Sökning för systematisk översikt - vad innebär det?

En systematisk översikt är en särskild typ av litteraturöversikt, som ställer höga krav på ett systematiskt arbetssätt och en heltäckande sökning.

Vad räknas egentligen som systematiskt?

Det råder ibland begreppsförvirring kring vad en systematisk översikt (systematic review) egentligen är. I själva verket finns det tydliga kriterier som en översikt, och därtillhörande sökning, behöver uppfylla för att kunna kallas systematisk.

Även systematiska översikter kan vara olika sinsemellan. Om det går att göra en statistisk sammanslagning av de inkluderade studierna så brukar man t.ex. kalla det för en metaanalys.

För att kunna kallas systematisk måste en översikt uppfylla följande krav:

  • Översikten bygger på en konkret forskningsfråga, och man har tydligt definierade inklusions- och exklusionskriterier för vilka studier som ska tas med i översikten.
  • Målet med litteratursökningen ska vara att i princip hitta allt som är publicerat på ämnet. Detta innebär att sökningen blir väldigt bred och omfattande, samt omfattar flera databaser. Utöver databassökningen går man också igenom referenslistor till relevanta original- och översiktsartiklar. Ofta söker man också efter så kallad “grå litteratur” (rapporter, avhandlingar, osv). De forskare som sedan gör urvalet av artiklar får räkna med att gå igenom ett fyrsiffrigt antal titlar.
  • Minst två granskare/forskare/sakkunniga ska, oberoende av varandra, gå igenom titlar och abstrakts för att göra urvalet av artiklar. Detta för att minimera risk för bias/den mänskliga faktorn i urvalet. Inkluderade studier granskas (t.ex. med hjälp av granskningsmallar, se länk till SBU:s mallar nedan) och deras tillförlitlighet skattas.
  • Det ska finnas en stor transparens gällande processen, metod och urval. Som standard skapar man ett protokoll som publiceras inför att en systematisk översikt ska göras. Publicering av protokoll görs ofta i databasen PROSPERO. Detta är ett sätt för forskarvärlden att ha koll på pågående översiktsarbeten. Under och efter arbetet är dokumentationen av arbetet också väldigt viktig. Sökstrategierna och urvalsprocessen som ligger till grund för översikten ska t.ex. vara mycket tydligt beskrivna. PRISMA (Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) är en checklista som ofta används för detta, inte minst när det gäller översikter av kvantitativ forskning. För översikter som bygger på kvalitativ forskning kan t.ex. modellen ENTREQ användas: Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research.

Sökstrategierna är en viktig del av metodologin. Det finns en checklista man kan använda för att granska sökstrategin. Se info om PRESS på Karolinska Institutets hemsida.

Kontakta biblioteket

Inför ett arbete med en systematisk översikt rekommenderar vi att man kontaktar en bibliotekarie eller informationsspecialist, för att diskutera lämpliga sökstrategier.

Resurser från SBU

I Sverige jobbar bland annat SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) med att sammanställa forskning i systematiska översikter. SBU:s hemsida har många bra resurser för den som vill fördjupa sig i arbetet med att ta fram systematiska översikter. Där kan man också ta del av SBU:s publicerade översikter, och deras sökstrategier.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2023