Aspekter av kvalitet och jämlikhet i vården under de tre sista månaderna i livet för personer med livsbegränsande sjukdom – efterlevande närståendes perspektiv

Projektet syftar till att undersöka aspekter av kvalitet och jämlikhet i vården under de tre sista månaderna i livet för personer med långvarig och/eller livsbegränsande sjukdom. Med utgångspunkt i uppgifter om avlidna personer på fyra sjukhus i två regioner (Stockholm- och Sydöstra sjukvårdsregionen) har en enkätstudie genomförts med enkäten VOICES (SF) (Views of Informal Carers- Evaluation of Services) med frågor om efterlevande närståendes erfarenheter av vården under de tre sista månaderna i livet för en avliden familjemedlem. Enkäten innehåller frågor om vårdens innehåll och kvalitet på flertalet vårdplatser; hemmet, sjukhus, vård- och omsorgsboende och specialiserade palliativa vårdenheter. Frågorna handlar bland annat om smärtlindring, bemötande, tillfredsställelse, delaktighet, stöd och kommunikation.

Inom ramen för projektet ingår Anna O'Sullivans avhandling:
Bereaved family members’ VOICES of support and care during the last three months of life for people with advanced illness.

Projektet fortgår med följande studier:

  • Care during the last two days of life for people with advanced illness – bereaved family members’ experiences
  • Reported Health Related Quality of Life in bereaved family members
  • The Swedish RAND-12 – psychometric validation in a population of bereaved family members
  • Preferences for place of care and death among bereaved family members

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2016-
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Avhandlingsprojekt på Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 maj 2023