Finansiering av utbildning för framtida kompetensbehov via Omställningsfonden

Via Omställningsfonden kan kommuner och regioner söka medel för att möta personalens framtida kompetensbehov. Det kan röra sig om såväl strategisk kompetensförsörjning som att möta behov av nya tjänster och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förebyggande insatser ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren och kan bland annat ske i form av utbildning, men också andra kompetenshöjande insatser för medarbetare.
Ersättning kan ges för bla
- Utbildningskostnader
- Merkostnader vid utbildning, t ex litteratur, resor, logi mm
- Kostnader för annan kompetenshöjande insats

Under rubriken "Förebyggande insatser" beskriver Omställningsfonden hur ersättningar kan ges
Läs mer på Omställningsfondens hemsida: Förebyggande insatser - Omställningsfonden (omställningsfonden.se)


Många andra omställningsorganisationer erbjuder liknande stöd

Om du inte tillhör Omställningsfonden kan du se vilken omställningsorganisation du tillhör här:
https://www.nysteget.se/om-oss/registrerade-omstallningsorganisationer-i-sverige

---------

Statsbidrag genom Äldreomsorgslyftet 2024 (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen utlyser under 2024 statsbidraget Äldreomsorgslyftet med syftet att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Utbildningar som ingår i äldreomsorgslyftet är bland annat Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, 30 hp

Läs mer om statsbidraget: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/aldreomsorgslyftet/

Statsbidrag via Socialstyrelsen

Socialstyrelsen utlyser statsbidrag vilket är ett verktyg för att uppnå politiska mål, till exempel genom att stimulera kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag av Regeringskansliet.

Statsbidragen riktar sig främst till kommuner, regioner, civila samhällets organisationer samt länsstyrelser.

Läs mer: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/

Bidrag via Brottsförebyggande rådet

Med anledning av lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete fördelar Brottsförebyggande rådet ekonomiskt stöd till kommuner för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med stödet är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder.

Läs mer: https://bra.se/forebygga-brott/sok-ekonomiskt-stod.html

 

Följ Uppdragsutbildning i sociala medier

Facebook
Instagram
Linkedin

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024