Linnea Lundgren

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Fil.dr, lektor

Telefon: 0701-493475

E-post: linnea.lundgren@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde och bakgrund

Linnea är sedan hösten 2022 respektive våren 2024 forskare och lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Institutionen för civilsamhälle och religion. Hon är också gästforskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet samt affilierad till Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet.

FORSKNING

Linnea disputerade hösten 2021 med avhandlingen ”A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019”. Avhandlingen studerade statens syn och reglering minoritetssamfund i ett historiskt perspektiv och gavs ut som bok på bokförlaget Springer Nature 2023.

Hennes primära forskningsintresse rör inkluderar olika aspekter av frågor som rör religion och civilsamhälle med ett specifikt intresse för religion och politik, religiös mångfald, religioners roll i kris och religiös förändring.

Efter disputationen arbetade Linnea vid Karlstad Universitet i projektet Folkkyrkans nya ansikten - levd religion, nyandliga praktiker och teologisk legitimitet (finansierat av Riksbankens jubileumsfond) som behandlar levd religion inom kyrkliga institutioner. Hon arbetade även in ett projekt om trossamfunden och pandemin (finansierat av Myndigheten för statligt stöd till Trossamfund) som syftade till att studera hur trossamfunden i Sverige påverkats av Covid-19 pandemin.

Under åren 2022–2026 arbetar Linnea i forskningsprojektet CIVKRIS (finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som handlar om civilsamhället roll och kapacitet i krisberedskap.

Mellan 2024–2026 medverkar Linnea även i projektet Religion i kristider: gensvar på Covid-19 bland religiösa migrantgrupper i Sverige (finansierat av Vetenskapsrådet) som undersöker religiösa förståelser av pandemier bland muslimska, buddhistiska, hinduiska och sikhiska grupper.

Med start i januari 2024 arbetar Linnea i ett projekt om Trossamfundens utsatthet: risker, hot och hat (finansierat av Myndigheten för statligt stöd till Trossamfund) som undersöker hur olika trossamfunds säkerhetssituation ser ut idag i Sverige med fokus på utsatthet för risker, hot och hat.

Linnea är sedan 2022 respondent för Sverige i europeiska nätverket EUREL (Europe and Religion). Hon är också medlem i det nordiska nätverket ”Leading Religion in Times of Institutional Change” (LERIC).

UNDERVISNING

Under de senaste åren har Linnea undervisat och handlett studenter i religionsbeteendevetenskap vid Marie Cederschiöld Högskola och i religionsvetenskap vid Karlstad Universitet. Hon har även undervisat i kurser i vetenskapsteori och vetenskapliga metoder.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Katarina Plank, Helene Egnell, Linnea Lundgren (2024). Caring for Health, Bodies, and Development: Teaching New Spiritual Practices in the Church of Sweden
Helge K Nylenna, Linnea Lundgren (2024). State Church and Religious Equality: A Comparative Study of Competing Logics during the Process of Changing Relations between State and Church in Sweden and Norway
Linnea Lundgren (2023). Det civila samhället och tilliten till religiösa organisationers sociala ansvarstagande
Katarina Plank, Linnea Lundgren, Helene Egnell (2023). Meditation and Other New Spiritual Practices in the Church of Sweden
Linnea Lundgren, Katarina Plank, Helene Egnell (2023). Nya andliga praktiker i Svenska kyrkan: Från exklusiva retreatmiljöer till kyrklig vardagspraktik
Linnea Lundgren (2023). Religious Minorities as a Risk and Resource: Theoretical Perspectives on State Management of Minority Religions
Linnea Lundgren, Sara Fransson (2023). The differences between actions and desires: The role of religious congregations in national crises and disasters
Linnea Lundgren (2023). The State and Religious Minorities in Sweden
Martha Middlemiss Lé Mon, Linnea Lundgren, Annette Leis Peters (2022). Religiösa organisationer och civilsamhället
Linnea Lundgren, Linnea Jensdotter (2022). Studying Religious Change: Combining Close and Distant Reading in the Field of Sociology of Religion
Linnea Lundgren (2022). The Oxford Handbook of Religion and Europe: edited by Grace Davie and Lucian N. Leustean, Oxford, Oxford University Press, 2021
Linnea Lundgren (2022). Trossamfunden och covid-19: en undersökning om hur pandemin påverkat lokala församlingar i Sverige
[Fulltext]
Linnea Lundgren (2021). A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019
[Fulltext]
Linnea Lundgren, Lars Trägårdh (2020). Det religiösa civilsamhället: En resurs eller ett hot?
Finn Nilson, Linnea Lundgren, Carl Bonander (2020). Living arrangements and fire-related mortality amongst older people in Europe
Linnea Lundgren (2019). A Diversity of Roles: The Actions Taken by Religious Communities in Sweden during the “Refugee Crisis” in 2015
Linnea Lundgren, Elisabeth Christiansson (2019). Rättigheter och barmhärtighet: oförenliga eller överbryggande diskurser?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024