Karin Robertsson

The Department of Social Sciences

Title: Research Assistant

Phone: +46-76 636 51 37

Mail: karin.robertsson@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 441, 128 06 Sköndal
Visiting address: Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden och bakgrund

BAKGRUND

Karin Robertsson är socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. dr i social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Hon har arbetat med olika former av socialt arbete inom såväl offentliga som ideella organisationer, bland annat inom socialtjänsten och på skyddat boende. Karin har även arbetat med förebyggande och stödjande jämställdhetsarbete inom tjej-och kvinnojoursrörelsen.

UNDERVISNING

Karin är kursansvarig för två olika kurser på socionomprogrammet, Anhörig- och brukarperspektiv i socialt arbete, 5,5 hp och Organisering, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp. Hon har även varit föreläsare för praktiker inom civilsamhället på mötesplatser så som LedarskapsArenan och Fenixprogrammet.

FORSKNING

Karin har forskat om organisering och ledning av ideella organisationer sedan 2012. Hon disputerade i april 2021 med avhandlingen Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang, där hon undersökte förändringar i rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang i ideella organisationer samt hur organisationers högsta ledare hanterar och förhåller sig till olika krav och förväntningar i sitt arbete med rekryteringen av ideella krafter och organiseringen av medborgerligt engagemang på strategisk nivå. Karins huvudsakliga forskningsområde berör organisering av socialt arbete i mötet mellan olika institutionella logiker inom såväl ideella som offentliga organisationer. Just nu arbetar hon i ett projekt som studerar organisatoriska och professionella aspekter i samband med introduktionen av specialiserade våldsteam inom socialtjänsten. Syftet med projektet är att utforska organisatoriska, rättsliga, institutionella och professionella aspekter i samband med introduktionen av specialiserade våldsteam inom socialtjänsten. Projektet är ett av arbetspaketen i forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer) vid Marie Cederschiöld högskola. Utöver detta har hon forskat om betydelsen av medlemskap, ideellt engagemang och alternativa engagemangsformer i idrottsföreningar, förtroendevaldas syn på kompetens och lärande, arbetande ordföranden på lokal nivå i ideella organisationer och civilsamhällsutbildning i ett nordiskt sammanhang.

Page information

Last updated:
27 December 2021