Utbildningsområde: Äldreomsorg

Området omfattar följande ämnen:

 • Teorier, metoder, arbetssätt och förhållningssätt
 • Etik
 • Vård- och omsorgsarbete
 • Gerontologi och geriatrik såsom naturligt åldrande och åldrandets sjukdomar
 • Socialrätt såsom myndighetsutövning, lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet
 • Kunskap om LSS inom äldreomsorgen
 • Professionella samtal i socialt arbete
 • Behovs- och riskbedömningar

Alla ämnen kan kombineras och modifieras utifrån målgrupp, antal högskolepoäng och önskat upplägg. Kontakta oss för en diskussion eller skicka in avropsblanketten Word, 45 kB. till uppdrag@mchs.se. Du får svar inom fem dagar.

Tidigare beställda kurser av Stockholms stad

Utbildningen syftar till att identifiera egna attityder och värderingar samt reflektera över eget bemötande och förhållningssätt i det professionella samtalet och mötet med äldre, anhöriga och andra vård- och omsorgsgivare. I fokus är deltagarnas yrkesroll, utvecklandet av ett etiskt förhållningssätt både som individ och som ett arbetslag samt teorier som förklarar det sociala och salutogena synsättets grunder.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Under kursen kommer föreläsningar att varvas med rättslig problemlösning med utgångspunkt från deltagarnas egna professionella erfarenheter. Det huvudsakliga innehållet är rättsregler inom rättsområdet med tyngdpunkt på regler av betydelse för det sociala arbetet, tex. begreppen skälig levnadsnivå, goda levnadsförhållanden, enskildas rättigheter och delaktighet samt ansvarsfrågor kommun/landsting. Härutöver berörs frågor kring anhörigas roll, etik förhållningssätt och värderingar.

Kontakt: Anette Mimer Sjöblom, anette.mimer-sjoblom@mchs.se, 08-555 051 35

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som förekommer i alla åldersgrupper. Äldre personer som utsätts för våld av närstående kan ses som särskilt sårbara genom den utsatthet som ålder, sjukdom och ökat beroende av stöd kan medföra.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgens förebyggande verksamheter och utförarverksamheter, till exempel personal inom hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende. Kursen vänder sig också till dig som till exempel arbetar som larminstallatör eller fixare.

Under kursen kommer du få grundläggande kunskap om våld i nära relationer, med särskilt fokus på våld mot äldre. Kursen omfattar också kunskap om hur du kan upptäcka och fråga om äldres erfarenheter av våld i nära relation samt strategier för hur du kan agera i mötet med våldsutsatta äldre.

Kontakt: Studierektor, Lisa Lundberg, lisa.lundberg@mchs.se, 070-498 60 98

Kursen ger kunskap kring orsaker till missbruk bland äldre och dess konsekvenser samt fakta kring alkohol och andra droger. Vidare belyses olika förhållningssätt, olika behandlingsstrategier för att minska/förhindra missbruket samt juridiska skyldigheter och möjligheter för den som missbrukar och dess anhöriga.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Kursen, inom vårdvetenskap, ges på grundnivå och vänder sig till dem som behöver kunskap inom området Äldre och psykisk ohälsa och behandlar aspekter som:

 • psykiatriska tillstånd som depression, ångest och beroende hos äldre
 • skattningsskalor
 • etiska frågeställningar
 • suicidriskbedömning
 • stöd till anhöriga

Kursen är helt digital med inspelade föreläsningar och uppgifter att lösa på lärplattformen.

Utbildningen innehåller sammanlagt tre moduler. Uppgifterna i första modulen måste vara lösta för att kunna gå vidare till nästa. Tentamen genomförs med flervalsfrågor.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Kursen ges på avancerad nivå inom vårdvetenskap och vänder sig till dem som behöver kunskap inom området smärta och smärtskattning hos äldre personer och behandlar aspekter som:

 • etiologi och fysiologi vid akut och långvarig smärta
 • bedömning, analys och prioritering av vårdinsatser mot smärta, inklusive smärtskattningsinstrument
 • personcentrerad vård vid smärta
 • omvårdnadsprocessen vid smärtbehandling
 • farmakologiska och icke farmakologiska interventioner vid smärtbehandling
 • kognitiva sjukdomstillstånd

Kursen är helt digital med inspelade föreläsningar och uppgifter att lösa på lärplattformen.

Utbildningen innehåller sammanlagt tre moduler. Uppgifterna i första modulen måste vara lösta för att kunna gå vidare till nästa. Tentamen genomförs med flervalsfrågor.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Utbildningen ger kunskaper om det normala åldrandet ur ett fysiskt, psykiskt som ett socialt perspektiv, om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt om vanliga sjukdomar vid åldrande.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Under kursen varvas föreläsningar med rättslig problemlösning med utgångspunkt från deltagarnas egna professionella erfarenheter. Det huvudsakliga innehållet är rättsregler inom rättsområdet med tyngdpunkt på regler av betydelse för det sociala arbetet. Utbildningen vände sig till jourhandläggare vid Stockholms stads Trygghetsjour och genomfördes under höstterminen 2021.

