Konfessionella skolor i riksdagsdebatten

Konfessionella skolor har under en längre tid väckt debatt både i Sverige och utomlands. I den svenska forskningen tycks särskilt den svenska mediedebatten ha väckt flera forskares intresse. Det tycks dock finnas få svenska studier som fokuserats på den livliga politiska debatt som har förts parallellt. Detta trots att det är just inom politiken som skolsystemet inte bara debatteras utan dess villkor både utformas och resurstillsättning bestäms. Därmed finns goda skäl att parallellt med den opinionsbildning som sker i media även studera den parlamentariska debatten som direkt kan påverka både resursfördelning, reformutrymmen och policyförändringar.

Syftet med denna studie är därför att bidra till kunskapen om konfessionella skolors villkor i Sverige genom att studera vilka värderingar och värderingskonflikter som förekommer i riksdagsdebatterna om konfessionella skolor mellan de parlamentariska åren 1991/1992 till 2019/2020.

Inom ramen för studien så kommer alla de svenska riksdagsdebatter som berör ämnet konfessionella skolor mellan de parlamentariska åren 1991/1992 till 2019/2020 att laddas ner från riksdagens hemsida. Dessa kommer sedan att analyseras med hjälp av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Analysen syftar till att identifiera potentiella värderingar som åberopas i debatten och brytpunkter där olika värderingar möts och potentiellt kommer i konflikt med varandra. Ifall du tror dig kunna finnas med i studiens empiriska material och känner att du inte vill delta i studien så är det möjligt att hoppa av. Du kan läsa mer om hur du gör detta genom att klicka här , 221 kB..

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: Juni 2023 - December 2024
Forskningsområde: Institutionen för civilsamhälle och religion
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 maj 2023