Specialist­sjuksköterska inriktning distriktssköterska

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag och kommer få en ännu mer avgörande roll i framtiden. Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och med olika hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från barnhälsovård och elevhälsa till hemsjukvård och distriktssköterske­mottagningar i primärvården.

Distriktssköterskor bedriver omvårdad på avancerad nivå med en unik bredd som omfattar såväl egna mottagningar och patientutbildning som bedömningar och vårdåtgärder, samt förskrivning av läkemedel och hjälpmedel för en rad tillstånd. Det ingår att arbeta förebyggande men också att stödja dem som redan har en långvarig sjukdom att leva ett gott liv. Målet är att utbilda distriktssköterskor som är väl förberedda för framtidens primärvård.

Specialistutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng, bedrivs som deltidsstudier och är till stora delar nätbaserat. Verksamhetsförlagd utbildning är på heltid under fem veckor x 2. Programmets huvudområde är vårdvetenskap. Du får även fördjupade kunskaper inom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt i vårt profilområde vårdetik- och livsåskådningsvetenskap. Det ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Undervisningen är utformad för att stimulera utveckling av kompetenser som krävs för den framtida yrkesutövningen som distriktssköterska inom primärvårdens kontext. Stort fokus läggs också på ledarskap och att utveckla färdigheter och förhållningsätt som främjar personcentrerad vård. Utbildningen ger dig kompetens att som specialistsjuksköterska självständigt bedriva vård inom primärvård och omfattar förebyggande arbete och hälsofrämjande aspekter samt kunskaper att möta personer med långvariga sjukdomstillstånd på individ- och samhällsnivå.

Fokus på innehållet är primärvård som utgör basen för hälso-och sjukvården i Sverige där distriktssköterskan har en nyckelfunktion och möter personer i alla åldrar. Utbildningen innebär självstyrt lärande som ska ge distriktssköterskan avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även hemsjukvård samt på olika specialistsjuksköterskemottagningar i primärvården, men även inom kommunal hälso- och sjukvård. Det ingår förskrivningsrätt och sjukdomslära i programmet samt utprovning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Det ingår även i programmet ett självständigt arbete på 15hp vilket leder till en magisterexamen. Studierna ger dig som specialistsjuksköterska goda förutsättningar att möta dagens och morgondagens vårdbehov inom primärvård.

KURSER I PROGRAMMET

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och följande kurser ingår:

 • Barnhälsovård och elevhälsa, 7, 5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) barn-hälsovård och elevhälsa 7,5 hp
 • Etik inriktning primärvård, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Hälsopedagogik och vård vid långvarig ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), primärvård, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp
 • Farmakologi och sjukdomslära med riktad förskrivningsrätt, 15 hp

Kurserna med verksamhetsförlagd utbildning sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor (32 timmar/vecka). Det finns möjlighet för dig som bor i en annan region att ordna och beställa egen VFU-placering i din hemort.

Undervisningen är nätbaserad och följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår undervisning/moment ca fem dagar varav några dagar kan vara campusförlagda. Resterande tid är till för egna studier; exempelvis för olika studieuppgifter, grupparbeten med förberedelser inför seminarier/workshop osv.

programstart och obligatoriska kursdagar

Programstart 19 augusti 2024 med första träff på torsdagen den 22 augusti. Studierna börjar med kurs 1 barnhälsovård och Elevhälsa 7,5hp

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet har den som

 1. har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag kan göras från kravet på en examen enligt punkt 1 ovan, om en sökande bedöms kunna uppfylla fordringarna för en sådan examen men examensbevis på grund av särskilda omständigheter inte har hunnit utfärdas.

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 75
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Distans med enstaka träffar
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 februari 2024
Ansök

Viktiga datum

Kontakt

Programansvarig Elisabeth Bos Sparén

Övriga frågor, kontakta
Handläggarna på utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024