Maria Norinder

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Fil. dr., adjunk

Telefon: 076-636 50 72

E-post: maria.norinder@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Maria är fil. dr. i palliativ vård vid Instutionen för vårdvetenskap. Hon är legitimerad sjuksköterska med en master i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård och har omfattande erfarenhet från arbete inom specialiserad palliativ vård. Maria arbetar som adjunkt vid Marie Cedershiöld högskola och undervisar inom vårdvetenskap/palliativ vård på grund- och avancerad nivå. Hon disputerade 2023 i området Människan i välfärdssamhället, inom forskarutbildningsämnet Palliativ vård på avhandlingen ” A person-centred approach to support family caregivers in specialised home care - The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention”. Avhandlingen utforskar erfarenheter och möjliga effekter av interventionen Ditt behov av stöd i svensk hemsjukvårdskontext, från både närståendes och vårdpersonals perspektiv. Resultaten visar att Ditt behov av stöd kan användas för att främja och öka sannolikheten för ett proaktivt och personcentrerat stöd från vården som kan förbereda närstående för deras nya situation och vårdarroll.

aktuell forskning

Maria huvudsakliga forskningsområde rör patienten och närståendes situation, hur stöd kan utformas från sjukvården samt vilka betydelser och effekter dessa får.

examen

2023 Filosofie doktor
2016 Masterexamen inom vårdvetenskap med inriktning pallativ vård
2005 Leg. sjuksköterska

Pågående forskningsprogram


Ditt behov av stöd

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Norinder (2023). A person-centred approach to support family caregivers in specialised home care: The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
[Fulltext]
Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Enabling professional and personal growth among home care nurses through using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention: An interpretive descriptive study
Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Family caregivers’ experiences of discussing their needs with a nurse during specialised home care utilizing the carer support needs assessment tool intervention: A qualitative study
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2023). Increased preparedness for caregiving among family caregivers in specialized home care by using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja närstående i den specialiserade palliativa hemsjukvården: CSNAT interventionen (CSNAT-I)
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Närstående med ej tillgodosedda behov av stöd har sämre livskvalitet: En studie inom specialiserad palliativhemsjukvård (nr 48)
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Susanne Lind, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Maja Holm, Joakim Öhlén, Inger Benkel, Anette Alvariza (2021). Higher levels of unmet support needs in spouses are associated with poorer quality of life: A descriptive cross-sectional study in the context of palliative home care
Anette Alvariza, Maja Holm, Inger Benkel, Maria Norinder, Gail Ewing, Gunn Grande, Cecilia Håkanson, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2018). A person-centred approach in nursing: Validity and reliability of the Carer Support Needs Assessment Tool
Maria Norinder, Ida Goliath, Anette Alvariza (2017). Patients' experiences of care and support at home after a family member's participation in an intervention during palliative care.
array
Maria Norinder (2016). Patienters erfarenheter av vård och stöd i hemmet efter att deras närstående deltagit i en intervention under pågående palliativ vård
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024