Värdebaserat ledarskap, grund

Fler än 600 ledare har gått Marie Cederschiöld högskolas utbildning Värdebaserat ledarskap. Utbildning är anpassad för dig som är ny i ledarrollen eller bara har ett par års erfarenhet som chef/ledare.

Den röda tråden som löper genom utbildningen, behandlar den alltmer komplexa vardag som chefer och ledare ställs inför. Kraven på högre effektivitet sker kontinuerligt. Samtidigt ska verksamheten kunna påvisa en långsiktigt hållbar och inkluderande psykosocial arbetsmiljö.

Utbildningen ger dig
• konkreta metoder och verktyg för utveckling av din verksamhet och dig som chef och ledare.
• kunskaper om värderingar och moraliska och etiska dilemman i ledarskapet
• en personanalys med en rapport på 30 sidor samt individuell återkoppling
• rika tillfällen till diskussioner, reflektioner och erfarenhets-utbyten
• träning i praktisk tillämpning av ledarmetoder för att kunna möta olika vardagssituationer
• möten med ett antal gästföreläsare som är experter på sina olika områden

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar i organisationer och företag inom välfärdssektorn och civilsamhället.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen har sitt fokus på grundläggande kunskaper om värdeskapande inre och yttre hållbarhet. Agenda 2030 är en självklar utgångspunkt i utbildningen.

Du kommer att få kunskaper om hur du kan arbeta med detta i din organisation. Utbildningen innehåller ett stort antal centrala och aktuella teman inom det värdebaserade och hållbara chefs- och ledarskapet. De olika temana binds successivt samman till en helhet och en stabil plattform att agera utifrån i din vardag.

En tyngdpunkt i denna grundläggande utbildning behandlar det personliga ledarskapet. Du får tillfälle till både reflektion och analys av det egna ledarskapet, öka din självinsikt och hur du utvecklar ett framgångsrikt ledarskap. Du får grundläggande teoretiska kunskaper i beteendepsykologi och i individens tanke- och värderingsmönster. I utbildningen ingår en individuell personanalys. I den beskrivs ditt personliga beteende- och kommunikationsmönster och dina främsta drivkrafter. Du kommer även att bekanta dig med ledarskap kopplat till olika situationer och behovet av olika ledarskap kopplat grupputvecklingsprocesser.

Kursen avslutas med en kursdag om metoder för förändringsarbete och inkluderande arbetssätt, samt hur du som ledare kan hantera regression och motstånd vid förändringar.

Efter avslutad utbildning har du fått ökad teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förmåga att i vardagen tillämpa ett värdebaserat och hållbart chef- och ledarskap inom följande områden:

• Samspel mellan etik, värderingar, värdestyrt och hållbart ledarskap
• Hållbar verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling
• Ledarskapsmodellen Värdefullt och Hållbart ledarskap
• Olika perspektiv på chef- och ledarskap
• Förmåga att fortsätta att utvecklas inom det personliga ledarskapet
• Kunskap och insikt i kommunikation, om eget och andras beteendemönster, drivkrafter samt om tanke- och värderingsmönster
• Kunskap och förmåga i ledarskap anpassat till person och situation samt olika behov av ledarstilar utifrån medarbetare och teamets utvecklingsfaser
• Kunskap och förmåga att hantera konflikter, svåra samtal samt feedback enligt senaste neuroforskningen
• Kunskap om organisationskultur i teori och praktisk tillämpning
• Kunskaper om hållbar psykosocial arbetsmiljö
• Förmåga att över tid utöva ett stabilt, tryggt och hållbart chef- och ledarskap

Undervisningsformer
Kursen ges som ”Blended learning”. Dvs en kombination av studier på distans och på Marie Cederschiöld högskola, Södermalm i Stockholm.

På distans förbereder du dig genom att ta del av korta filmade föreläsningar och att läsa avsnitt i kurslitteraturen. De filmade föreläsningarna knyter an till kursdagarnas teman. Du väljer själv valfri tid att via dator eller smartphone ta till sig av föreläsningarna.

