Erik Lundberg

Institutionen för civilsamhälle och religion

Titel: Docent, universitetslektor

Telefon: 0709562324

E-post: erik.lundberg@mchs.se

Arbetsområde

Bakgrund

Jag är docent och universitetslektor i statsvetenskap. Min forskning täcker ett brett spektrum inom statsvetenskap, med särskilt intresse för politiskt deltagande, civilsamhällets roll i demokratin, mellanmänskliga attityder och det statliga kommitté- och remissväsendet.

Samverkan med det omgivande samhället är en central del av mitt arbete. Jag deltar gärna i samarbeten och dialoger där akademiska insikter kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vid sidan av min akademiska karriär har jag även arbetat i flera statliga utredningar och på olika myndigheter. Jag disputerade vid Örebro universitet 2014 och har varit gästforskare vid Institut för samfundsforskning i Norge samt Aarhus universitet i Danmark. Min huvudsakliga anställning är vid Högskolan Dalarna, där jag arbetar som ämnesföreträdare för den statsvetenskapliga miljön.

Undervisning

Under årens lopp har jag undervisat på alla nivåer inom statsvetenskap och utvecklat en rad olika kurser. På senare år har min undervisning främst fokuserat på civilsamhälle, politiskt deltagande, offentlig förvaltning, politisk kultur och samhällsvetenskapliga metoder. Jag har också haft förmånen att handleda många duktiga studenter på kandidat- och magisternivå, vilket har resulterat i flera intressanta uppsatser.

Forskning

Jag har bedrivit forskning inom flera olika områden. Vid Marie Cederschiöld högskola är jag projektledare för högskolans forskningsprogram om medborgerligt engagemang i Sverige, vilket är en central del av forskningen om det svenska civilsamhället.

Min övriga forskning fokuserar på ungdomars politiska socialisation. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker jag tillsammans med Ali Abdelzadeh och Jennifer Fitzgerald vilken roll erfarenheter under ungdomsåren har för politiskt engagemang som ung vuxen. Genom att följa upp en av världens mest omfattande studier om ungdomars socialisation strävar vi efter att förstå de mekanismer och processer som kan främja politiskt engagemang.

Ett ytterligare forskningsprojekt handlar om intresseorganisationernas deltagande i statliga kommittéer i Norden, i samarbete med forskare vid Aarhus universitet, Institut för samfundsforskning och Syracuse University, USA.

