Åsa Kneck

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Lektor och docent i vårdvetenskap

Telefon: 076-636 51 55

E-post: asa.kneck@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Åsa Kneck är legitimerad sjuksköterska med inriktning mot diabetesvård och arbetar som lektor och internationell koordinator på institutionen för vårdvetenskap på Marie Cedershiöld högskola. Framförallt undervisar hon på Sjuksköterskeprogrammet i termin 1 i kurser med vårdvetenskaplig teoribildning, i termin 3 i kursen om Ohälsa i välfärdssamhället och termin 4 i valbar kurs om Utsatthet och sårbarhet kopplat till migration samt i kursen Vårdande, förbättringskunskap och ledarskap. Undervisningsområden är vårdvetenskapliga teorier och begrepp, egenvård, sjuksköterskans pedagogiska funktion, den ojämlika hälsan, jämlik vård, vård till papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare samt mänskliga rättigheter.

Åsa har ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor och har både grundläggande högskolepedagogisk utbildning och utbildning i nätbaserad undervisning. Under flera år hade Åsa uppdrag som pedagogisk utvecklare på institutionen. Sedan 2017 har Åsa haft uppdraget som internationell koordinator och i den rollen ombesörjer hon mobilitet för lärare och studenter på institutionensamt verkar för internationella kontakter med institutionens samarbetspartners i Norden, Europa och övriga världen. Uppdraget innefattar också att årligen arrangera Global Session med fokus på globala utmaningar för personal inom vård och socialt arbete.

AKTUELL FORSKNING

Åsa disputerade 2015 och avhandlingen har titeln Learning to live with diabetes as a lifelong process. I avhandlingen analyseras hur lärande processen i det dagliga livet sker för personer som diagnostiserad med diabetes (typ I eller II). Bland annat beskrivs mönster i lärandeprocessen över en treårs period genom en longitudinell studie. Efter avhandlingen fortsatte Åsa att fokusera frågor som rör stöd till egenvård bla genom ett e-hälsoprojekt på KI/LIME men också att utveckla metodfrågor kring analys av longitudinell kvalitativ data där Åsa är medlem i PRANSIT-gruppen, en skandinavisk vårdforsknigsgrupp med särskilt fokus på utveckling av kvalitativa metodfrågor. Efterhand har forskningen kommit att handla om olika aspekter av ojämlik hälsa och tillgång till vård samt fokus på fysisk aktivitet och sociala relationer. Begrepp som delaktighet, transition och sårbarhet är i fokus i flera av forskningsprojekten.

Pågående forskning

Åsa deltar i ett flertal projekt på högskolan:

Vård på lika villkor - i detta projekt fokuseras tillgång till vård och jämlik hälsa med fokus på utsatta grupper. Åsa är speciellt engagerad i delar som rör kvinnor i hemlöshet.

Hälsa och idrott åt alla – ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar deltagande i idrottsrörelsen med fokus på frågor som rör fysisk aktivet, sociala relationer, organisation och genus. I detta projekt är Åsa projektansvarig och tillsammans med docent Anders Kassman driver ett antal studier med olika typer av design.

Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov - i detta projekt är Åsa främst aktiv i den del som rör närstående till personer med diabetes typ I.

