Värdebaserat ledarskap, påbyggnad

Hållbart och värdefullt Ledarskap

Kursen riktar sig till chefer och ledare som har några års erfarenheter av chef- och ledarrollen och som känner att de behärskar grunderna i praktisk tillämpning av ledarskapet i vardagen och som vill fördjupa sitt personliga ledarskap.

Kraven på högre effektivitet sker kontinuerligt samtidigt som verksamheten ska vara långsiktigt hållbar med en god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö. Verksamheten ska vara autentisk och transparent, leva sina värderingar och hålla det man lovar med ett äkta engagemang. Allt fler uppgifter läggs ut på chefer och ledare samtidigt som det är självklart att hela tiden skapa möjligheter för förnyelse och transformation.

Du som chef och ledare förväntas stå stabilt, med egen god självkänsla och ha en väl utvecklad etisk kompass, vara inkluderande och samtidigt drivande i förändring. Samtidigt som vi lever i en omvärld med existentiella hot som avlöser varandra; pandemi, krig och konflikter, klimathot, konsekvenser av lågkonjunktur och psykisk ohälsa som tenderar att öka på våra svenska arbetsplatser.

Efter att du har genomfört utbildningen är målet att du ska stå stadigt och hållbart i ditt ledarskap och ännu bättre bidra till verksamhetens utmaningar.

Utbildningen ger dig
• Förståelse för grundprinciperna FN:s Agenda 2030, begreppen inre och yttre hållbarhet och hållbarhet i praktisk tillämpning
• Kunskaper om värdelära, etisk kompetens och dess betydelse i chef- och ledarskapet
• Kunskaper och ökad förmåga att genom ledarskapsmodellen ”hållbart ledarskap och värdefullt ledarskap” bygga ökad effektivitet och inkluderande arbetsmiljö
• Kunskaper om Inner Development Goals (IDG) och egen tillämpning
• Rika tillfällen till dialog och reflektion för att stärka din självkänsla och trygghet i rollen som chef och ledare,
• Möjligheter att träna på hur du kan agera stabilt i ditt professionella uppdrag och träna din egen etiska kompass.
• Två individuella personanalyser som underlag för din personliga utveckling

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar i organisationer och företag inom välfärdssektorn och civilsamhället.

Förkunskapsnivå
Utbildningen är en uppdragsutbildning där behörighet inte fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är önskvärt att deltagaren är yrkesverksam som arbetsledare under utbildningstiden.

Kursinnehåll
Utbildningen har sitt särskilda fokus på det som är värdefullt och hållbarhet och särskilt på Inre hållbarhet. Dvs hur du kan skapa och upprätthålla ett chef- och ledarskap med egen trygghet, stabilitet och en god och hållbar arbetsmiljö.

Du kommer få många tillfällen till reflektion över vad som är värdefullt för dig som individ och i din verksamhet. Du får möjligheter att utbyta dina tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare. Det ska bidra till egna slutsatser och stärka din självkänsla och trygghet i rollen som chef och ledare. Det bidrar även till att stärka den verksamhet du arbetar för.

I utbildningen möter du experter på aktuella områden inom värdelära, etik, hållbarhet, kommunikation, transformation och inkluderande arbetsmiljö.

För nya chefer och ledare rekommenderar vi ”Värdebaserat ledarskap” – grundkurs vilken innehåller konkreta ledarmetoder. Det är en utbildning som fler än 600 chefer och ledare har gått.

Undervisningsformer
Utbildningen är upplevelsebaserad och med ett reflekterande lärande genom pedagogiska former med forskningen som bas. Undervisningen ges som ”Blended learning” som innebär en blandning av korta digitala webföreläsningar, möten med föreläsarna i kurslokalen, tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, gruppdiskussioner och dialoger där kursdeltagarnas egna erfarenheter kontinuerligt integreras med nya kunskaper som skapar möjlighet att växa i sitt ledarskap.