Under de fysiska kursdagarna tillämpar vi en pedagogik där vi blandar forskningsteorier med dina och dina kurskamraters egna vardagsnära upplevelser och erfarenheter. I gruppdiskussioner, reflektion och praktiska övningar integrerar vi med deltagarnas beteende- och drivkraftsanalyser. Mellan kursdagarna har du möjlighet att tillämpa kursmomenten i din egen vardag. I undervisningen ingår muntliga och skriftliga examensarbeten. Utbildningen administreras via högskolans lärplattform ItsLearning som du får tillgång till en tid innan kursstart.

Kurstillfällen
Fem gemensamma kursträffar under en termin:

Plats
Kursträffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kjell Ekbladh, fil.kand. och socionom och har arbetat med management samt chef- och ledarutveckling i över 20 år i en mångfald företag och offentliga organisationer.
Kjell har mångårig erfarenhet som VD och styrelseordförande, som bitr. sjukhusdirektör, bitr. socialchef, ekonomichef samt som personalchef. Han är VD för HumAbility som arbetar med preventiva åtgärder mot Hållbar arbetsmiljö i kombination med ledarskapsutbildning, chefsrådgivning och verksamhetsstyrning och förändring.

Övriga lärare
Tomas Brytting
, em i organisationsetik från Handelshögskolan i Stockholm, samt Marie Cederschiöld högskola. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdeklaration mellan 2013 - 2016. Han är också författare till boken Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen som kom 2019 samt Livets mening – frågan och svaren som kom ut våren 2020.

Louise Lind, erfaren utbildare i ledarskap, handleder grupper och chefer och har mångårig erfarenhet som kommunikationschef. Louise har arbetat som kursledare i 10 år och utbildat chefer och ledare inom ledarskap, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering på Företagsuniversitetet. Louise Lind har varit styrelseordförande på Fountain House som arbetar med rehabilitering av psykisk ohälsa. Louise har högskoleutbildning inom ledarskap, kommunikation, handledning och professionella samtal

Cecilia Jonsson är socionom, handledare för socionomstudenter, kursledare inom ledarskap, HR, chefshandledning, konflikthantering och konsult inom utbildning, rådgivning, facilitering och coachning av chefer. Utöver socionomexamen har hon universitetsstudier i psykologi, företagsekonomi, HR och arbetsrätt. Hon är lärare på Yrkeshögskolan, varit gästföreläsare på PAO-programmet på Stockholms universitet och är master trainer och expert inom emotionell intelligens. Cecilia har haft chefsroller som vice VD, HR-chef och affärsområdeschef för kundservice och för konsultbolag både inom privat och offentlig sektor. Hon har arbetat för och verkat som rådgivare på Stadsmissionen och Räddningsmissionen i Göteborg.

Suzanne Gieser, psykoterapeut och fil. doktor i idé- och lärdomshistoria med fokus på psykologi, filosofi, livsåskådning och vetenskapshistoria. Suzanne är en mycket erfaren föreläsare, och undervisar bland annat om stress och stresshantering, perspektiv på Kris-och trauma och konfliktlösning. Förutom föreläsningar arbetar Suzanne som terapeut med klienter i kris eller trauma samt som handledare av olika yrkesgrupper. Hon är författare till bl.a böckerna Psykoterapins pionjärer i Sverige och The innermost Kernel.

Kostnad
ca 24 900 kr (exkl. moms). Avgiften kan komma att justras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen högre upp till höger och få information när anmälan öppnar

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämt
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

Högskolan har även en påbyggnadskurs i värdebaserat ledarskap som riktar sig till chefer och ledare som har några års erfarenheter av chef- och ledarrollen och som känner att de behärskar grunderna i praktisk tillämpning av ledarskapet i vardagen och som vill fördjupa sitt personliga ledarskap.

Läs mer här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
kjell.ekbladh@mchs.se

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2023