CivKris

Civilsamhället i kris (CivKris) är ett forskningsprojekt vid Centrum för civilsamhälleforskning som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Resultat från projektet presenteras kontinuerligt i en Levande rapport. , 260 kB.

Att organisationer och individer i det svenska civilsamhället utgör reella och potentiella resurser i samhällets arbete med större olyckor och kriser är väl etablerat. Forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning visar till exempel i sin senaste nationella undersökning att elva procent av den vuxna befolkningen har gjort en insats vid särskilda händelser, som flyktingmottagandet under hösten 2015 samt skogsbränderna 2014 och 2018. Det är dock en utmaning att vi i stor utsträckning fortfarande saknar kunskap och förståelse för vilka roller och vilken betydelse som civilsamhällets aktörer har och kan ha vid kriser i Sverige.

Ofta ses dessutom civilsamhället i dessa sammanhang som en enhetlig aktör att förhålla sig till, medan vi här utgår från att det består av en mångfald av aktörer; här finns såväl små idrotts-, kultur- och intresseföreningar som nationella frivilliga försvarsorganisationer och socialt inriktade organisationer med stora centrala kanslier. Mer generell, systematisk och nyanserad kunskap behövs därför om möjligheter och begränsningar när det gäller beredskap och hantering kriser hos civilsamhälles olika aktörer.

Syftet med föreliggande projekt är att utveckla kunskapen om och förståelsen för civilsamhällets olika aktörer när det gäller beredskapen för och hanteringen av kriser; dess drivkrafter, kapacitet och potential.

Fyra empiriska huvudfrågor styr forskningen:

  • Vilka drivkrafter, vilken beredskap och vilken kapacitet att hantera kriser finns hos aktörer i civilsamhället?
  • Vilka möjligheter och hinder finns för sådana aktörer att samverka med det offentliga när det gäller frågor kring beredskap och kris?
  • Finns det aktörer i civilsamhället som särskilt exkluderas från sådan samverkan och hur kan sådan exkludering i så fall förstås?
  • Vilken betydelse människors tillit, värderingar och deltagande i civilsamhället har för deras vilja att bistå vid samhällskriser och ytterst vid krig?

Projektets mål är att bidra till ökad förståelse för civilsamhällets faktiska och möjliga roll – inklusive dess potential och begränsningar – inför, under och efter en nationell kris. Förståelsen ska vara till nytta dels för aktörer i Sverige med ansvar för samhällsskydd och beredskap – på policynivå eller i verksamheter – dels det internationella vetenskapssamhället. Den genom projektet erhållna förståelsen för fenomenet sprids genom såväl vetenskapliga som mer praktiknära publikationer samt dialoger med och presentationer för såväl forskare som praktiker. Den erhållna förståelsen ska kunna omsättas i utbildnings-, utvärderings-, övnings- och utvecklingsverksamhet.

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2022-pågående
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024