Magnus Karlsson

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Prefekt, professor, lektor

Telefon: 076-893 10 58

E-post: magnus.karlsson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområden

BAKGRUND

Magnus Karlsson avslutade sin socionomutbildning vid Marie Cedershiöld högskola 1995, disputerade vid Stockholms universitet 2002, blev docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2010 och professor vid högskolan 2018. Under åren 2018 och 2019 uppbar Karlsson allmänprofessuren i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, och från och med 2020 innehar han professuren med inriktning mot civilsamhälle vid Marie Cedershiöld högskola, och är också chef för högskolans Centrum för civilsamhällesforskning. Karlsson har varit verksam som postdoc vid George Mason University, VA, USA, förestått en socionomutbildning i Erbil, Irak och under ett läsår varit gästprofessor vid Loyola College of Social Sciences, en av de mest framstående socialhögskolorna i Indien. Under tiden 2010-2015 var Karlsson prefekt för institutionen för socialvetenskap, Marie Cedershiöld högskola och under 2019 var han prefekt för institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

UNDERVISNING

Magnus Karlsson undervisar framför allt inom vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och vetenskaplig framställning. Magnus Karlsson har också skrivit läroböcker som används vid socionomutbildningarna i Sverige: Självhjälpsgrupper (2006), Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder (2008) och Brukarmakt (2011, tillsammans med docent Martin Börjeson). Karlsson har undervisat på alla nivåer i akademien och handlett doktorander i såväl Sverige som Indien.

FORSKNING

Magnus Karlssons avhandlingsarbete, som gjordes vid Stockholms universitet och Marie Cedershiöld högskola, handlade om självhjälpsgrupper i Sverige. I avhandlingen diskuteras bland annat hur medlemmar i sådana grupper kan vara till stöd för varandra genom den erfarenhetsbaserade kunskap som utvecklas i dem.

Under en postdoc-vistelse vid George Mason University, VA, USA, finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), växlade intresset till att också innefatta större organisationer – så kallade självhjälpsorganisationer. Särskilt fokuserades det civila samhällets organisationer på psykiatriområdet. Vid hemkomsten fortsatte Magnus Karlsson sin forskning kring dessa organisationer på det svenska psykiatriområdet, nu finansierad genom ett större postdoc-anslag från Riksbankens jubileumsfond.

