Karin Robertsson

Institutionen för socialvetenskap

Titel: Postdoktor

Telefon: 076-636 51 37

E-post: karin.robertsson@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden och bakgrund

Karin Robertsson är socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. dr i social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Hon har arbetat med olika former av socialt arbete inom såväl offentliga som ideella organisationer, bland annat inom socialtjänsten och på skyddat boende. Karin har även arbetat med förebyggande och stödjande jämställdhetsarbete inom tjej-och kvinnojoursrörelsen.

UNDERVISNING

Karin var tidigare kursansvarig för två olika kurser på socionomprogrammet, Anhörig- och brukarperspektiv i socialt arbete, 5,5 hp och Organisering, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp. Hon har även varit föreläsare för praktiker inom civilsamhället på mötesplatser så som LedarskapsArenan och Fenixprogrammet.

FORSKNING

Karins huvudsakliga forskningsområde är organisering av socialt arbete inom såväl offentliga som ideella organisationer. Hon disputerade i april 2021 med avhandlingen ”Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang”, där hon undersökte förändringar i rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang i socialt inriktade ideella organisationer samt hur organisationers högsta ledare hanterar och förhåller sig till olika krav och förväntningar i sitt arbete med rekryteringen av ideella krafter och organiseringen av medborgerligt engagemang på strategisk nivå.

Karin har tidigare forskat om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar, förtroendevaldas syn på kompetens och lärande, arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer och civilsamhällsutbildning i ett nordiskt sammanhang. På senare år har hennes forskning handlat om organiseringen av socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer och organiseringen av våldsförebyggande arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Sedan 1 oktober 2023 har Karin en 2-årig anställning som postdoktor inom forskningsprogrammet MOD och forskningsprogrammet SIVIN. Karin forskning kommer dels att handla om organiseringen av våldsförebyggande arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett jämförande perspektiv, dels hur våldsutsatta barns delaktighet i socialtjänstens insatser kan stärkas och utvecklas genom samskapande forskning som metod.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Eriksson, Karin Robertsson, Ann-Sofie Bergman (2024). Specialiserade team vid våld i nära relation: en studie i tre kommuner
[Fulltext]
Karin Robertsson (2023). Fyra sätt att organisera socialtjänstens insatser mot våld i nära relation
Maria Eriksson, Linda Jonsson, Karin Robertsson, Anne-Lie Vainik (2023). Införandet av en akademisk socialtjänst i Stockholms stad: Utökad pilot i Farsta stadsdels-förvaltning
[Fulltext]
Karin Robertsson (2023). Nya sätt att organisera sig i civilsamhället: En översikt av aktuellt kunskapsläge
[Fulltext]
Karin Robertsson (2021). Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang
[Fulltext]
Maria Eriksson, Ann-Sofie Bergman, Veronica Ekström, Karin Robertsson (2021). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad
[Fulltext]
Karin Nathalie Robertsson, Johan Hvenmark, Magnus Karlsson (2017). Changing Forms of Involvement in Socially Oriented CSOs?: Mapping the Organizational Repertoire of Involvement in Four CSOs from 1996 to 2015
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer
Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv
Karin Robertsson, Johan Hvenmark (2015). Varför ska man vara medlem?: Om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar
Ola Segnestam Larsson, Johan Hvenmark, Karin Robertsson (2014). Credit-based Civil Society Education in a Nordic Context: Why is there so little?
Ola Segnestam Larsson, Karin Robertsson (2014). Utbildning som skyldighet och ritual: Om förtroendevaldas syn på kompetens och lärande i Hyresgästföreningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023