Personuppgiftspolicy Uppdragsutbildning

Den 25 maj 2018 började en ny Dataskyddsförordning (GDPR) att gälla inom EU och det nya regelsystemet ersätter då tidigare Personuppgiftslag (PUL). För att Marie Cederschiöld högskola skall kunna bedriva uppdragsutbildningsverksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. I första hand för att fullgöra olika utbildningsåtaganden, i andra hand för att erbjuda information om till exempel fortbildning för yrkesverksamma.

Behandling av personuppgifter med grund i avtal
Vid uppdragsutbildningsåtaganden och i enlighet med Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor fordras ett avtal mellan högskolan och en uppdrags-/arbetsgivare/kursdeltagare. Personuppgifter som Uppdragsutbildningsenheten får del av och behandlar ges i samband med att ett sådant avtal ingås genom en undertecknad anmälan till en uppdragsutbildning alternativt genom avtal med beställare. De personuppgifter kring kursdeltagare som samlas in och behandlas är: namn, hemadress, personnummer, telefonnummer, arbetsplats, befattning, grund- och vidareutbildning, mejladress samt eventuella kostpreferenser och tillgänglighetsfrågor.

Personuppgifter och övriga uppgifter som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. I studieregistret Ladok sparas kursdeltagarens personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post) och även uppgifter om deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknande av utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet och examen. Studieregistret ska därutöver innehålla sådana uppgifter som krävs för att Marie Cederschiöld högskola ska kunna lämna uppgifter till SCB.

Behandling av personuppgifter kan även under utbildningstiden förekomma i andra studieadministrativa system som är nödvändiga för att genomföra utbildningen. Uppgifter om namn, befattning, arbetsplats finns angivna på deltagarlistor som delas ut till övriga kursdeltagare, gästföreläsare och i förekommande fall handledare i aktuell kurs. Därutöver ges uppgifter om telefonnummer och e-postadress till kursansvarig.

Personuppgifter som samlas in enligt avtal sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandling av personuppgifter med grund i samtycke
För behandling där vi erhållit samtycke har uppgiftslämnaren rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Ett exempel är enhetens intresseregister där presumtiva kursdeltagare kan lämna personuppgifter för att få sig tillsänd information om kommande utbildningar. Möjlighet finns här till att ändra eller avregistrera sig från information, antingen genom att klicka på en avregistreringslänk kopplade till exempelvis ett e-postutskick eller att meddela Uppdragsutbildningsenheten via uppdrag@mchs.se. Samtycke till behandling av personuppgifter kan även ges genom att motparten på något sätt lämnar ifrån sig personuppgifter till annat arrangemang som exempelvis: enstaka föreläsningar och föreläsningsserier, kommunikation med Uppdragsutbildningsenheten via e-post eller andra kanaler.

Marie Cederschiöld högskola är personuppgiftsansvariga för behandlingen av insamlade personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR har uppgiftslämnare rätt att få ta del av samtliga uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.


Kontakt med Uppdragsutbildningen

Har du frågor, funderingar och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till uppdrag@mchs.se.

Kontakt med dataskyddsombudet

Marie Cederschiöld högskolas dataskyddsombud når du på dataskyddsombudet@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 december 2023