Allmänna avtalsvillkor för uppdragsutbildning vid Marie Cedershiöld högskola

För dig som anmäler och betalar som privatperson gäller andra villkor.
Detta avser endast utbildningar utan högskolepoäng.
Läs om Anmälningsvillkor för privatpersoner , 285 kB.

Förutsättningar för Uppdragstagaren att bedriva uppdragsutbildning anges i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

3 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.
Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse
1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.


Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för att en av arbetsgivaren utsedd arbetstagare ska gå utbildningen. Allmän högskolebehörighet fodras inte av deltagarna vid Uppdragsutbildning som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Avtalsvillkoren nedan gäller för öppna uppdragsutbildningar som finns utlagda på högskolans hemsida. För beställda och skräddarsydda kurser gäller villkor enligt undertecknat avtal.

Utbildningens genomförande
Utbildningens genomförande framgår av kursplan alternativt kursinformation om utbildningen inte är högskolepoänggivande.

Ersättning Uppdragsgivarna betalar kursavgift enligt kursinformationen per utsedd deltagare.
På beloppen tillkommer mervärdesskatt. Vid utebliven ersättning kan högskolan avbryta deltagarens fortsatta studier.

Betalningsvillkor
Faktura på kursavgiften skickas ut i samband med kursstart. Betalningstiden är 30 dagar, dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

Fakturadress
Fakturaadressen ska anges vid anmälan till kursen.

Anmälan och avbeställning
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag genom arbetsgivarens
godkännande av anmälan via e-post eller undertecknande av anmälningsblankett.
Kursinnehåll, avgift och sista anmälningsdag till respektive kurs framgår av
kursinformationen. Om utbildningsplats avbokas efter sista anmälningsdag
debiteras 100 procent av ersättningen för utbildningsuppdraget. Arbetsgivaren har möjlighet att byta ut anmäld deltagare innan kursen startar. Det ovan sagda gäller även kostnaden för kursdeltagare som anmälts till utbildningen och som inte fullföljt denna.

Examination
Om inte annat har angivits i kursinformationen ingår en ordinarie tentamen och en omtentamen senast sex (6) månader efter kursavslut i det angivna priset. Skulle fler examinationer krävas kommer en avgift för detta att tas ut. Avgiftens storlek beror på examinationens karaktär. En deltagare kan aldrig examineras fler gånger än vad Marie Cederschiöld högskola medger i sina allmänna regler gällande examination eller vad som anges i kursplanen. Vid utebliven betalning kommer deltagaren inte erhålla högskolepoäng.

Övrigt
Deltagare i uppdragsutbildning är inte studenter vid högskolan och omfattas inte av högskoleförordningen, studenthälsan eller studievägledning.
Studierna berättigar inte till studiemedel eller statliga resurser vid funktionsnedsättning.
Studieuppehåll medges inte för uppdragsutbildning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 april 2023