Likheter mellan svensk och japansk sjukvård – i detta projekt fokuseras relationen mellan individers hälsa och delaktighet, och sjukvårdens organisation i de två länderna. Projektet görs i samarbete med Graduate School of Human Sciences, Osaka University.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Sophie Nadia Gaber, Ing-Britt Rydeman, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck (2024). Asking about violence and abuse among patients experiencing homelessness: A focus group study with healthcare professionals
Anders Kassman, Åsa Kneck, Tony Blomqvist Mickelsson (2024). Hur kan ledare inom idrottsrörelsen navigera delvis motsägelsefulla förväntningar från utövare, föräldrar, styrelsen och staten?
Åsa Kneck, Mats Ewertzon, Janeth Leksell, Kristofer Årestedt, Susanne Amsberg (2024). I have never been invited: A cross-sectional explorative study of family members' experiences of encounters with healthcare professionals in diabetes care
Anna Klarare, Johan Vamstad, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck, Martin Salzmann-Erikson (2024). Social rights in relation to digitalization, mobile phone, and internet use – experiences of women in homelessness: A qualitative study
Anna Klarare, Veronica Ekström, Tove Godskesen, Jeanette Westman, Elisabet Mattsson, Åsa Kneck (2024). Treatment of trauma-related conditions for people in homelessness: A scoping review
Åsa Kneck (2023). Fungerande, behovsstyrd och resursstärkande samverkan: Avgörande för att den våldsutsatta kvinnan i hemlöshet ska kunna erbjudas traumavård
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Idrottsrörelsen är inte anpassad för alla: Flickors erfarenheter om fysiska aktiviteter i och utanför den organiserade idrotten
Rosanna Stobin, Anders Björling, Åsa Kneck (2023). Orimliga krav på den som är sjuk och hemlös att ensam försöka navigera i ett svårtolkat strukturellt system: Erfarenheter hos personer i hemlöshet kring samverkan av vård- och omsorgsinsatser
Åsa Kneck, Anders Kassman (2023). Tankar från flickor kring fysisk aktivitet, hälsa och fritid: Samskapandeforskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Åsa Audulv, Thomas Westergren, Mette Spliid Ludvigsen, Mona Kyndi Pedersen, Liv Fegran, Elisabeth O. C. Hall, Hanne Aagaard, Nastasja Robstad, Åsa Kneck (2023). Time and change: A typology for presenting research findings in qualitative longitudinal research
Elisabet Mattsson, Marléne Lindblad, Åsa Kneck, Martin Salzmann-Eriksson, Anna Klarare (2023). Voices of women in homelessness during the outbreak of the COVID-19 pandemic: A co-created qualitative study
Åsa Kneck (2023). Våld som en del av vardagen: Samskapande forskning för att ge möjlighet för patienter i hemlöshet att bejaka våldsutsatthet i vårdmötet
Pardis Momeni, Kristofer Årestedt, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Ida Goliath, Åsa Kneck, Janeth Leksell, Mats Ewertzon (2022). A survey study of family members' encounters with healthcare services within the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing childhood, doing gender, but not doing sports: Unorganized girls’ reflections on leisure time from a relational perspective
Anders Kassman, Åsa Kneck (2022). Doing it together. The dynamics of volunteer work in football clubs for children, the Swedish case
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Fysisk aktivitet, idrott och hälsa bland flickor: Forskning med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Anna Klarare, Åsa Kneck (2022). How the selection of research methods can give women in homelessness a voice and a choice: An attempt to promote an inclusive society with gender equality, health and well-being for all
Anna Klarare, Ing-Britt Rydeman, Åsa Kneck, Elisabeth Bos Sparén, Elisabeth Winnberg, Birgitta Bisholt (2022). Methods and strategies to promote academic literacies in health professions: A scoping review
Karin Gerhardt, Deliang Chen, Alasdair Skelton, Johan Gärde, Åsa Kneck (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar: 1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden: Vad är det ni inte förstår?
[Fulltext]
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Organiserad idrott: viktig källa till fysisk aktivitet för många barn
[Fulltext]
Åsa Audulv, Elisabeth O. C. Hall, Åsa Kneck, Thomas Westergren, Liv Fegran, Mona Kyndi Pedersen, Hanne Aagaard, Kristianna Lund Dam, Mette Spliid Ludvigsen (2022). Qualitative longitudinal research in health research: A method study
Åsa Kneck, Anna Klarare, Elisabet Mattsson, Martin Salzmann‐Erikson (2022). Reflections on health among women in homelessness: A qualitative study
Åsa Kneck, Anders Kassman (2022). Uppfattningar om fysisk aktivitet, idrott, fritid och hälsa: Forskning med flickor som inte deltar i idrottsrörelsen
Anders Kassman, Johan Hvenmark, Åsa Kneck (2021). Barn- och ungdomsfotboll under Coronapandemin: De svenska erfarenheterna visar att folkhälsa är mer än smittskydd