Ett annat forskningstema handlar om civilsamhällets bidrag till demokratin. I ett projekt undersökte jag hur engagemang i civilsamhället påverkar ungas sociala tillit och tolerans, och i ett annat projekt studerades hur civilsamhället bemöter våldsbejakande extremism på lokal nivå.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Erik Lundberg (2024). Can Participation in Mock Elections Boost Civic Competence among Students?
Erik Lundberg (2023). Different Types, Different Reactions?: How Civil Society Organizations Respond to Right-wing Extremism
Erik Lundberg, Hanna Lundin (2023). Kan deltagande i skolval stärka ungas delaktighet i demokratin?
[Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2022). Det demokratiska utanförskapets geografi
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2022). Time matters: Civic engagement and the development of anti-immigrant attitudes among adolescents
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2022). Ungas röst: En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val
[Fulltext]
Erik Lundberg (2021). Guardians of Democracy?: On the Response of Civil Society Organisations to Right-Wing Extremism
Sevgi Bayram Özdemir, Erik Lundberg, Metin Özdemir (2021). Hur kan lärare främja positiva interetniska relationer i skolan? Förutsättningar, strategier och utmaningar
C. Dahlström, Erik Lundberg, K. Pronin (2021). No More Political Compromise?: Swedish Commissions of Inquiry 1990–2016
Carl Dahlström, Erik Lundberg, Kira Pronin (2020). Conflict-resolvers or tools of electoral struggle?: Swedish commissions of inquiry 1990-2016
Erik Lundberg (2020). Kan ett engagemang i civilsamhället minska intolerans mot personer med utländsk bakgrund?
[Fulltext]
Erik Lundberg (2020). Toward a New Social Contract?: The Participation of Civil Society in Swedish Welfare Policymaking, 1958–2012
Carl Dahlström, Erik Lundberg, Kira Pronin (2019). Conflict-resolvers or Tools of Electoral Struggle?: Swedish Commissions of Inquiry 1990-2018
Carl Dahlström, Erik Lundberg, Kira Pronin (2019). Det statliga kommittéväsendets förändring 1990-2016
[Fulltext]
Erik Lundberg (2019). Fostering tolerance and social trust, and preventing value conflicts among young persons: How does school context play a role?
Erik Lundberg, Tomas Axelson, Jonas Stier (2019). Hur kan högerextremism bemötas och vem ska agera till demokratins försvar?
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2019). Partimedlemmar
Carl Dahlström, Erik Lundberg, Kira Pronin (2019). Sverige bör bädda för bättre politiska uppgörelser
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2019). The role of school climate in explaining changes in social trust over time
Erik Lundberg (2019). Till demokratins försvar?: Det lokala civilsamhället om Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Ludvika
Erik Lundberg, Tomas Axelson, Jonas Stier (2019). Vem ska agera till demokratins försvar?
Liselotte Frisk, Tomas Axelson, Lars Korsell, Erik Lundberg, Jonas Stier (2018). Förtroendevaldas trygghet i Ludvika kommun
Erik Lundberg (2018). School, friends, or a matter of personality?: A multidimensional approach to exploring sources of tolerance among students
Erik Lundberg (2018). The development and foundations of social trust among adolescents
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). A school of tolerance?: Participation in associations and youth tolerance
[Fulltext]
Erik Lundberg (2017). En mötesplats för de redan toleranta?
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). En skola i tolerans?: Föreningsengagemanget och ungdomars tolerans
[Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Mechanisms of tolerance: an anthology
[Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Solid or Flexible?: Social Trust from Early Adolescence to Young Adulthood
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). The development of tolerance among the young
Erik Lundberg (2017). Tolerance: An introduction to the concept, the research and the anthology
[Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Tolerance and other citizen competencies
[Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin
[Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg (2017). Tolerans och andra medborgarkompetenser
[Fulltext]
Erik Lundberg (2017). Toleransens mekanismer: En antologi
[Fulltext]
Erik Lundberg, Ali Abdelzadeh (2017). Utvecklingen av tolerans bland unga
[Fulltext]
Ali Abdelzadeh, Erik Amnå, Erik Lundberg (2016). En arena för tillit och tolerans?
[Fulltext]
Erik Hysing, Erik Lundberg (2016). Making governance networks more democratic: lessons from the Swedish governmental commissions
Erik Lundberg, Erik Hysing (2016). The Value of Participation: Exploring the Role of Public Consultations from the Vantage Point of Interest Groups
Erik Lundberg (2015). Det postkorporativa deltagandet: Det postkorporativa deltagandet: Intresseorganisationerna i den nationella politiken
[Fulltext]
Erik Lundberg (2015). Injured But Not Yet Dead: A Bottom-Up Perspective on the Swedish Governmental Commissions
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2015). Partimedlemmar
Erik Lundberg (2014). A pluralist state?: civil society organizations’ access to the Swedish policy process 1964-2009
Erik Lundberg, Thomas Sedelius (2014). National Linkages and Ambiguous EU Approaches among European Civil Society Organisations
Erik Lundberg (2013). Does the government selection process promote or hinder pluralism?: exploring the characteristics of voluntary organizations invited to public consultations
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2013). En lägesrapport: Från medlemspartier till vad?
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2013). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling
Erik Lundberg (2012). Changing balance: the participation and role of voluntary organisations in the Swedish policy process
Erik Lundberg (2012). En försumbar arena?: Organisationerna och remissväsendet 1964-2009
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2012). I betraktarens ögon: betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen
[Fulltext]
Erik Lundberg (2012). Inviting the strong?: Exploring factors that determine access for civil society organisations to the policy process: the Swedish case
Erik Lundberg, Erik Amnå, Pia Brundin, Emanuela Bozzini (2011). European civil societies and the promotion of integration, Leading practices from Sweden, Great Britain, the Netherlands and Italy
Erik Lundberg (2011). Forskning om relationen mellan det civila och offentliga samhället
[Fulltext]
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2011). Mot medlemslösa partier: Partiföreträdare om orsaker, konsekvenser och strategier kring en svikande medlemskår
Martin Karlsson, Erik Lundberg (2011). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling
Erik Lundberg (2011). New defenders of the welfare state?: The restructuring of the Swedish welfare state and the role of civil society organisations in the policy process
Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet
[Fulltext]
Erik Lundberg (2011). Ut ur manegen: civilsamhället och kommittéväsendet 1964-2009
Erik Lundberg (2010). Rules, norms and resources: implications for the Europeanization of civil society organizations

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024