Om biblioteket

Välkommen till Marie Cederschiöld högskolebibliotek!

Biblioteket är öppet för alla, både för studenter och personal på högskolan och för allmänheten. På biblioteket finns böcker, databaser, kurslitteratur och tidskrifter inom högskolans ämnesområden civilsamhällesforskning, diakoni, socialt arbete, teologi, och vårdvetenskap. Vi har flera läsplatser, lånedatorer och en tyst läsesal.

Vilka jobbar på biblioteket?

Vi är sex bibliotekarier, varav en bibliotekschef, som jobbar på biblioteket. Vi har olika ansvarsområden, till exempel undervisning och handledning i informationssökning, katalogisering och samlingsvård, bibliotekssystem, och forskarstöd. Vi delar på ansvaret att stå i bibliotekets informationsdisk under våra bemannade öppettider.

Globala mål kopplade till bibliotekets verksamhet

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktionFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024