Kontakt: Studierektor Monica Rönning-Frick, monica.ronning-frick@mchs.se, 08-555 051 17

Utbildningen fokuserar på ansvar och befogenheter i ledarskap, bemötande/krishantering, arbetsmiljö/arbetstidslagen och dokumentation med utförarperspektiv. Utbildningen vände sig till jourhandläggare vid Stockholms stads Trygghetsjour och genomfördes under vårterminen 2022.

Kontakt: Anette Mimer Sjöblom, anette.mimer-sjoblom@mchs.se, 08-555 051 35

Utbildningen innehåller två huvudsakliga teman/moment:

 • Ledarskap, medarbetare och organisation
 • Uppföljning, utvärdering och evidensbaserad praktik.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • organisation och ledarskap,
 • samtal och kommunikation,
 • grupputveckling och grupprocesser,
 • konflikthantering,
 • uppföljning och utvärdering som stöd för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete,
 • evidensbaserat praktik,
 • egna dilemman kopplade till kursens mål.

Kontakt: Anette Mimer Sjöblom, anette.mimer-sjoblom@mchs.se, 08-555 051 35

Utbildningen behandlar relevant lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Under utbildningen ägnas särskild uppmärksamhet åt att identifiera och förklara arbetsrättslagstiftningens källor samt tillämpning av aktuell lagstiftning i det praktiska arbetet som chef. Vid kursen behandlas bland annat Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), Lag om anställningsskydd (LAS), Semesterlag (SemL), Föräldraledighetslag, Diskrimineringslag och Kollektivavtal.

Kontakt: Anette Mimer Sjöblom, anette.mimer-sjoblom@mchs.se, 08-555 051 35

2011 skrevs den nationella värdegrunden för äldre in i Socialtjänstlagen: ”Socialtjänstens omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.” Vad betyder de orden i den vardagliga verksamheten och vilka värden ger de uttryck för? Och vad innebär Stockholms stads värdegrund?

Vill du lära dig mer om olika sätt att tänka när du står inför svåra etiska frågor? Vill du reflektera över vilka värden som styr ditt arbete och vad lag och erfarenhet säger kring dem? Vill du förstå mer om ledarskap? Och vill du lära dig att leda samtal om värdegrunden? I den här kursen får du möljighet att få svar på frågorna.

Kursen är webbaserad med förinspelat material samt schemalagda föreläsningar. Utbildningen är på 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart vilket innebär ca 10 timmar egen tid för studier per vecka. Att kursen ger högskolepoäng innebär att du också behöver ta del av kurslitteraturen och att du ska kunna använda den i kursens examinationsuppgifter.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om den nationella värdegrunden, kunna implementera den i det dagliga arbetet och leda ett samtal kring värdegrundens begrepp värdigt liv och välbefinnande.

Kontakt: Studierektor Ulf Hammare, ulf.hammare@mchs.se, 08-555 051 19

Att arbeta med SIP är någonting alla som omfattas av socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att göra när klienter med insatser eller behov av insatser från både kommun och landsting föreligger. När samverkan fungerar och insatser är av god kvalitét vet vi att klientens livssituation förbättras avsevärt, vi vet också att ju högre kvalitén är på de insatser som ges så ökar många gånger sannolikheten att klientens behov av insatser ska upphöra.

Kontakt: Studierektor Hugo Waara, hugo.waara@mchs.se, 073-350 98 15

Case managementmodellen fick hög aktualitet i Sverige och västvärlden i samband med den psykiatriska avinstitutionaliseringen på 1960- och 1970-talen. I grunden handlar det om att organisera olika stödinsatser så att de blir till en fungerande helhet för den enskilde. En särskild person, en case manager, har till uppgift att samordna systemets insatser och därmed minska problemet med att vården ofta är fragmentiserad.

Kursinnehåll:
Under kursen behandlas bland annat följande:

- Teoretiska och historiska utgångspunkter för CM, presentation av olika modeller inom CM, med fokus på Strenghs modellen
- Samordning av stödinsatser, en sammanhållen vård
- ACT-modellen (Assertive Community Treatment),
- Nationella riktlinjer,
- Kognitiva funktionshinder.
- Samsjukliga, dubbeldiagnoser och missbruk
- DCM 5
- Tekniska hjälpmedel
- Nätverksarbete
- Förändringsarbete, individ och organisation

Kontakt: Studierektor Ulf Hammare, ulf.hammare@mchs.se, 08-555 051 19

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023