö högskola och teamledare inom socialtjänsten.

Delkurs 3:
Monica Rönning-Frick
, Steg 2 utbildad inom organisations- och ledarskapsutveckling, Fil mag inom vårdpedagogik, Leg. sjuksköterska. Erfaren lärare och handledare inom ämnet. Lång egen chefserfarenhet.

Delkurs 4:
Monica Rönning-Frick
, magister i vårdpedagogik, Karin Guldbrandson, författare till Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst samt Maria Ingemarson, fil dr och socionom


Kostnad
ca 15 800 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under fyra terminer.
Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning längre ner på sidan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida
Anmäl ditt intresse för nästa kursstart här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 30
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Campus Ersta, Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Hösten 2024

Möjlighet till statsbidrag genom äldreomsorgslyftet 2024

Socialstyrelsen utlyser under 2024 statsbidraget Äldreomsorgslyftet med syftet att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Utbildningar som ingår i äldreomsorgslyftet är bland annat Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, 30 hp

Läs mer om statsbidraget: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/aldreomsorgslyftet/

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Studierektor
Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024