Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet

Projektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet är ett bidrag till FN:s agenda 2030. Detta genom att fokusera på kvinnor som lever i hemlöshet, marginaliserade, ofta med svår ohälsa och i fattigdom. I höginkomstländer som Sverige drabbas kvinnor i hemlöshet av extrema ohälsoklyftor och har en ökad risk att avlida av botbara sjukdomar. Projektet syftar till att utveckla och implementera interventioner för jämlik vård och hälsa för kvinnor som lever i hemlöshet. Detta görs i nära samarbete med kvinnor med egna erfarenheter av hemlöshet.

PROJEKTBESKRIVNING

Hemlöshet är ett fenomen som främst anses drabba män vilket leder till att utsattheten hos kvinnor som lever i hemlöshet blir osynlig, vilket i sin tur leder till ytterligare marginalisering. Det finns begränsad information kring hur många hemlösa kvinnor som lever i Sverige idag. De hälso-och sjukvårdsutmaningar och den utsatthet dessa kvinnor lever med, har därför inte blivit tillräckligt undersökt. Projektet syftar till att utveckla och implementera interventioner för jämlik vård och hälsa för kvinnor som lever i hemlöshet.

I Sverige har befolkningen överlag god hälsa och god tillgång till sjukvård, trots detta ökar ojämlikheten och klyftorna kring tillgång till vård och upplevd vårdkvalitet. Människor som lever i hemlöshet lever ofta i miljöer där sjukdomar lättare sprids, samtidigt som tillgång till sjukvård är mycket begränsad. Under de senaste åren har antalet kvinnor i hemlöshet i Sverige ökat och är ofta förknippat med faktorer såsom mental ohälsa, missbruksproblematik, fattigdom och sexuellt våld. Dessa kvinnor drabbas av extrema ohälsoklyftor och har en markant ökad risk att avlida av botbara sjukdomar. Behov av att förhindra stigma och diskriminering mot hemlösa kvinnor inom sjukvården samt att öka tillgången till hälsa och sjukvård för dessa kvinnor har identifierats i projektet.

Utöver detta ses våld i nära relationer som en förklaring till hemlöshet hos kvinnor, när dessa kvinnor står utan fast boende blir de ofta utsatta för ytterligare manligt våld på grund utav könstillhörighet. De kvinnor som även utvecklar beroendeproblematik utsätts för alarmerande nivåer av våld från män. Inom projektet har det därför även identifierats behov av att öka kunskapen kring genusspecifika skillnader inom vården för män och kvinnor upplevd hemlöshet och beroendeproblematik.

Tre förändringsområden som utgör grunden för projektet, där varje område representerar hinder och förändringsmöjligheter att ta hänsyn till gällande jämlik vård för kvinnor i hemlöshet:

Förhindra stigma och diskriminering inom hälso-och sjukvård. Detta uppnås genom att hitta och undersöka de hinder kvinnor i hemlöshet själva upplever och vilka interventioner de anser vara av vikt för jämlik vård. Vidare att undersöka hur dessa kvinnor upplever sjuksköterskors attityder och fördomar kring hemlöshet samt påverkan på vårdkvalité, och sjuksköterskors beteendemönster vid behandling av kvinnor i hemlöshet. Projektet syftar även till att skapa en utbildningsintervention för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Öka tillgången till hälso-och sjukvård för kvinnor i hemlöshet. Denna del syftar till att undersöka möjligheterna att använda digitalisering för att öka tillgången till hälso-och sjukvård för kvinnor i hemlöshet. Detta genom att undersöka möjligheten för kvinnor att använda mobiltelefoner i kontakten med vården samt undersöka och hitta hinder och möjligheter för att använda digitalisering, och även kvinnornas egna attityder och inställning till digitalisering.

Öka kunskapen om genusspecifika skillnader. Detta genom att följa en grupp personer i hemlöshet med beroendeproblematik och undersöka om det finns skillnader i huruvida män och kvinnor får vård utifrån nationella riktlinjer. Projektet syftar även till att utveckla en nationell handlingsplan för kvinnor i hemlöshet som utsatts för våld.

Genom samarbete med kvinnor som upplever eller har upplevt hemlöshet kan förändringsarbetet kring hemlösa kvinnors hälsoklyftor och tillgång till vård påskyndas. Trots detta har kvinnor som lever i hemlöshet i Sverige tidigare exkluderats från förändringsprocessen. Arbete i projektet utgår ifrån antagandet att ojämlikhet och ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet samt inflytande. Därför sker arbetet i nära samarbete med en projektgrupp bestående av kvinnor med erfarenhet av hemlöshet. Genom dessa kvinnors kunskap, erfarenheter och drivkraft kan processen påskyndas och dessa kvinnor kan även hjälpa till att adekvat identifiera, utveckla och implementera de interventioner som är nödvändiga för att kvinnor i hemlöshet ska få vård på lika villkor. Det är vår förhoppning att samarbetet ska leda till varaktig och hållbar förändring som ett resultat av den inkluderande och breda ansatsen i projektet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2019-2024
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Forte och Vetenskapsrådet

Publikationer och artiklar


Följ oss på instagram

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024