Johan Hvenmark

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Lektor, docent

Telefon: 076-636 51 31

E-post: johan.hvenmark@mchs.se

Adress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Erstagatan 1N

Arbetsområde och bakgrund

Johan Hvenmark disputerade 2008 i företagsekonomi vid enheten för företagsledning- och arbetslivsfrågor, Handelshögskolan i Stockholm. Avhandlingens titel är Reconsidering Membership: A study of individual members’ affiliation with democratically governed federations. För sin avhandling, som är en organisationsteoretisk analys av ledares förståelse av medlemskap i förenings- och förbundsstrukturer, mottog han 2010 utmärkelsen Emerging Scholar Dissertation Award of Honorable Mention från International Society for Third Sector Research.

2005 var Johan gästforskare vid forskningscentret SCANCOR, Stanford University i USA. 2009 erhöll han ett post doc-stipendium från Riksbankens Jubileumsfond för att studera användandet av managementmodeller i ideella verksamheter. Studien förlades till Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola). Under perioden 2009–2013 varvade han sina post doc-studier med först en deltidstjänst som generalsekreterare för Svenska Klätterförbundet och sedan en deltidstjänst som Forsknings- och Utvecklingsansvarig på Sveriges Riksidrottsförbund.

Sedan 2013 innehar Johan ett lektorat vid Marie Cederschiöld högskola (MCH) där han idag verkar vid Centrum för civilsamhällesforskning. Inom ramen för detta lektorat ansvarar han för ett flerårigt strategiskt forskningssamarbete inriktat på organisering och ledning av ideella verksamheter. Parter i detta forskningssamarbete är förutom MCH även Cancerfonden, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Svenska Golfförbundet, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Röda Korset och Vårdförbundet (läs mer här). 2017 blev Johan docent i företagsekonomi vid MCH där han 2019 också valdes till ordförande för Akademiskt kollegium, som är ett högskoleövergripande organ med ansvar för strategiska och principiella frågor gällande forskning och utbildning på forskarnivå på högskolan.

FORSKNING

Sedan avhandlingen har Johan ansvarat för och medverkat i ett flertal forskningsprojekt där organisering och ledning av ideella verksamheter är ett centralt tema. Utifrån detta tema har han ägnat stor uppmärksamhet åt civilsamhällets gränsland mot både stat och marknad, där allt från samarbeten till konflikter och lån och blandning av idéer och praktiker mellan de olika sfärerna återfinns. I denna sin forskning har Johan visat hur det som sker i gränslandet inte bara utmanar etablerad teoribildning utan också gängse verksamheter i såväl företag som i offentliga och ideella organisationer. Vidare har han sedan avhandlingen även varit involverad i studier av uppkomsten av nya engagemangsformer i föreningslivet; governance och relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda i ideella organisationer; genus, jämställdhet och mångfald i civilsamhället; finansiering av och professionalisering inom ideella verksamheter; samt förekomsten av civilsamhällesrelaterade universitetsutbildningar.

För stunden medverkar han i fyra forskningsprojekt. Det första projektet handlar om arbetsintegrering och sociala innovationer i civilsamhället. Det andra projektet rör förståelser av kvalitet i relation till skyddade boenden. Det tredje projektet handlar om civilsamhället och dess olika aktörer i tider av kris och krig. Det fjärde projektet involverar en jämförande studie mellan Sverige, Belgien och USA gällande förekomsten och användandet av företagspraktiker i ideella organisationer.

Johan publicerar främst sina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter, nationella och internationella antologier samt forskningsrapporter. Han agerar återkommande granskare för vetenskapliga tidskrifter, som t.ex. Voluntas, Administrative Theory & Praxis, och Nonprofit Management and Leadership. Förutom att han har varit gästredaktör för flera specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Journal of Nonprofit Education and Leadership har han också granskat forskningsansökningar vid Vetenskapsrådet och de två belgiska forskningsråden The Fund for Scientific Research (FNRS) och Research Foundation Flanders (FWO). Johan medverkar även regelbundet på internationella forskarkonferenser, däribland ARNOVA och ISTR.

UNDERVISNING

Förutom undervisning på både grund-, masters- och forskarutbildningsnivå, har Johan skapat och genomfört kurser i både Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället och forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället vid MCH. Han deltar även återkommande i handledning och examination av uppsatser på såväl kandidat- som mastersnivå. Han har också varit bihandledare i Erik Sjöstrands avslutade avhandlingsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm, samt bi- och huvudhandledare i Karin Robertssons avslutade avhandlingsprojekt vid MCH. Idag är han huvudhandledare i Ebba Henreksons avhandlingsprojekt och bihandledare i Anna Ardins avhandlingsprojekt, som båda är förlagda till Marie Cederschiöld högskola.