Mirjam Ekstedt, Marie Kirsebom, Gunilla Lindqvist, Åsa Kneck, Oscar Frykholm, Maria Flink, Carolina Wannheden (2021). Design and Development of an eHealth Service for Collaborative Self-Management among Older Adults with Chronic Diseases: A Theory-Driven User-Centered Approach
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Health-promotive and exclusionary mechanisms in civil society: A critical review of the empirical support for Putnam’s view of social capital
Anders Kassman, Åsa Kneck (2021). Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige
Åsa Kneck, Elisabet Mattsson, Martin Salzmann-Erikson, Anna Klarare (2021). “Stripped of dignity” - Women in homelessness and their perspectives of healthcare services: A qualitative study
Åsa Kneck, Annika Ahlstedt, Klara Essemyr (2021). Våld som en del av vardagen i livet som hemlös: Hur får vi patienter att vilja prata om våldsutsatthet?
Pernilla Omerov, Åsa Kneck, Lina Karlsson, Agneta Cronqvist, Jennifer Bullington (2020). To Identify and Support Youths Who Struggle with Living-Nurses' Suicide Prevention in Psychiatric Outpatient Care
Åsa Kneck, Åsa Audulv (2019). Analyzing variations in changes over time: development of the Pattern-Oriented Longitudinal Analysis approach.
Jennifer Bullington, Mona Söderlund, Elisabeth Bos Sparén, Åsa Kneck, Pernilla Omérov, Agneta Cronqvist (2019). Communication skills in nursing: A phenomenologically-based communication training approach
Kristina Schildmeijer, Oscar Frykholm, Åsa Kneck, Mirjam Ekstedt (2019). Not a Straight Line: patients' Experiences of Prostate Cancer and Their Journey Through the Healthcare System
Åsa Kneck, Maria Flink, Oscar Frykholm, Marie Kirsebom, Mirjam Ekstedt (2019). The Information Flow in a Healthcare Organisation with Integrated Units.
Mats Ewertzon, Anette Alvariza, Elisabeth Winnberg, Janeth Leksell, Birgitta Andershed, Ida Goliath, Pardis Momeni, Åsa Kneck, Maria Skott, Kristofer Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the Family Involvement and Alienation Questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care
Love Bergman, Asabea Britton, Åsa Kneck (2018). Health-related stigma related to leprosy: What can be learned from nurses in Ghana?
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar: Integration och selektion
[Fulltext]
Anders Kassman, Åsa Kneck (2018). Ledarnas betydelse för hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar
[Fulltext]
Åsa Kneck (2018). Lärandet i livet med långvarig sjukdom
Åsa Kneck, Birgitta Klang Söderkvist (2018). Patientundervisning: ett samspel för lärande
Maria Flink, Marléne Lindblad, Oscar Frykholm, Åsa Kneck, Per Nilsen, Kristofer Årestedt, Mirjam Ekstedt (2017). The supporting patient activation in transition to home (sPATH) intervention: a study protocol of a randomised controlled trial using motivational interviewing to decrease re-hospitalisation for patients with COPD or heart failure
Åsa Kneck, Åsa Audulv (2016). A pattern-oriented approach: Practical advice about longitudinal qualitative analysis procedures
Åsa Kneck, Lars E. Eriksson, Berit Lundman, Ingegerd Fagerberg (2016). Encumbered by vulnerability and temporality: the meanings of trigger situations when learning to live with diabetes
Åsa Audulv, Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #1: How do we understand time and change?: Five approaches to longitudinal qualitative research in nursing
Åsa Audulv, Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #2: Longitudinal Qualitative Analysis: A Practical Guide to a Pattern-Oriented Analysis Approach
Åsa Kneck (2016). Symposium Abstract #3: Learning to Live With Diabetes: A Changing Process Over Time
Åsa Kneck (2015). Living with diabetes: a lifelong learning process
Margareta Westerbotn, Åsa Kneck, Olav Johannes Hovland, Malene Elrond, Ingrid Pedersen, Gun-Britt Lejonqvist, Johild Dulavik, Tove Ecklon, Inga-Lill Nilsson, Árún K Sigurdardottir (2015). Taking part in Nordic collaboration; nursing students' experiences and perceptions from a learning perspective: A qualitative study
Åsa Kneck, Ingegerd Fagerberg, Lars E Eriksson, Berit Lundman (2014). Living with diabetes: Development of learning patterns over a 3-year period
Birgitta Klang Söderkvist, Åsa Kneck (2013). Patientens lärande
Åsa Kneck, Birgitta Klang, Ingegerd Fagerberg (2012). Learning to live with diabetes: integrating an illness or objectifying a disease
Åsa Kneck (2011). Learning to live with diabetes: as experiencing an expanding life world
Åsa Kneck (2011). Learning to live with diabetes: as experiencing an expanding life world
Åsa Kneck, Birgitta Klang, Ingegerd Fagerberg (2011). Learning to live with illness: experiences of persons with recent diagnoses of diabetes mellitus

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024