Närståendes erfarenheter av bemötande och utanförskap vid vård av personer med komplexa vårdbehov inom olika vårdkontexter: En metodologisk och empirisk studie

I en befolkningsstudie genomförd av Socialstyrelsen framkom att närmare var femte person i vuxen ålder i Sverige på ett eller annat sätt gav omsorg till en nära person som är äldre, är långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning. Studier visar att närstående ofta upplever sig vara otillräckligt förberedda för att hantera vårdarrollen och har behov av information, stöd och samverkan med vårdpersonal.

Projektet syftar dels till att vidareutveckla och utvärdera mätinstrumentet FIAQ:s validitet och reliabilitet inom psykiatrisk vård, äldrevård, palliativ vård och vård av komplicerade diabetessjukdomar; dels att beskriva och jämföra närståendes upplevelser av bemötandet och känsla av utanförskap inom och mellan dessa vårdkontexter. Trehundrafemtio närstående inom de fyra vårdområdena ingår i datainsamlingen.

Frågor som studien söker svar på är bland annat:

  • Hur upplever deltagarna vårdpersonalens bemötande och hur betydelsefullt är det?
  • Eventuell känsla av utanförskap gentemot den vård patienten erhåller?
  • Hur ser sambandet ut mellan upplevelse av bemötande och känsla av utanförskap?
  • Finns skillnader i ovanstående frågor mellan deltagare från psykiatrisk vård, palliativ vård, äldrevård och vård vid komplicerade diabetes sjukdomar?

Pågående studier

Inriktning Närstående till personer inom diabetesvård
Inriktning Närstående till personer inom äldre vård

Vetenskapliga artiklar i projektet finns under respektive projektmedarbetare.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2015 -
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021