Anna O'Sullivan

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Fil.Dr, adjunkt

Telefon: 076-636 50 25

E-post: Anna.OSullivan@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Anna har en postdoktortjänst i forskningsprojektet aCent – en modell för personcentrerad vård och stöd, som syftar till att utveckla och implementera en modell för personcentrerade systematiska stödinterventioner vid allogen stamcellstransplantation, samt att utvärdera hur modellen påverkar patienters och närståendes livskvalitet. Modellen utvecklas ifrån teorier, tidigare forskning och klinisk erfarenhet och inkluderar studier som redan gjorts i forskningsprojekten PerCent och Hold on. Visar studien att modellen förbättrar livskvaliteten hos patienter och närstående, är förhoppningen att den kan användas vid samtliga kliniker som genomför stamcellstransplantationer i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Lunds Universitet, Linnéuniversitet, Marie Cedershiöld högskola, Sophiahemmets högskola och Karolinska Institutet, med medel från Blodcancerfonden och Sjöbergsstiftelsen.

Anna forskar även vidare inom projektet Aspekter av kvalitet och jämlikhet i vården under de sista tre månaderna i livet för personer med livsbegränsande sjukdom - efterlevande närståendes perspektiv. Projektet har en retrospektiv enkätdesign där enkäten VOICES (SF) (Views of Informal Carers- Evaluation of Services) har besvarats av 485 efterlevande närstående till personer med avancerad sjukdom, som dog på fyra sjukhus i två sjukvårdsregioner i Sverige. VOICES (SF) innehåller frågor om viktiga aspekter av palliativ vård på flera olika vårdplatser.

Anna har även en postdoktortjänst vid Sophiahemmet högskola i projektet ”Trender i platsen för död och potentiella kopplingar till policy och organisering av palliativ vård för personer som dör av cancersjukdom i Sverige”. Allt fler personer med cancersjukdom lever längre med sin sjukdom och behov av palliativa vårdinsatser över tid, oavsett vårdplats. Det är känt att individuella, geografiska och socioekonomiska faktorer har betydelse för jämlik tillgång till adekvat vård, också under livets sista tid. Tidigare forskning talar för att det finns ojämlikheter både avseende vårdens kvalitet och den vårdplats på vilken personer med olika typer av cancersjukdom dör i Sveriges olika hälso-och sjukvårdsregioner. I forskningsprojekt undersöks, på befolkningsnivå, trender i platsen för död i Sverige för alla som dött av cancersjukdom under åren 2012 – 2019 och vilka faktorer som har betydelse. Vidare undersöks vilka kopplingar och glapp i övergången mellan cancervård och palliativ vård som föreligger i policys, riktlinjer och andra styrdokument. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Sophiahemmet högskola, Göteborgs universitet och Lunds universitet.

EXAMen

2020 Doktorsexamen i ämnet Palliativ vård inom forskningsområdet Människan i välfärdssamhället
2015 Magisterexamen i omvårdnad
2009 Specialistutbildning i operationssjukvård
2006 Sjuksköterskeexamen, kandidatexamen i Omvårdnad
2006 Kandidatexamen i engelska

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024