Under 2015 erhöll Magnus Karlsson som huvudsökande projektfinansiering från FORTE för att tillsammans med professor Lars Oscarsson studera brukarinflytande i relation till evidensbaserat socialt arbete. Under 2016 erhöll han som huvudsökande ytterligare projektfinansiering från FORTE för att studera relationen mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter tillsammans med professor Lars Trägårdh och docent Johan Vamstad.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Magnus Karlsson (2023). Kan man vänta sig ett enhetligt civilsamhälle i tider av kris?
Magnus Karlsson (2023). Strecken under strecket: Om fattigdomar och de svenska Stadsmissionernas möjliga roll
Magnus Karlsson, Rebecka Andersen (2023). Vilken resurs kan deltagare i civilsamhället vara vid en framtida hälsokris?: En studie av krisinsatsvilja i det civila samhället i allmänhet och i idrottsorganisationer i synnerhet
Magnus Karlsson (2022). Det svenska icke-mottagandet
Magnus Karlsson, Lars Svedberg (2022). Fattigdom i välfärden
Bo Haglund, Hans Swärd, Magnus Karlsson (2022). Hälso- och sjukvårdskuratorer och dess legitimering: En långvarig process
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare between Social and Human Rights: Charity in the New Social Landscape of Sweden
Johan Vamstad, Magnus Karlsson (2022). Welfare Beyond Social Rights: How Charities Are Stepping Up to Aid Non-Citizens in Sweden
Magnus Karlsson (2021). Corona och fattigdom: Röster från de svenska stadsmissionerna
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Covid-19 och det civila samhället: En berättelse om människors initiativ
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2021). Fattigdom, rättigheter och insatser i det civila samhället
Magnus Karlsson (2021). Pandemin och icke-mottagarna
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2020). New Deeds for New Needs: Civil Society Action Against Poverty in Sweden
Magnus Karlsson (2018). Folkhälsa och svenskt civilsamhälle: några introducerande aspekter
[Fulltext]
Magnus Karlsson, Johan Vamstad (2018). Trust and Social Work in Kerala
Karin Nathalie Robertsson, Johan Hvenmark, Magnus Karlsson (2017). Changing Forms of Involvement in Socially Oriented CSOs?: Mapping the Organizational Repertoire of Involvement in Four CSOs from 1996 to 2015
Magnus Karlsson, Viktoria Wallin (2017). Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället
[Fulltext]
Johan von Essen, Magnus Karlsson, Lena Blomquist, Emilia Forssell, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Johan von Essen, Emilia Forssell, Magnus Karlsson, Lars Trägårdh (2015). Med kärlek till det oordnade
Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg, Arvid Stiernström (2015). Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom
[Fulltext]
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Brukarmakt: i teori och praktik
Magnus Karlsson, Urban Markström (2013). Idealitet i omvandling?: om det civila samhällets organisationer på psykiatriområdet
Martin Börjeson, Magnus Karlsson (2013). Inte bara inflytande
Magnus Karlsson (2013). Introduction to Mental Health Clubhouses: How the Fountain House Clubhouse Became an International Model
Urban Markström, Magnus Karlsson (2013). Towards Hybridization: The Roles of Swedish Non-Profit Organizations Within Mental Health
Magnus Karlsson, Urban Markström (2012). Non-profit organizations in mental health: their roles as seen in research
Magnus Karlsson (2012). Statlig styrning utifrån bästa kunskap och brukares makt
Magnus Karlsson, Martin Börjeson (2011). Brukarmakt: i teori och praktik
Magnus Karlsson (2011). Den lilla studiens betydelse: om Fountain House
Magnus Karlsson (2011). Mobilisering genom självhjälpsgrupper
Magnus Karlsson (2011). Socionomers yrkesetik och brukares makt
Magnus Karlsson (2008). Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska sjukdomar
Magnus Karlsson (2008). Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn: en utvärderingssammanställning
[Fulltext]
Magnus Karlsson (2007). Vänskap och arbete: en dokumentation och utvärdering av Fountain house i Stockholm
Magnus Karlsson (2006). How Scandinavian Publications Portray Self-Help Groups in Relation to Health and Welfare Systems
Magnus Karlsson (2006). Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället: funderingar kring utveckling och position
Magnus Karlsson (2006). Självhjälpsgrupper: teori och praktik
Thomasina Borkman, Magnus Karlsson, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith (2005). Self-help and mental health: case studies of mental health self-help organizations in US, England and Sweden
Thomasina Borkman, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith, Magnus Karlsson (2005). Social Philosophy and Funding in Self Help: a UK-US Comparison
Magnus Karlsson (2004). Klubbhus - övergångsanställning vid ett klubbhus, möjligrehabiliterande insats för personer med psykisk sjukdom?
Magnus Karlsson (2004). Rehabiliterings-  och självhjälpsinsatser för och av personer med psykisk sjukdom: en kvalitativ studie av Fountain House Stockholm
Magnus Karlsson, Thomasina Borkman (2002). Cross-cultural Analysis of Government Support of Mental Health Self-Help Organizations
Magnus Karlsson, Eva Jeppsson Grassman, Jan-Håkan Hansson (2002). Self-Help Groups in the Welfare State: treatment Program or Voluntary Action?
Magnus Karlsson (2002). Själv men inte ensam: om självhjälpsgrupper i Sverige
Magnus Karlsson (2000). Bara en alkoholist kan förstå en alkoholist: deltagare i självhjälpsgrupper berättar
Magnus Karlsson (2000). Delade erfarenheter: om självhjälpsgrupper i Sverige

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024