Under kursdagarna möter du dina föreläsare i samtal, dialoger, gemensam reflektion och i erfarenhetsutbyte. Du kommer även delta i olika praktiska tillämpningar av t.ex. etiska dilemman. I dessa övningar får du möjligheter att fördjupa dig i vad som framkommit i dina personanalyser. Det gör att du kan förstå både dig själv och andra bättre vilket leder till en bättre relationell- och samverkansförmåga i ledarskapet och på arbetsplatsen.

Mellan kursdagarna förväntas du läsa kurslitteratur relaterat till kursdagarna samt sammanfatta dina egna reflektioner och slutsatser i korta sammanfattande texter (2 - 3 sidor) och bygger på det sättet ditt eget skriftliga examensarbete.

Kurstillfällen
Kursen har fem gemensamma kursträffar under en termin

Plats
Kursträffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 på Södermalm i Stockholm.
För karta se längst ner på sidan.

Kursansvarig
Kjell Ekbladh, fil.kand. och socionom och har arbetat med management samt chef- och ledarutveckling i över 20 år i en mångfald företag och offentliga organisationer.
Kjell har mångårig erfarenhet som VD och styrelseordförande, som bitr. sjukhusdirektör, bitr. socialchef, ekonomichef samt som personalchef. Han är VD för HumAbility som arbetar med preventiva åtgärder mot Hållbar arbetsmiljö i kombination med ledarskapsutbildning, chefsrådgivning och verksamhetsstyrning och förändring.

Övriga lärare
Tomas Brytting
, professor em i organisationsetik från Handelshögskolan i Stockholm, samt Marie Cederschiöld högskola. Tomas Brytting har varit ledamot av regeringens värdegrundsdeklaration mellan 2013 - 2016. Han är också författare till boken Äga, leva, dö. Från föremål till egodel – en moralisk betraktelse av tingen som kom 2019 samt Livets mening – frågan och svaren som kom ut våren 2020.

Thomas Jordan, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, specialiserad på konflikter i arbetslivet, vuxenutveckling och metoder för komplexa samhällsfrågor. Författare till ett flertal böcker, bland annat Konflikthantering i arbetslivet och Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister. Thomas Jordan var metodansvarig för första fasen av initiativet Inner Development Goals (IDG).

Louise Lind, är akademiskt utbildad handledare och leder professionellt många arbetsgrupper, särskilt inom socialtjänsten, socialpsykiatrin och ledningsgrupper. Hon är en erfaren utbildare i ledarskap och har själv en långvarig chefserfarenhet som kommunikationschef tidigare. Louise Lind har en bakgrund som styrelseordförande på Fountain House som arbetar med rehabilitering av psykisk ohälsa och hon leder existentiella Livsstegengrupper och är en erfaren samtalsledare med biblioterapeutiskt arbetssätt. Louise Lind har högskoleutbildning inom ledarskap, kommunikation, handledning och professionella samtal.

Cecilia Jonsson är socionom, handledare för socionomstudenter, kursledare inom ledarskap, HR, chefshandledning, konflikthantering och konsult inom utbildning, rådgivning, facilitering och coachning av chefer. Utöver socionomexamen har hon universitetsstudier i psykologi, företagsekonomi, HR och arbetsrätt. Hon är lärare på Yrkeshögskolan, varit gästföreläsare på PAO-programmet på Stockholms universitet och är master trainer och expert inom emotionell intelligens. Cecilia har haft chefsroller som vice VD, HR-chef och affärsområdeschef för kundservice och för konsultbolag både inom privat och offentlig sektor. Hon har arbetat för och verkat som rådgivare på Stadsmissionen och Räddningsmissionen i Göteborg.

Kostnad
ca 24 900 kr (exkl. moms). Avgiften kan komma att justeras till nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida.
Anmäl ditt intresse för kursen och få information när anmälan öppnar här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Startdatum ej bestämt än
Ort: Stockholm
Språk: Svenska

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursansvarig
Kjell Ekbladh
kjell.ekbladh@mchs.se

 

Studierektor
Ulf Hammare
08-555 051 09
ulf.hammare@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024