Jämställdhet och det civila samhället – en kunskapsöversikt

Civilsamhället har ofta beskrivits som en arena där demokrati både utövas och lärs ut. Den roll som civilsamhällets aktörer har och har haft i kampen för ökad jämställdhet i samhället kan ses som en del i det demokratiska arbetet. Genom kvinnoorganisationers och andra idéburna organisationers arbete har kvinnor fått ökade rättigheter och möjligheter att rösta och medverka i allmänna val, bestämma över sin egen kropp, och delta i arbetsmarknaden.

Bilden av civilsamhället som en harmonisk och rättvis plats har emellertid problematiserats, då det har framhävts att människor organiserar sig för en mångfald av mål som inte nödvändigtvis främjar demokratiska ideal. Studier av jämställdhetsarbete som drivits av civilsamhällets aktörer kan ses som ett sätt att problematisera och nyansera bilden av sektorn. Samtidigt visar forskning på ojämlikheter mellan kvinnors och mäns deltagande, makt och inflytande i civilsamhällets organisationer. Då dessa organisationer involverar en stor del av befolkningen som både anställda och ideellt arbetande blir det därför relevant att studera organisationernas interna arbete för jämställdhet.

Syftet med projektet är att genomföra en kunskapsöversikt som sammanfattar befintlig forskning om civilsamhället och jämställdhet. Vi kommer att kartlägga vad vi vet om såväl idéburna organisationers arbete för jämställdhet i samhället, med ett särskilt fokus på arbetet mot våld, liksom deras arbete för jämställdhet inom den egna organisationen.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Charlotte Holgersson, KTH och Elin Lindström, Ersta Sköndal Bräcke högskola,
  • Johan Hvenmark
Tidsperiod: 2013-2014
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022