ANDRA UPPDRAG

Mellan 2018–2020 var Johan verksamhetsrevisor för Svenska Klätterförbundet. Sedan 2018 medverkar han även i Bosön utbildningscentrums vetenskapliga råd, och sedan 2011 är han medlem i PWC:s jury för årets redovisning i ideell sektor. Johan bidrar även kontinuerligt till att sprida forskningsbaserad kunskap i samhället genom att bland annat frekvent föreläsa i olika typer av utbildningar och evenemang i ideell sektor, men också genom medverkan i media och på större arrangemang, så som Almedalsveckan.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Roseanne Mirabella, Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2022). Civil Society Education: Western Perspectives
Veronica Ekström, Johan Hvenmark (2022). Ett pris man får betala?: Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende
Malin Lindberg, Johan Hvenmark, Cecilia Nahnfeldt (2022). Social Innovation for Work Inclusion: Contributions of Swedish Third Sector Organizations
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Anna Mankell, Johan Hvenmark (2020). Variations on a theme: Exploring understandings of the marketisation concept in civil society research
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Civil Society Education: National Perspectives
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2019). Journal of Nonprofit Education and Leadership: Themed Issue on Civil Society Education
Charlotte Holgersson, Johan Hvenmark (2019). Reading nonprofit leadership from a gender perspective
Johan Hvenmark, Ebba Henrekson (2018). Vad står på spel?: Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället
[Fulltext]
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer
Roseanne Mirabella, Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2015). Civil Society Education: International Perspectives
Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2014). Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2014). Föreningsprat hit och business talk dit
Anna Fyrberg Yngfalk, Johan Hvenmark (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?: Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer
[Fulltext]
Johan Hvenmark (2013). Business as Usual?: On Managerialization and the Adoption of the Balanced Scorecard in a Democratically Governed Civil Society Organization
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2013). The Board Development Conundrum in Local, Democratically Governed, and Membership-based Nonprofit Organizations
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Conference Note Benchmark 3.5, 2011, San Diego, CA - The Role of National Contexts: Nonprofit Management Education in Sweden
Torbjörn Einarsson, Johan Hvenmark (2012). Efter medlemskapet?: Engagemang och föreningsliv för en ny tid
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). International Mappings of Nonprofit Management Education: An Analytical Framework and the Case of Sweden
Johan Hvenmark (2012). Introduktion: om nytta generellt och om idrottens eventuella samhällsnytta specifikt
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2012). Nonprofit Management Education: Northern European and Nordic Perspectives
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2012). Red Cross
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark (2012). The Board Member Conundrum: Board Member Motivations, Skills, and Responsibilities
Johan Hvenmark (2012). Är idrott nyttigt?: en antologi om idrott och samhällsnytta
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson (2011). Teaching Management to Civil Society Leaders
Johan Hvenmark, Johan von Essen (2010). A Civic Trinity in Transformation?: Changing Patterns and Perspectives on Membership, Volunteering, and Citizenship in Swedish Civil Society
Johan Hvenmark, Ola Segnestam Larsson, Jan Ström (2010). Emerging Opportunities for Non-Profit Management Education: The Deviating Case of Sweden
K.E.H. Karen Maas, Johan Hvenmark, Michael Meyers, Florentine Maier, Kellie Liket (2010). Managerialism in the 21st Century: New Insights: In the Borderlands Between Business and Civil Society: On the Use of Management Models in Civil Society Organizations
Johan Hvenmark (2010). Members as Democratic Owners and Profitable Customers: on Changing Perceptions of Membership and the Commercialization of CSOs
Johan Hvenmark (2010). Symboler som skyddar liv
Johan Hvenmark (2008). Reconsidering Membership: A Study of Individual Members’ Formal Affiliation with Democratically Governed Federations
Johan Hvenmark, Pia Höök, Nanna Gillberg, Charlotte Holgersson, Monica Lindgren (2005). Under Attack: Faculty’s Experience of Encouraging Critical Reflection in Business School Education
Johan Hvenmark, Filip Wijkström (2004). The Popular Movement Marinade: The Dominant Civil Society Framework in Sweden
Johan Hvenmark (2003). Individual Membership in Federative Organizations
Johan Hvenmark (2002). Symbols Protecting Lives: On Emblems, symbols, and Ideology as well as the Local and Global Challenge to the Red Cross
Johan Hvenmark (2001). The Membership and the Federation
Johan Hvenmark (2001). Varför slocknar elden?: Om utbrändhet bland mellanchefer i ideella organisationer
Johan Hvenmark (2000). Changing Structures of Thought: A study of Employment Policy in the Swedish Red Cross 1989-1999

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022