MEIS - ett forskningsprogram

Sedan 1992 har Enheten för forskning om det civila samhället vid Marie Cederschiöld högskola genomfört fem nationella befolkningsundersökningar om medborgerligt engagemang i Sverige.

Dessa studier har inte bara fått avsevärd internationell uppmärksamhet utan också betydelse för svenska ideella organisationer och deras självförståelse. Den undersökning som genomfördes 2014 byggde vidare på ett internationellt unikt material och syftade till att ge fördjupad kunskap om förändrade villkor för medborgerligt engagemang och följa hur det ideella arbetet och de informella insatserna förändras. Inom ramen för 2014 års undersökning genomfördes, vid sidan av grundundersökningen, fyra delundersökningar – en om givande, en om boendets betydelse för det frivilliga engagemanget, en om idrott samt en om folkbildning. Under 2019 genomförs datainsamling för den sjätte befolkningsundersökningen och parallellt med den görs också en specialstudie om medborgerligt engagemang bland personer med invandrarbakgrund samt en bland folkhögskoledeltagare. Resultaten från dessa undersökningar kommer att publiceras i en rapport och i en antologi hösten 2020.

Arbetslaget kring den svenska befolkningsundersökningen samarbetar sedan många år med de norska och danska forskare som har ansvar för motsvarande studier för att kunna göra så goda jämförelser som möjligt mellan länderna. Detta samarbete har bland annat resulterat i en internationell bok, ”Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden” som publicerades 2019. För vidare information se www.springer.com.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 1992-
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023